БЪДЕЩЕ ЗА НГДЕК - ЗА СМЯНА НА РЪКОВОДСТВОТО В ИМЕТО НА ДЕЦАТА И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КЛАСИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ

Уважаеми дами и господа, скъпи приятели,

    Обръщаме се към  Вас с желанието да доведем до Вашето знание тревожни факти относно управлението и организацията на учебния процес в НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“ в последните години. Доколкото НГДЕК е единствен в България Класически лицей към СУ „Св. Климент Охридски“, се надяваме съдбата му да се приема като тема с национална значимост.

По-долу сме изредили само част от постоянно повтарящите се действия и утвърдено във времето поведение на ръководството на НГДЕК, което се отразява директно и ежедневно на преподавателите и техните ученици, на мотивацията за работа и учене, на учебните резултати.

Най-тревожно за нас е, че са застрашени усещането за свобода и съхранено достойнство, характерни за цялата дългогодишна история на единствения лицей за класическо образование в България!

През годините назад и особено през 2023 г. година са подавани редица сигнали и жалби до отговорните институции за повтарящи се във времето нередности, без това да доведе до положителен резултат.  В края на месец август бе изпратено писмо до всички тях (Министър-председател на Република България, Министерство на културата (принципал на НГДЕК), Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, Главна прокуратура, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Държавна агенция за закрила на детето, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, РУО – София-град, Омбудсмана на Република България) , което е подписано от близо 100 души, сред които отдавна и наскоро завършили възпитаници, доказали се преподаватели и родители.

  ПОДМЯНА НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

През последните години се извършва постепенна и прикрита подмяна на учебните програми, стоящи в основата на специализираното обучение в училището като КЛАСИЧЕСКИ лицей към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Пример за това е намаляването на хорариума по класически езици – латински, старогръцки и  старобългарски. В резултат от сливането на часовете по култура и история (в разрез със статута и името на училището) от началото на учебната 2022/2023 г. учениците не изучават предмета Антична култура, който е част от учебната програма единствено в това учебно заведение и е плод на дългогодишния труд на преподавателите по културология и класическа филология. Нима не е основно задължение на ръководството и на Министерството на културата да запази и развива спецификата на НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ, която събира деца от цяла България ?! Каква е следващата стъпка?! Смяна на името?! Закриване на училището?!

ОГРОМЕН БРОЙ УЧИТЕЛИ СА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСКАТ

За последните 2 години тревожен брой (над 35) висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж като учители са принудени да напуснат или са освободени от страна на ръководството. Много от тях са завършили НГДЕК и са се завърнали в „своето училище“, за да предадат знанията на следващите поколения, запазвайки „класическия дух“, който самите те са получили като ученици. Безспорен факт е, че те вдъхновяваха учениците и ги възпитаваха в културния и етичен дух на институцията. На тяхно място се назначават учители, избрани от ръководството, без да се спазва задължителната процедура, а именно – да се извести РУО – София-град за освободената позиция, да се обяви мястото и редът за кандидатстване на сайта на РУО – София-град. Обръщаме внимание, че това не са единични случаи, а обичайна практика на погазване на българското законодателство и демонстрация на недосегаемост от страна на ръководството. С тези действия се прикрива и голямото текучество на преподаватели, което е ясен знак, че в училището съществуват порочни практики.

СЪДЕБНИ ДЕЛА ПО ПОВОД НЕРЕДНОСТИ

Нередностите в управлението на Класическата гимназия продължават от 10 години, което съвпада с назначаването на настоящото ръководство. За това свидетелстват над 25 съдебни дела, водени срещу НГДЕК по повод наложени дисциплинарни наказания и неправомерно прекратявани трудови правоотношения на преподаватели и ученици. По-голямата част от делата са завършили с уважаване на претенциите на учителите и родителите. От 2012 г. до 2023 г. по такива съдебни дела, са изразходвани над 47 900 лв. от бюджета на училището.

НЕЗДРАВОСЛОВЕН КЛИМАТ

Особено смущаващо за нас е налагането на авторитарно управление и отсъствие на позитивен организационен климат в образователния процеса в НГДЕК. Изреждаме само някои трайни практики като: отнемане на класно ръководство и превръщане на класните ръководители в изкупителни жертви, изключване от училищния живот и недопускане на учители на педагогически съвети, оставяне на цял гимназиален випуск (три паралелки) без   класни ръководители и възлагане на задълженията на едно лице, което изпълнява и длъжността заместник-директор, наказване на цял випуск заради критично отношение на родители към ръководството, наказване на цели класове заради еднолични провинения и т.н.

ФРАПИРАЩО НЕЗАЧИТАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

Във връзка с участието и блестящото представяне на възпитаници на Класическата гимназия в престижни международни конкурси и състезания, насочваме вниманието Ви към фрапиращ случай от месец май тази година. Дванадесетокласничката Андреа Богданова се класира на първо място в Хорациевия конкурс за превод на съвременен език и художествена интерпретация на лирически текст от латински език, проведен в гр. Веноза, Италия, а съученикът ѝ Владимир Дюлгеров достига до престижното пето място на Цицероновия конкурс в гр. Арпино, Италия с превод и коментар на оригинален текст. Това са изключителни постижения и би трябвало да будят гордост. След завръщането на възпитаниците от Италия ръководството на НГДЕК се разграничава от постигнатите успехи. Владимир получава съобщение от класния си ръководител, в което се казва, че не заслужава получената награда. Училището поставя под въпрос стойността на успехите, а трудовите правоотношения с един от подготвилите ги преподаватели биват прекратени около месец по-късно. И когато си помислим, че по-лошо отношение не може да има, се оказва, че на 26.07.23 г. по сигнал на ръководството възпитаникът Владимир Дюлгеров е извикан на разпит в СДВР във връзка с явяването си на конкурса в гр. Арпино!

НАКАЗАНИЯ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ УЧЕНИЦИ

Особено тревожно е, че при дисциплинарни прояви от различен характер на непълнолетни ученици те са разпитвани от ръководството в присъствието на разследващи органи БЕЗ присъствието на родител или правен защитник. ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ Притеснителна е атмосферата по време на педагогическите съвети. Част от учителите ги определят като „трибунал“, на който се правят крайни квалификации, изричат се обиди, създават се внушения за неетично поведение от учители и ученици, често се отправят заплахи. След подобен съвет за по-малко от месец минимум трима учители са напуснали или са освободени от длъжност.

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ

Ученическият съвет е доброволна организация на учениците, чиято основна дейност е да представлява и защитава интересите на учащите в училището пред ръководството на гимназията, педагогическия съвет и училищното настоятелство. Според приетия през 2019 г. Устав на Ученическия съвет, неговото ръководство: председател, зам.-председател, секретар, касиер и одитор, се избира на Общо събрание на всички членове с мандат една   учебна година. За председателския пост могат да кандидатстват и да бъдат избирани само ученици от 10-и и 11-и клас. От 2 години избор на ръководство на Ученическия съвет не се провежда по приетия Устав. На практика председател и зам.-председател на Ученическия съвет в НГДЕК се заема в продължение на много години от едни и същи лица, които през последните две години дори не са ученици, а студенти във ВУЗ.

УНИФОРМИТЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ГОДИНА и ЦЕНИТЕ ИМ

Два месеца преди началото на предстоящата учебна година ръководството постави пред сериозно и унизително изпитание голяма част от родителите и учениците. Процесът беше организиран хаотично - без мостри, без яснота какво се поръчва, без размери, но с ясно дадени цени. Първоначално беше представена една фирма като изпълняваща поръчките. След това се появи друга. За доставчик на униформите в крайна сметка ръководството избра фирма, която определя дейността си като „концептуално студио за дизайн, мода, стайлинг и организиране на ексклузивни събития“, а нейният собственик представя себе си като „експерт в областта на модата и лайфстайла“. Липсваха каквито и да е пояснения, размери и пр., но имаше изрична инструкция от ръководството „да НЕ се звъни по телефоните и да НЕ се ходи на място в магазина на фирмата“. Родителите направиха сравнителен анализ и установиха, че предложените цени са в пъти по-високи от предлаганите от утвърдени доставчици на училищни униформи в страната. Миналата година униформите се заплащаха на предишната фирма само в брой (!). В добавка към всичко описано по-горе, ръководството „дава възможност“ на учениците да посещават учебните занятия с черен панталон/пола и бяла блуза/риза през цялата учебна година, ако не могат да си закупят предлаганата униформа, което е явно изразено условие за създаване на неравнопоставеност между децата. За тези решения ръководството не се е допитвало до родителите на учениците.

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

В сградата на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в учебно време от тавана пада мазилка, на места има сериозни пукнатини в стените, за близо 320 души (ученици и учители) са налични само две тоалетни, в стаите липсват щори, няма обособени кабинети по география, химия, биология и физика, липсва училищен бюфет и децата са принудени да си купуват храна от близките заведения и закусвални на Женския пазар. Родителите сами закупуват и монтират шкафове и етажерки. Подобно е положението и в сградата на ул. „Баба“ 16. Ако има някакви регулярни подобрения на материалната база в двете сгради, то те НЕ решават изброените проблеми. От 2019 г. до момента учениците от 8., 9. и 10. клас нямат достъп до оборудван с компютри кабинет по информационни технологии и изучават предмета теоретично. Озадачаваща е липсата на компютърна зала в сградата на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, въпреки че по данни на служители училището на два пъти получава няколко десетки лаптопи: в единия случай чрез закупуване от бюджета през 2020 г., а в другия - от проект към МОН през април    2021 г. Не е известно местонахождението на тези лаптопи, като има свидетелства, че са раздавани инцидентно на определени, малко на брой учители и ученици. В класните стаи няма техника за презентации и интерактивно обучение. Учениците от прогимназиалния етап нямат достъп до кабинети по химия, физика, биология, география.

Силно недоволство сред нас буди и фактът, че физкултурният салон в сградата на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ е предоставен от ръководството за тренировки на баскетболен отбор, нямащ нищо общо с училището, но не се допуска използването му за репетициите на Античен театър „Огнян Радев“, създаден в НГДЕК с многогодишна традиция.

И СЕГА НАКЪДЕ

През 2023 година трябва да бъде проведен конкурс за директор на НГДЕК, тъй като мандатът на настоящия изтича, но към днешна дата, десет дни преди началото на учебната година, такъв не е обявен. Конкурсът се обявява от Министерство на културата, която е и институцията принципал на НГДЕК. Подчертаваме това, защото то дава известна автономия, но и поставя институцията „под радара“. В комисията по избор на директор участват и представители на СУ „Св. Климент Охридски“.

С оглед на предстоящия конкурс за директор през 2023г и основателните ни притеснения, че настоящото ръководство ще има възможност отново да заеме длъжността и да продължи порочни практики прилагани от него досега, настояваме за незабавни щателни проверки по всеки един конкретен казус, описан в писмото от отговорните институции с оповестени публично резултати. При доказване на системните нарушения, виновните лица да бъдат наказани , съгласно законите на Република България и да не бъдат допускани до възможността отново да заемат ръководни позиции в НГДЕК.

От първостепенно значение е да се обяви такъв конкурс от страна на Министерство на културата, да бъде проведен законно и прозрачно и да доведе до промяна на сегашното ръководство, а оттам и до шанс за оцеляването на гимназията.

 

П.П. Линк към цялото писмо до институциите :

https://docs.google.com/document/d/1Efgn5ni_oBapXTvzRcmXuRkseSQpnWnsPLJUnCjDjFI/edit?usp=sharing

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам КЛАСИЧЕСКА ЗАДРУГА да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...