Подписка на собствениците на имоти в община Болярово и в община Елхово срещу добив на злато в общината

Молим, освен имената си, да посочите и имота, на който сте собственик 

"Изразяваме искането си,  Общинският съвет  на Болярово, Общински съвет Елхово и Областният управител на област Ямбол да не одобряват устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово и Община Елхово". 

Уважаеми дами и господа,

през месец юли 2020 г. чрез медиите ние, жителите, на община Болярово научихме, че с Разрешение № 372 от 10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и Договор от 07.11.2017 г. е дадена възможност на "Болкан Минералс Дивелъпмънт" за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика“, разположена в землищата на  селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, Община Болярово и селата Вълча поляна, Голям дервент, Лалково, Община Елхово, Област Ямбол. До този момент нашето съгласие за това не е искано. Не сме били информирани и за това инвестиционно намерение. Наред с това фирмата води преговори с канадска и с австралийска компании за прехвърляне на правата си върху проучванията. Знаете, че след проучванията, следва автоматичен договор за концесия.

Площта попада върху: 

- имоти с начин на трайно ползване: земеделски земи (ниви, пасища), горски територии – държавен поземлен фонд, общинска и частна собственост, стопански двор и урбанизирана територия - по информация от Министерство на земеделието, писмо № 0401-397 от 17.12.2013 г. 

-  в границите на защитени зони по Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

1. Дервентски възвишения  BG0002026 по Заповед № РД-840/17.11.2008 г. на МОСВ 

2. Дервентски възвишения 1 BG0000218 – Решение на МС 802/04.12.2007 г. - ЗЗ по директивата за местообитанията

3. Дервентски възвишения 2 BG0000219 – Решение на МС 122/02.03.2007 г.

4. Западна Странджа BG0002066 – Заповед РД-533 от 26.05.2010 г. на МОСВ

5. Язовир Малко Шарково – BG0002027 - Заповед № РД-840 от 17.11.2008 г. на МОСВ

- 9 недвижими културни ценности – три късноантични крепости, една базилика, два манастира, късноантично селище, две надгробни могили

И въпреки всичко, властите са разрешили проучванията - без оценка за въздействие върху околната среда и без оценка за съвместимост.

Полагането на подпис тук означава, че участникът в подписката не е съгласен Общинският съвет  на Болярово и Областният управител на област Ямбол да одобряват устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово.    


Инициативен комитет Болярово    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Инициативен комитет Болярово да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook