Протестна Декларация на Българските пчелари

Протестна   Декларация        

              от Сдружение ,,Български свободни пчелари''-гр. Варна        с ЕИК 205570020, както  и от  пчелари от цялата страна,  относно прилагането на  Наредба 13 за опазване на пчелите и пчелните семейства при растително-защитни мероприятия, публикувана в Държавен вестник, брой 101/2020 г.,Закон за пчеларството и Регламент за стратегическите планове  

        Уважаеми  госпожи и господа ,  

 Ние, пчеларите от цяла България възразяваме срещу конкретни законови положения в Наредба 13 , публ. в Държавен вестник, бр. 101/2020 г,промените в ЗИД на ЗП, Наредбата за директните продажби и други нормативни актове . Редица наши предложения - съществени и много логични дори за оцеляването на човечеството,  за изменение на Наредбата от нас и от много други пчеларски организации не са намерили своето правдиво място в  публикуваните изменения на Наредба 13  в Държавен вестник. Исканите от нас промени бяха  продиктувани само в интерес на опазване на здравето на хората и опрашителите    и рязко  увеличаващите се случаи на отравяния на пчели през последните години. От МЗХГ, при все факта, че при промяната на законови и подзаконови актове засягащи сектора, би трябвало да се допита до нас, засегнатите и това е вменено и по закон, пристъпват към тяхната промяна, на фона на тоталното игнориране на предложенията ни, в т.число и на тези наши колеги от учредените работни групи. Факт е също че промените  в ОСП, както и в други наредби и законови актове се прокарват в отсъствието на наши представители и това се върши с години, вменявайки ни неизгодни , неизпълними и понякога откровено вредни за нас изисквания и това – с един императивен тон, неприемащ никакви възражения ! Извинете, но ние определено нито сме длъжни, нито приемаме подобно недопустимо поведение ! Извинете, но ние искаме да развиваме стопанска дейност, полезна не само за нас, но и за фиска , както и за екологичното благоденствие в страната и в името на всичко това ИМАМЕ ПРАВО на глас ! На всичкото отгоре, не се използват препарати за биологическа защита !  От МЗХГ липсва експертиза по отношение на необходимостите в сектора, целенасочена държавна политика, която да е разписана в съответния стратегически документ, няма Национална стратегия за развитие на пчеларството, липсва стратегическо планиране вследствие на което се наливат пари , обслужващи частни интереси под прикритието на НПП /Национална пчеларска програма/. Най важните интервенции остават неразписани за сметка на други, в които липсва конкретика и са с пожелателен характер, но пък личи желанието за тематично „усвояване”, чрез „дописване”. Свидетели сме и на това че от МЗХГ искат да обезличат самия Закон за пчеларството, този път с оправданието че функциите му можело да се изземат от други нормативни актове. Всичко това служи за чудесно оправдание на министър Танева, защото излиза че няма какво да провежда и така не само че нищо не нарушава, но и не е задължена да изпълнява никакви ангажименти към сектора ! Нима е редно ?! Разбира се че НЕ !    

       Както е известно на всички, без пчели -няма живот!  МЗХГ прави всичко друго, само не и да защити и опази не само нашите пчели, но и тези в свободно състояние в природата  !      

Спрямо чл.4, ал.1 от Наредба 13 ние имаме определени предложения на ПРЗ ,,Опасни за пчелите ”, като пръсканията с инсектициди да се прилагат единствено и само в тъмната част на денонощието, когато пчелите спят и не ,,работят,, .Втората група пръскания да се прилагат до 2 часа след изгрева на слънцето и третата- до 10.00 часа сутринта.Никъде обаче не е отразено това предложение. След натрапените ни промени (протакани цели 2 години, за да може пчелите ни да бъдат тровени на воля, с оправданието че уж се „обсъждало” нещо), по усмотрение на МЗХГ бе оставено досегашното положение, да се прилагат инсектициди до 10.00 часа сутринта.  Според нас обаче  трябва и би следвало да се отрази в Наредбата, че може да се пръска само и единствено в тъмната част на денонощието, защото пчелите излизат от кошерите много по рано от указаните в Наредбата часове, така че дори ние да си затворим очите за този факт (който не е съвсем известен на чиновниците от МЗХГ натрапили ровичкането в Наредбата), пчелите по никакъв начин няма да се съобразят с..”регламента”          

             Света не е готов да бъде добър, но поне може да се опита да бъде такъв и затова се обръщаме към обществеността в България ! 

   Относно контрола в Наредба 13, както и в проекта на Наредбата за условията и реда за прилагане на ПРЗ липсва какъвто и да било текст относно КОНТРОЛ и ЕФЕКТИВНОСТ  за прилагането на  ПРЗ. В случая, ако няма нужният ефективен и ефикасен контрол, отравянията на пчелите  продължават и ще продължават да се покачват поголовно, при все въвеждането на системата за електронно оповестяване на пчеларите, към която имаме основателни забележки. Смятаме също че в болшинството от случаите през идната пролет и по натам,   тя ще послужи за „законово” оправдание за безнаказаните им действия и това – пред очите на министър Танева , от работата на която определено нямаме никакви причини да бъдем доволни..!   

   В Наредба 13 има и очевадни несъвършенства- упоменато е например,че се взема една проба растителна и пчелна. Според нас би следвало да се вземат по три проби и от двата вида, за да може при съмнения да се извърши и повторен анализ в друга лаборатория, защото практиката от изминалата 2020 година показа, че има редица несъвпадения с  анализите на пчелните и растителните проби.    

     Искаме също изрично да се въведат и високи санкции при констатирани нарушения от страна на възложителите на пръсканията  при неправилно прилагане на ПРЗ и изрично да се  разпише   че при евентуална констатация, следват санкции по Процедурата за кръстосано съответствие. Настояваме също да се впишат и такива във въпросната Наредба 13 и защото липсата на такива я прави мъртво родена и обтекаема, така че нейното изпълнение е  оставено на „добрата воля” на арендаторите в страната, а за повечето от тях е известно че те НЯМАТ ТАКАВА !    

     Други наши предложения също бяха и за дежурни служители от ОБДХ и ОДЗ подсигурени и за през почивните дни за периода от 01 март до 31 юли, тъй като големият брой отравяния се констатират основно  през месеците юни и юли. В Наредбата обаче е  посочен периода от 15  март до 31 май, с което категорично не сме съгласни. Известно е също че арендаторите пръскат с какво ли не, дори за да форсират узряването на посевите и са известни куп препарати за това !       Не сме съгласни с това че МХЗГ открай време не си сътрудничи ефективно със сектора за идентифициране и решаване на неговите проблеми , като ни оставя в ръцете на някои свои  недобросъвестни служители, имайки се за недосегаеми. Ние може да посочим имена ... Системно се провежда  политика с откровено вреден чиновнически привкус ,която ни най малко  не е в интерес на сектора и това е от години ! Не се спазва чл.5 и чл.6  от ЗП. Не се изпълнява чл.49, т.5 от Регламента за стратегически планове, което води до това разработените до сега интервенции за сектора и тези, които имат отношение към него, да не допринасят никакъв ефект за сектора, А ТОЧНО ОБРАТНОТО- да облагодетелстват определени хора, недобросъвестно настроени към сектора в името на личните си интереси.  Изготвените промени в ЗП  от МЗХГ и внесени в парламента  не отразяват и не решават истинските проблеми на пчеларството, а това рязко влошава качеството на българският пчелен мед и неговата цена, което води до отлив на колеги и спадане на действителния брой пчелни популации в страната . Вследствие развитието на монокултурното земеделие, безразборното пръскане и използване на неразрешени ПРЗ (които дори се произвеждат от самите земеделски стопани, или идват от контрабанден внос от трети страни), също поради  невъзможността пчеларите свободно да разполагат пчелните кошери на най– подходящите за пчелите места, както и нулевия контрол по отношението на преработката и търговията с пчелен мед неизбежно  водят до  влошаване качеството на българските  пчелни продукти и до загуба на пазарни позиции на фона на търсенето на пчелни продукти в рамките на ЕС. Продължава да не се води борба  с фалшивите пчелни продукти на пазара.  Административната тежест също е една от най- големите в земеделието, нормативната среда е крайно недобронамерена към сектора, а нечуваемостта към проблемите ни вървят ръка за ръка с липсата на  диалог с институциите и при все факта че липсва на взаимодействие дори между тях. Типичен пример за това е становището на „Центъра за оценка на риска”(който все пак е структура н МЗХГ) в подкрепа на  текста  за пръскания с инсектициди и определи това да става  САМО нощем ! Впоследствие министър Танева ЕДНОЛИЧНО РЕШИ, щото  тези поправки да не влязат в готвените промени в Наредба 13, с което тотално  обезсмисли цялата Наредба ! Пред медиите тя твърди друго, разбира се, но то няма нищо общо с истината ! И пропусна, че МЗХГ не води политика за употреба на био-пестициди в България !  

     Съществува сив сектор и корупционна среда и не само че не се прави нищо по въпроса за тяхното ограничаване , но и се пристъпва към „законови действия” които способстват за тяхното генериране.    

     Не на последно място е и ниското усвояване на средствата  предвидени за пчеларите по НПП като отчитаме обявените 68% от МЗХГ за отминалата  НПП ,като катастрофални, както и сегашните 77% за 2020 година, които са само договорени и могат да спаднат накрая  и под 50 % процента.    

     Поради всичко гореизложено (а ние може да посочим още и още основателни причини), ние не желаем да бъдем безучастни към това как нашите искания, обективизирани в многобройни и логични предложения до МЗХГ, съвсем неприемливо за всички нас пчеларите не са уважени и не са коментирани и отразени в действащите нормативни документи и това - до степен на откровена подигравка с нас и с благородния ни труд !!

  Въз основа на горепосоченото , категорично ЗАЯВЯВАМЕ своята готовност за ефективен протест, който ще стане факт на 22.02.2021г ,  ако не получим незабавен и изчерпателен отговор на поставените от нас въпроси, които все пак касаят не само нас, пчеларите, но и живота и здравето на цялото общество...  

25.01.2021г    Гр.Варна                                   Подпис : ......................                                                                                        / Ясен Янев /

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Ясен Янев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...