Петиция за промяна на условията в конкурсната програма „ПРЕВОДИ ‘23“ на Национален фонд „Култура“.

Read the English version below.

Поводът за тази петиция е съкращаването на бюджета, както и абсурдните и излишно утежнени от административна гледка точка условия, предназначени за проекти в сферата на културата, по-конкретно програмата „Преводи“, отворена за кандидатстване на 18.08.2023 в рамките на конкурсите към Национален фонд „Култура“.

В годината, в която българският писател Георги Господинов спечели една от най-престижните световни награди за литература (чрез превода си на английски език!), средствата за подпомагане на публикуването на преводи на български писатели са силно намалени, а условията, предвиждащи участие в конкурса са най-малкото неразбираеми.

Каним всички преводачи-българисти по света, както и писатели, журналисти, издатели, професионалисти от културния сектор, читатели и граждани да подпишат тази петиция, за да защитим българската литература и култура от бюрократичните недомислици, които са подробно коментирани от писатели, членове на българския ПЕН-клуб, професори по българска литература и уважаваната дългогодишна преводачка на българска литература – г-жа Мария-Йоанна Стоядинович и са вече официално изпратени до министъра на културата на Република България, г-н Кръстю Кръстев, до изпълнителния директор на НФК, г-н Сава Драгунчев и до Комисията за култура и медии при Народното събрание:    

1. Настояваме да се премахне ограничението участващите в конкурса да са само издатели от страните-членки на ЕС, ЕИП  и Швейцария. Балканите, САЩ и Великобритания са изключително важни пазари.  

2. Настояваме да се увеличи бюджетът на програма „Преводи“ до стойностите от миналата година.  

3. Настояваме платформата за кандидатстване да бъде изцяло двуезична така, както беше обещано миналата година.  

4. Настояваме да се премахне изискването за регистрация с българско ДДС от условията на конкурса в програма „Преводи“.    

5. Настояваме да отпадне изискването за легализирано копие на Учредителен акт на дружеството от условията на конкурса и вместо това да е достатъчен само документ за юридическо лице.  

6. Тъй като конкурсът е за издаване на българска литература в чужбина, настояваме той да бъде насочен приоритетно към чуждестранни издателства и български и чуждестранни културни организации, подкрепящи издаването на българска литература в чужбина.

7. Настояваме да се премахне препоръката за приравняване към цените на СПБ и вместо това хонорарите да се съобразяват със стандартите в съответните страни.

8. Настояваме да се въведат две сесии годишно за кандидатстване по програма „Преводи“.     

Трудно можете да си представите труда, енергията и упорството, които влагат преводачите на българска литература зад граница, за да убедят издателите да публикуват дадено заглавие. При това на проверени и авторитетни автори. Именно тези преводачи разчитат на помощта на държавата и тази програма за финансова помощ.  

В името на българската литература и култура очаквамe тези очебийни недомислици да бъдат променени, за да може подкрепата от държавата да бъде наистина реална.  

Издаването на българска литература извън границите на България и до сега беше трудно.  

Сега ще стане невъзможно.  

Ксения Банович,  преводач на хърватски език  

Мария-Йоанна Стоядинович,  преводач от сръбски и на сръбски език  

Анджела Родел,  преводач на английски език  

Ясмина-Ясна Йованович,  преводач на сръбски език  

Хелле Далгор,  преводач на датски език  

Хайри Хасан Хамдан,  преводач на арабски език  

Мария Вутова,  преводач на испански език  

Трейси Спийд,  преводач на английски език  

Ивана Давидков,  преводач на сръбски език  

Том Филипс,  преводач на английски език  

Мари Врина-Николов,  преводач на френски език  

Екатерина Петрова,  преводач на английски език  

Давид Бернщайн,  преводач на чешки език  

Ана Васунг,  преводач на хърватски език  

Паула Чачич,  преводач на хърватски език  

Кристофър Бъкстон,  преводач на английски език  

Сашо Огненовски,  преводач на македонски език  

Катица Гароска Ацевска,  преводач на македонски език 

Душко Крстевски,  преводач на македонски език  

Ханна Карпинска,  преводач на полски език  

Русана Бейлери,  преводач на албански език

 

 Petition to change the application requirements for the National Culture Fund’s Translations ’23 competition  

The reason behind this petition is the reduction of the budget intended for projects in the field of culture, as well as the application requirements for the Translations program in particular, which opened for applications on 18.08.2023 within the framework of the competitions by the National Culture Fund (NCF) and is unnecessarily burdensome from an administrative point of view.

In the year in which the Bulgarian writer Georgi Gospodinov won one of the world’s most prestigious literary prizes (through his translation into English!), the funds to support the publication of translations of Bulgarian writers have been greatly reduced, and the requirements for participation in the competition are entirely incomprehensible.

We invite all translators and Bulgarianists around the world, as well as writers, journalists, publishers, professionals from the cultural sector, readers, and citizens to sign this petition in order to protect Bulgarian literature and culture from the bureaucratic ineptitude that has been commented on in detail by writers, members of the Bulgarian PEN Club, professors of Bulgarian literature, and a respected, long-time translator of Bulgarian literature, Ms. Marija-Joanna Stojadinović, and officially sent to the Minister of Culture of the Republic of Bulgaria, Mr. Krastyu Krastev; to the Executive Director of the NCF, Mr. Sava Dragunchev; and to the Culture and Media Committee of the National Assembly:  

1. We insist on removing the restriction that the participants in the competition must be publishers only from the member states of the EU, the EEA, and Switzerland. The Balkans, the USA, and Great Britain are extremely important markets.  

2. We insist on increasing the budget of the Translations program to last year’s amount.  

3. We insist that the application platform be fully bilingual, as was promised last year.  

4. We insist that the requirement to register with a Bulgarian VAT number be removed from the terms of the competition for the Translations program.  

5. We insist that the requirement for a legalized copy of the company’s Articles of Incorporation be dropped from the competition requirements and that only a legal entity document be sufficient instead.  

6. Because the competition is for the publication of Bulgarian literature abroad, we insist that it be directed primarily towards foreign publishing houses and Bulgarian and foreign cultural organizations supporting the publication of Bulgarian literature abroad.                                                               

7. We insist on the removal of the recommendation to align prices with those of the Union of Bulgarian Translators and instead to recommend that fees be aligned with the standards in the respective countries.  

8. We insist on the introduction of two sessions per year for applying to the Translations program.   You can hardly imagine the work, energy, and perseverance that translators of Bulgarian literature abroad invest in convincing publishers to put out a given Bulgarian title – and this is for established and authoritative authors. It is precisely these translators who rely on the help of the state and this funding program.  

In the name of Bulgarian literature and culture, we expect these flagrantly ill-conceived requirements to be changed so that there is true state support for translation.  

Up to now, publishing Bulgarian literature outside the borders of Bulgaria has merely been difficult.  

Now it will become impossible.    

 

Marija-Joanna Stojadinović Translator to and from Serbian  

Ksenija Banović Translator to Croatian  

Angela Rodel Translator to English  

Jasmina-Jasna Jovanović Translator to Serbian  

Helle Dalgård Translator to Danish  

Khairi Hasan Hamdan Translator to Arabic  

Maria Vutova Translator to Spanish  

Traci Speed Translator to English  

Vanja Davidkov Translator to Serbian  

Tom Phillips Translator to English    

Marie Vrina-Nikolov Translator to French    

Ekaterina Petrova Translator to English    

David Bernstein Translator to Czech    

Ana Vasung Translator to Croatian    

Paula Čačić Translator to Croatian    

Christopher Buxton Translator to English    

Sašo Ognenovski Translator to Macedonian    

Katica Garoska Acevska Translator to Macedonian    

Duško Krstevski Translator to Macedonian    

Hanna Karpińska Translator to Polish    

Rusana Beyleri Translator to Albanian                  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Marija-Joanna Stojadinovic да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...