Не на нова каменна кариера в село Тюркмен

До Директора на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков

До Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив

До Директора на РЗИ-Пловдив - д-р Сийка Димчева

До Министерството на Енергетиката

До Директора на отдел „Природни ресурси, концесии и контрол“ в МЕ

До Министерството на Здравеопазването

До Министерството на Околната Среда и Водите

 

До РИОСВ - Пловдив

 

До Областна администрация гр. Пловдив

До Областна администрация гр. Стара Загора

До Общинския съвет на община Брезово

До кмета на община Брезово Христо Енков

До Общинския съвет на община Братя Даскалови

До кмета на община Братя Даскалови

До кмета на село Гранит

До кмета на село Тюркмен

 

П Е Т И Ц И Я

П Р О Т Е С Т Н О    П И С М О

Подкрепете ни в нашия стремеж да запазим село Тюркмен и културата, бита, природата и начина на живот, който всички, докоснали се до нашето село, обичат.

Ние, жителите на селата Тюркмен и Гранит, както и всички хора, чиито живот се е докоснал някога до този край на България, сме напълно несъгласни с инвестиционното намерение на "АГРО ЕРГ" ЕООД с БУЛСТАТ 115826691 и собственици Калинка Маринова и Владимир Маринов да добива варовици и да изгради каменна кариера в землището на с. Тюркмен в местността "Орманите".

Ние искаме да покажем, че не се отказваме от нашето село, от местността, която обичаме и която поддържа нашия бит и поминък.

На 26-ти юли 2023 е внесено ново инвестиционно намерение на "АГРО ЕРГ" ЕООД (БУЛСТАТ 115826691, собственици Калинка Маринова и Владимир Маринов) за добив на варовици и изграждане каменна кариера в землището на с. Тюркмен в местността "Орманите", което може да намерите тук:

https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/parvo_uved_2023_2028.doc (ОВОС-2028/19.07.2023г. за инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ (244,179 дка.)“, землище на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив с възложител „АГРО ЕРГ“ ЕООД)

Ако се осъществи, каменната кариера ще е на 470 до 600 м североизточно от с. Тюркмен и на 1200 м североизточно от с. Гранит за срок от 35 години, на площ от 244 декара, само 6 декара под границата от 250 декара, над която е задължително да се направи проучване за влияние върху околната среда (ОВОС). През територията на потенциалната кариера минават газопровод и нефтопровод, намират се водната кула на селото, както и язовир "Дългъна". Община Брезово има приет Общ Устройствен План (ОУП), според който тези земи са "земеделски земи и пасища със забрана на промяна на статута" и съответно не могат да се използват за каменна кариера и взривна дейност. ОУП не позволява промяна на предназначението на имотите и ние не сме съгласни "АГРО ЕРГ" ЕООД да сменя статута на земите, само за да ги взриви, замърсявайки домовете ни и влошавайки здравето и земеделието в района.

Молим Ви отново да споделите нашата петиция, за да покажем, че избираме да запазим бита, природата, земеделието и здравето в Тюркмен, Гранит и района, вместо да ги взривим и стрием на прах. DJI_0119.JPG

Категорично не сме съгласни на една 470 метра североизточно от селото да се извършват взривни дейности, които ще пропукат и унищожат домовете ни, ще навредят на природата и биоразнообразието и ще влошат цялостния живот в нашето село. Не желаем да дишаме силно запрашен и замърсен въздух, нито праховите частици да покрият дворовете и домовете ни, пасищата за животни и цялата ни земеделска продукция.

В своето инвестиционно предложение от "АГРО ЕРГ" ЕООД пишат, че взривните дейности ще имат влияние върху околната среда и екологията в района на кариерата, но че то ще е „локално“. В предложението не се посочва какво означава "локално" - дали е 10 км, 20 км, 100 или повече. Но при всяко положение, за нас, жителите на Тюркмен и района, както и хората, които имат връзка с този край на България, локално означава точно до нашите домове, градини, ниви, деца, възрастни родители и на по-малко от 500 метра от нашия живот и поминък.

През ноември 2022 политикът от ПП АБВ Владимир Маринов заяви през 24 часа, че "Фирмата е моя, но нямам такова намерение" (https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12983493). Тогава защо, две седмици след като РИОСВ-Пловдив спира процедурата по първото инвестиционно намерение за кариера, "АГРО ЕРГ" ЕООД внася ново? Също така, ние не сме съгласни в Тюркмен да има каменна кариера независимо от това кой е изпълнителят на проекта, "АГРО ЕРГ" ЕООД, или друга фирма.

Решението на Директора на РИОСВ-Пловдив Ивайло Йотков за прекратяване на процедурата по първото инвестиционно намерение може да намерите тук - https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/Prekratiavane_PV_23_P_23.pdf , взето заради липсваща документация, поискана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ относно това как кариерата ще се отрази на количеството и качеството на подземните води в района на находището. 

Във второто инвестиционното предложение, идентично на първото, от "АГРО ЕРГ" ЕООД са подчертали, че „всички геоложки сондажи, прокарани за проучване на находището са сухи и не са установени водни нива и съответно наличие на подземен водоносен хоризонт“. Тези геоложки сондажи са от преди повече от 10 години (2009 и 2010), били са пет на брой, а районът на потенциалната каменна кариера обхваща 244 декара. В непосредствена близост местни хора имат сондажи, в които вода има, а отново точно до предложената кариера е и водната кула на селото. Потенциалната взривна дейност допълнително би застрашила наличието на вода в региона, а проблемите със суша и недостиг на питейна вода са сериозна заплаха за местното население. Непосредствено до евентуалната кариера минават газопровод и нефтопровод, собственост на "Булгар Трансгаз", а взривна дейност толкова близо до тях ще създаде много опасности за здравето на хората и района като цяло.

IMG_4465.JPG

Няма да търпим шума от взривове, къртене на скални маси и тежки камиони. В своя проект "АГРО ЕРГ" ЕООД уповестява, че земите, които искат да превърнат в каменна кариера са "изоставени пасища". Това е лъжа - местността "Орманите" е земеделска земя и пасища, които селото използва. Община Брезово има приет Общ Устройствен План (ОУП), според който тези земи са "земеделски земи и пасища със забрана на промяна на статута" и съответно не могат да се използват за каменна кариера и взривна дейност. И двете общини, пряко засегнати от намерението на кариера – Брезово и Братя Даскалови – имат приети декларации от общинските си съвети против изграждането на каменна кариера в местността „Орманите“.   Декларациите може да намерите тук: http://brezovo.bg/docs/reshenia-02/DEKLARATSIA_49.pdf и https://www.bratya-daskalovi.bg/images/2022/12.2022/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_362_-_370.pdf  (Решение № 370 от 30.11.2022 г., страница 13).

Tyurkmen_nivi.png

Местността е точно до язовир "Дългъна", който е важно местообитание и през зимата, и през лятото за стотици растения и животни. В местността, която "АГРО ЕРГ" ЕООД иска да взриви, се срещат редица застрашени и защитени в България видове, например лалугер, голяма бяла чапла, папуняк, ливаден и тръстиков блатар, пет вида кълвачи и много други. В своя проект "АГРО-ЕРГ" ЕООД казват, че тук няма застрашени видове, което отново не е истина и не е ясно как те са стигнали до този извод и дали е направено екологично проучване. Да, тази местност не е част от Натура 2000, но за нас тя е важна точно защото се използва и от нас, жителите на селото, и от дивите растения и животни. През 80 години в тази местност са се отриха вкаменени раковини и вкаменелости на първото земноводно - риба с четири крака. Тези находки са днес в пловдивския природонаучен музей. В този район е минавал римският път Виядиагоналис и има няколко антични могили. В местността, за която "АГРО ЕРГ" има намерение да изгради каменна кариера, има регистрирани пчелини. Върху територията на местността "Орманите" има драка (Paliurus spina-christi), растение използвано в народната медицина и една от основните паши на пчелите.

tyurkmen_swans.png

"АГРО ЕРГ" ЕООД казва, че няма да се наруши живота на хората в селото, но няма как 12 месеца в годината, за период от 35 години, да се извършва взривна дейност на 470 метра от домовете ни и това да не ни навреди. Казват, че няма да изграждат нови пътища и ще използват наличните черни пътища - това са черните пътища, на които ние пораснахме, където се гонихме на свобода, бързахме да се приберем "преди да се върнат кравите", където се научихме да караме колелета и където се надяваме да играем и със своите деца. Тежките камиони допълнително ще разрушат черните и асфалтирани пътища, по които ще се движат камионите на път към ТЕЦ "Марица" и другите дестинации за калциевата вар, която ще се произвежда.

Зад "АГРО ЕРГ" ЕООД стои семейството на депутата Владимир Маринов. На 10-ти октомври 2022 той казва във Фейсбук, че "няма да се умори да работи за възраждането на българското село". Нашето село е живо и не може да бъде възраждане една каменна кариера, изградена против волята на месните жители. Също като депутата Владимир Маринов, ние искаме нашето село да се развива, но не чрез взривове и каменни кариери, а чрез подкрепа към земеделието и нашата природа.

Нека заедно да покажем, че искаме да съхраним бита и природата на нашето село. Не искаме в селото ни да има каменна кариера.


Жителите на село Тюркмен и хората, които обичат нашето село    Свържете се с автора на петицията