В защита на правото на етническите българи да живеят в своята историческа родина

Уважаеми господини и госпожици,


Ние, представители на българската диаспора от державите на бившия СССР, се обръщаме към Вас във връзка с извънредната ситуация, която напоследък се случва с одобрението на визи тип D. Принудени сме да констатираме, че процедурата за получаване на този тип виза се усложни много и често е просто безизходна. Молим за Вашето съдействие по този въпрос (получаване на визи тип D с цел получаване на разрешения за постоянно пребиваване в Република България), тъй като без вашата помощ не разбираме, как да решим нашия проблем.
Считаме България за нашата истинска родина и с надежда, че в нея ще се намери
място за българите по националност, предоставихме в Консулските служби всички
необходими документи, които доказват българския ни произход, които ще са
потвърждение пред съответната комисия в Дирекция "Българско гражданство" на
Министерството на правосъдието за процедурата за предобиване на българското
гражданство.
Въпреки това, или сме получили отказ, или делото ни е спряно, тъй като Министерството на външните работи изисква от кандидатите за визи удостоверение за български произход, което от март 2021 г. не се издава от Изпълнителна агенция за българите в чужбина и не се дава директно на кандидатите, а може да се получи само след получаване на виза Д и при кандидатстване пред Сектори "Миграция" към ОДМВР области за постоянно пребиваване. Това ни постави в невъзможност да упражним законното си право на пребиваване в родината си и ситуацията става нерешима.
За да защитим правата си, се обърнахме към всички отговорни за този въпрос
органи, в чиито компетенции е разясняването и прилагането на законовите и
подзаконовите нормативни актове за издаване на визи за лицата с български произход и разрешения за постоянно пребиваване в България. Но навсякъде ни отговарят, че не могат да се приемат тези документи като доказателство за български произход. 

В същото време, в ЗЧРБ (Закон за чужденците в република България) е посочено,
че право на постоянно пребиваване в Република България има всеки, на когото поне
единият възходящ е българин.
Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Разрешение за
постоянно пребиваване могат да получат чужденците:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) от български произход;
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) "Лице от български произход" е лице, на което поне
единият възходящ е българин.
Според закона удостоверение ИАБЧ може да се поиска само след подаване на
молба за постоянно пребиваване в Миграция с виза «Д» по чл.25, ал.1, т.1.
Чл. 7. Производството по издаване на удостоверение за български произход
започва по инициатива на заявител, на който са дадени писмени указания от Дирекция "Миграция" или съответният отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за необходимостта българският му произход да бъде удостоверен от Агенцията в някое от производствата, посочени в чл. 2 от настоящия Правилник.
Удостоверение ИАБЧ не се дава на молителя, а се изпраща в Миграция по
Правилника на ИАБЧ.
Чл. 15. (1) Удостоверението за български произход или заповедта за мотивиран
отказ да се издаде такова се изпраща служебно от Агенцията на Дирекция "Миграция" или съответния отдел/сектори/групи "Миграция" при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, които са дали указания на заявителя за необходимостта от удостоверяване на българския му произход в производство от посочените в чл. 2 от настоящия правилник в 7-дневен срок от издаването им. 
Затова настоятелно ви молим да посочите в писмената форма, какви действия
трябва да предприемат кандидатите, за да получат от миграцията или ИАБЧ
удостоверение за български произход, и/или как етническите българи могат да
постигнат изпълнението на законодателството и правата си на пребиваване в България, очаквайки издаването на техните укази за получаване на гражданство.
Ние, етническите българи, които желаем да живеем в нашата историческа родина и
да свържем бъдещето си и това на нашите деца с България, се сблъскахме с
дискриминация от страна на органите на Министерството на външните работи и
Министерството на вътрешните работи на България при получаването на виза D.
Смятаме за несправедливо, че хората с български произход преминават през такива
изпитания и се чувстват нежелани в своята историческа родина.
Молим да разгледате молбата ни и да ни издадете разрешения за получаване на
визи тип D (за тези, които все още не го получиха), за да имаме възможност да сме с
нашия народ! Молим ви да продължите да ни подкрепите в тези трудни времена за
етническите бъгари в чужбина.
Надяваме се да разгледате в най-кратък срок молбата ни и да получим Вашия бърз
отговор. От цялото ни сърце молим за Вашето съдействие в процесс на издаване на
нашите визи D на основание чл.25, ал.1, т.1., надяваме се да можем най-накрая да
завършим преместването ни в България, да се асимилираме в общността на нашите
сънародници, и да бъдем полезни на България!


Българите в чужбина    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Българите в чужбина да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...