Не на нова каменна кариера в село Тюркмен

ДО:

 • Министъра на околната среда и водите

 • Директора на РИОСВ - Пловдив

 • Кмета на община Брезово

 • Кмета на община Братя Даскалови

 • Народните представители от област Пловдив и област Стара Загора

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение на „АГРО ЕРГ“ ЕООД за „Изграждане на кариери за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ (244,179 дка), землище на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив“

Уважаеми дами и господа,

Ние, долуподписаните жители на с. Тюркмен, с. Гранит и други заинтересовани граждани, изразяваме своето дълбоко безпокойство и категорично несъгласие с горепосоченото инвестиционно предложение.

Изграждането на кариера за добив на варовици в непосредствена близост до нашите села ще има пагубни последици за околната среда, здравето на хората и качеството на живот в региона.

Ние настояваме за:

 1. Незабавно спиране на процедурата по инвестиционното предложение.

 2. Провеждане на задълбочена и независима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), която да отчете всички потенциални рискове и въздействия, включително:

  • Замърсяване на въздуха, водите и почвите.

  • Шум, вибрации и други физични въздействия.

  • Въздействие върху биоразнообразието и защитените зони.

  • Рискове за здравето на населението.

  • Социално-икономически последици за региона.

 3. Пълноценно участие на обществеността във всички етапи на процеса на вземане на решение.

Вярваме, че опазването на околната среда и здравето на хората са приоритет, който не може да бъде пренебрегнат в името на икономически интереси.

Призоваваме Ви да вземете отговорно решение и да защитите правата и интересите на засегнатите общности.

 


Гражданска инициатива "Заедно за Гранит"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Гражданска инициатива "Заедно за Гранит" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично тази информация в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...