Публичност на процеса на управление на културното наследство

Когато няма прозрачност, корупцията е в своя просперитет. 

Трябва да се сложи край на злоупотребите с паметници на културата в градска среда, бутафорните реставрации, унищожаването на археологически обекти, във връзка с инфраструктурни проекти или инвестиционни намерения, и на криенето на хилядите артефакти, десетки години наред, заради авторски научни проучвания.  

Злоупотребите се утвърждават като модел, моделът вече е наложен.

peticiq5.jpg

Ние, като граждани на България, искаме да познаваме културно-историческото наследство на България, затова призоваваме Министъра на Културата да вземе спешни мерки да ни бъде даден незабавно публичен достъп до археологическата карта на България, да бъдат направени публично достъпни дигитализации на Музейните фондове и архива на Националния институт за недвижимо културно наследство, поради следните права, дадени ни по ЗАКОН:

Законът за културното наследство задължава Националния институт за недвижимо културно наследство и Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС АКБ) да поддържат публичен регистър, както следва:

Чл. 19, ал. 1, т. 6 и 7:

Националният институт за недвижимо културно наследство:

6. води ПУБЛИЧЕН регистър на недвижимите културни ценности, включително в електронен вид, по ред, определен в наредбата по чл. 50, ал. 2, поддържа национален документален архивен фонд, включително в електронен вид и организира информационен център;

7. създава и поддържа специализирана карта и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър на недвижимото културно наследство.

Чл. 79, ал. 6

(6) Единичните и груповите недвижими културно ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство, които се отразяват в кадастралните  карти съгласно Закона за кадастъра и в общите и подробните устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията.

 

ЗАТОВА НАСТОЯВАМЕ спешно предприемане на стъпки, които да направят процеса на управление на културното наследство ПУБЛИЧЕН, чрез достъп и дигитализация на:

-Археологическата карта на България.

-Музейните фондове.

-Архива на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

Инициатори:

Българско Археологическо Сдружение

Д-р Димчо Радев

Сдружение "Магна Силва"

Българска Национална Федерация по Металдетектинг

Сдружение “Къркърия”

МИК Малко Белово

МИК Горнослав, Добростан, Орешец, Червен, Долнослав

МИГ Тюркмен

МИК Шишманци

МИК Банево

 

Петицията се подкрепя от:


Българско Археологическо Сдружение    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Българско Археологическо Сдружение да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...