Срещу: Концесия за „Добив и преработка на строителни материали – варовици и пясъчници, от находище „Чириковец” и дейности, свързани с добива”

 

В с. Скалско от десетилетия се извършва добив, трошачно-сортировъчни дейности и превоз на каменни фракции в непосредствена близост до населени места. Районът попада в обхвата и защитата на „Натура 2000”, като се намира и в близост до значително богатия на водни ресурси терен на Средния Предбалкан и Средна Стара планина.                   

При извършвания добив на скална маса от кариерата се осъществява шумово и прахово замърсяване, в следствие на пробивно-взривните работи. Замърсяването значително се засилва и разнася от транспортирането на скалната маса чрез тежкотоварна техника, преминаваща през населените места, ежедневно и многократно. 

                   В следствие на многогодишната експлоатация на това находище, се  разрушава ландшафта, унищожава се типична за района растителност, прогонва и унищожава животинския свят, поради засиленото човешко присъствие и повишен шумов фон, унищожаване на животински видове  и увреждане на техните местообитания.                    

Върхът, който кариерата руши, е част от платото „Стражите“, по което някога е минавал главният римски път от Тракия до Никополис Ад Иструм. Над кариерата има останки от древна крепост, наречени «Градът». Туристи посещават останките, и най-вече скалите, от които се открива красива гледка на огромно разстояние. Същите скали са едно от най-известните места за практикуване на парапланеризъм. Кариерата застрашава пътеката за достъп до Града, както и самите скали.                     

Село Скалско се намира на кръстопът. Оттам минават пътища за Габрово, Севлиево, Дряново и главен път София-Варна. Те се рушат от тежките камиони, като пътят за Габрово в района на кариерата отдавна е трудно проходим и опасен за превозните средства. Следва общинските и районни власти и институции да изискат от дружеството, експлоатирало кариерата досега, да ремонтира пътя покрай нея.                   

Считаме, че отдаването под концесия на този обект, за следващ дълъг период от време, би било пагубно за района; засяга непосредствено законните ни права и интереси на жители на община Дряново, тъй като тази концесия пряко рефлектира върху качеството ни на живот – нашия и този на нашите деца и внуци. Категорично се противопоставяме да бъде отдадено под Концесия находище „Чириковец” за добив и преработка на строителни материали – варовици и пясъчници и дейности, свързани с добива.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ренета Людмилова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...