за мораториум на изпълнителните дела, образувани по чл. 417 ГПК

Категорично настояваме да бъде наложен мораториум на изпълнителните дела, образувани от банките и от другите правоимащи лица по реда на чл. 417 от ГПК. Нашата позиция е, че следва законодателят да предвиди ретроактивно /ex tunk/ действие на отмяната на чл. 417 от ГПК, тъй като с този член се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес. Чл. 417 от ГПК  нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.

Много физически и юридически лица в Република България загубиха своето имущество заради съществуването на чл. 417 от ГПК. Ако понастоящем той бъде отменен, респективо отпадне само точка 2 от чл. 417 ГПК в частта, предвиждаща банките да могат да се снабдяват със заповед за незабавно изпълнение и с изпълнителен лист по реда на това производство, тази отмяна ще защити правата на правните субекти за вбъдеще, без пострадалите досега лица да получат защита на техните права.

Нашето категорично искане е да бъде наложен мораториум на изпълнителните дела, образувани от банките и от другите облагодетелствани лица по чл. 417 от ГПК, с оглед защита правата на лицата, пострадали от банковата и законодателната система на Република България.


Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека    Свържете се с автора на петицията
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )