ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИИОННИ ВЪПРОСИ И ОТВАРЯНЕ НА АГЕНЦИЯ ЗА МАЛЦИНСТВАТА.

  1. Група ромски активисти от България, направиха анализ и равносметка на дейността на Съвета и установиха, че ефекта който се очакваще от работата му е крайно незадоволителна. Проектите които съвета е реализирал и по-точно средствата, които са изразходвани от Съвета са огромни без конкретен резултат. От 11 години в екипа на съвета няма представител на ромската общност. Липсва комуникация с изявени експерти от ромски произход в различни областти. Липсва отчет и контрол за средствата които са изразходени.

В връзка с предстоящото преструктуриране, предлагаме да бъде закрит и да се създаде Агенция за малцинствата, която да има изпълнителни функции. А не консултативни, с определен бюджет, както в Агенцията да бъдата назначени роми с адекватно образование и релевантен опит. Ромите да участват в целия процес от взимане на решения до тяхното изпълнение. Политиките за роми да се изпълняват заедно с ромите.
Група от ромски интелекруалци.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Донка Бадева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...