Против отстъпване на правото на строеж за ФВЕЦ в общински имоти във водосборния басейн на вододайната зона в м. Грамадите, снабдяваща с питейна вода Брацигово, Бяга, Козарско и Исперихово

Против сме даването на съгласие от страна на Общински съвет Брацигово за учредяване на отстъпено право на строеж върху имоти частна общинска собственост в местността Грамадите в землището на гр. Брацигово, промяна на предназначението им и изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ върху тях.
ДА НЕ ДОПУСКАМЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ГРАМАДИТЕ!
Основания:
1. Теренът предвиден за преотреждане и строителство на фотоволтаични централи е част от водосборния басен на вододайната зона на града и инвестиционното намерение влиза в противоречие със Закона за водите чл.119а (1) т.1 и т.3!
2. Намерението да се строи фотоволтаични централи на „Грамадите“ нарушава Общия устройствен план на Община Брацигово. Този план е приет през 2015 г. и е стратегически документ, който дава посоките за развитие на общината за следващите 20 г. т.е. до 2035 г. Същият е официален държавен документ. Според този план теренът на м.“Грамадите“ е „земеделска зона със специален режим“. Специалният режим се налага поради наличието на множество археологически обекти, исторически местности, исторически паметници и е в блозост е до манатстира „св. Троица“. Обектите в тази зона попадат под защитата на Закона за културното наследство, те са недвижими културни ценности!
3. Намерението да се строи фотоволтаични централи влиза в противоречие с чл. 47 т.6 от Закона за културното наследство, тъй като нарушава културния ландшафт на гр. Брацигаво. Местността „Грамадите“ граничи с месттностите „Дренето“ и „Дъбовик“, през които минават каменни средновековни пътища, подпорни зидове, има мостове, чешми, ниви, ливади, вековни дървета - природни ресурси и културни пластове от преди 200 години!
4. Строителството на фотоволтаични централи върху частни общински терени от друг субект, различен от Общината е абдикиране от страна на самата Община и пропускане на възможността гр. Брацигово да развива собствена изгодна икономическа политика! Общината трябва сама да кандидатства за финансиране на фотоволтаична централа по предстоящите целеви опертивни програми!
5. Подкрепяме екологичната политика и строителството на възобновяеми енергийни източници, но това не бива да става безогледно, не трябва да е за сметка на други ресурси и да нарушава нормативни документи и закони!
6. Общият устройствен план на Брацигово предвижда терени за бъдещо развитие като това не е местността „Грамадите“, а е теренът южно под хълма „св. Спас“. Същият е в близост до промишлената зона и е в близост до пътища и електропроводи. Това предвиждане за развитие е съгласувано през 2015 г. с Общината, с Областната управа и с всички държавни институции. Общината и всички инвеститори са длъжни да се съобразяват с този стратегически документ!

Инициативен комитет в състав: Мария Мадарова, Костадинка Найденова, Вълчо Шопов, Никола Мегенов и арх. Георги Цапков    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен комитет в състав: Мария Мадарова, Костадинка Найденова, Вълчо Шопов, Никола Мегенов и арх. Георги Цапков да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...