Подписка срещу изграждането на инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, заложено в ИП на „Петрургия“ ЕООД във с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново

hdr-pav-suh11.png

До

Народното събрание на Република България
Министерски съвет на Република България
Министерството на околната среда и водите
Председателя на народното събрание,
Кмета на община Павликени,
Кмета на община Сухиндол,
Кмета на община Левски,
Кмета на община Севлиево,
Кмета на община Велико Търново,

Уважаеми Народни представители,
Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-да Кметове,

Подписка срещу изграждането на инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, заложено в инвестиционно предложение на „Петрургия“ ЕООД във с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново:

Ние, гражданите на общините Сухиндол, Павликени, Левски, Севлиево и Велико Търново възразяваме срещу допускането на мащабни дейности от „Петрургия“ ЕООД за третиране на RDF отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергия, които са с потенциал за допълнително замърсяване на въздуха, водите и почвите.

Ние, гражданите на горепосочените общини, отхвърляме проекта за инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, заложено в инвестиционно предложение на „Петрургия“ ЕООД за изграждане на енергоизточник/енергийна централа за нуждите на производството и издаването на разрешително за горене на отпадъци на територията на община Павликени.

Категорично отхвърляме инвестиционното предложение, свързано с (RDF) отпадъци за: площадка и/или контейнери за събиране и съхранение на отпадъци в имот край село Върбовка, община Павликени, област Велико Търново с възложител „Петрургия“ ЕООД.

Категорично отхвърляме инвестиционно предложение на „Петрургия“ ЕООД, заявено в писмо с изх.№24/16.03.2021 до РИОСВ Велико Търново за: "изграждане на енергоизточник за нуждите на производството" в който, да постъпват модифицирани горива от отпадъци (RDF).

Ние, гражданите, настояваме за забрана на нови и текущи инвестиционни предложения, свързани с изгарянето на RDF отпадъци на територията на община Павликени. Всички икономически политики на ЕС изключват изгарянето, като метод за използване на отпадъците, което със същата сила важи и за Община Павликени. Тя също е член на Европа.

RDF може да бъде произведено с различни свойства. Основните характеристики на твърдото гориво от отпадъци са калоричната стойност, пепелното- и влагосъдържание. Висококачественото RDF се отличава с ниски стойности за съдържанието на вода и пепел и с висока калоричност.

В България и в развиващите се страни, където контейнерите за смет са предимно на открито и са с високо съдържание на влага, може да се очаква, че полученото RDF ще е с по-лошо качество.

Последователна е активната ни позиция като граждани, които отстояваме основното си право на здравословна и благоприятна околна среда, гарантирана ни от конституцията на Република България и настояваме незабавно да бъде забранено всяко промишлено производство замърсяващо околната среда което може да доведе до влошаване на качество на жизнената среда в община Павликени, община Сухиндол, както и околните населени места, които ще бъдат засегнати.

С настоящата подписка ви уведомяваме, че ще предприемем всички възможни законни мерки, за да защитим правото си на достоен живот и чиста околна среда. Категорично отхвърляме всякакви административни решения, застрашаващи живота и здравето на жителите на община Павликени, община Сухиндол, община Левски, община Севлиево, община Велико Търново, и на околните населени места. Не приемаме никакви доводи в защита на инвестиционни намерения, свързани с отпадъци, за сметка на живота и здравето на населението. 

Предпочитаме Павликени, Сухиндол, Левски, Севлиево и Велико Търново да се развиват като модерни общини, привличащи инвеститори с производства като: информационни технологии, текстилна, шивашка, хранително-вкусова промишленост, машиностроене и др.

Най-засегнатите общини Сухиндол и Павликени имат древна история и вярваме, че трябва да се развиват и като туристически дестинации. Инсталациите за горене на отпадъци и площадките/контейнерите за складирането им обричат нашите населени места на упадък, повличащ след себе си хора и природа. Дейностите с отпадъци са източник на замърсители, като диоксини и фурани, определени тежки метали - доказано канцерогенни замърсители.

Хората искат да дишат чист въздух! Подписката ще е активна и ще придружава възраженията ни срещу инвестиционни намерения, свързани с отпадъци.

Ние не само няма да спрем с протеста си, но и тази подписка ще бъде изпратена до много български, европейски и световни институции.

Според изнесени през 2018 г. данни на Европейската агенция за околна среда България е на първо място в Европа по замърсяване на въздуха и на първо място по брой смъртни случаи, причинени от мръсния въздух (211 на 100 000 души). През 2017 г. България е санкционирана от Европейския съд заради редовно превишаване на пределно-допустимите норми на фини прахови частици във въздуха. Заведен е иск срещу страната ни заради неспазване на нормите за серен диоксид.

Убедени сме, че голяма част от замърсяването се дължи на горенето, наречено „оползотворяване“ на отпадъци, представени като RDF-гориво, с разнороден, често неясен и съмнителен състав.

Уважаеми дами и господа, казваме ви СТОП на безобразията под каквато и да е форма! Това е нашият дом, нашето здраве и нашето бъдеще.

Инициатор на подписката:
Сухиндол ИНФО


Сухиндол ИНФО (www.suhindol.info)    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Сухиндол ИНФО (www.suhindol.info) ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...