За защита на правата на работещите в сферата на предучилищното образование

ДО

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СБУ, СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ  

ОБРЪЩЕНИЕ

От над 2000 учители, специалисти и непедагогически персонал в детските градини в страната, организирани в общност, и поддръжници

ОТНОСНО: Подобряване на статуса на работещите в сферата на предучилищното образование      

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

Обръщаме се към Вас, притеснени от поредното неглижиране на значимостта на учителите, специалистите и непедагогическия персонал, работещи в сферата на предучилищното образование. Изказваме категоричното си несъгласие с мястото, което ни се отрежда в обществото, подценяването на нашия труд, пренебрегването ни от страна на институциите и синдикатите. В резултат от търпението ни и уважителното отношение, което проявяваме към всички, дълго време бяхме изключени от полезрението на Министерство на образованието, Народното събрание и местните органи на самоуправление. Така се натрупаха огромни и нетърпими проблеми в нашата професионална сфера. Затова вече смятаме за невъзможно да мълчим и да поемаме ударите върху себе си. Призоваваме Ви да започнете реални, планомерни действия, така че в кратък срок да можем поне малко да се доближим до европейските стандарти.

Разбирайки своята отговорност на хора, възпитаващи и обучаващи бъдещите поколения, ние предлагаме своите искания за пореден път с надеждата най-после да бъдем чути:

1.  Да се осигури помощник - учител във всяка група, за да се доближим, макар и минимално до европейският опит, където трима учители работят с 12 до 20 деца в групата едновременно или един възрастен работи с 5-6 деца. Считаме, че има такъв ресурс от безработни учители, както и от млади кадри, които могат да осъществяват практическо обучение или да полагат труд без професионален опит веднага след завършване под прякото ръководство и наставничество на титулярните учители. Така ще се осъществи плавен преход  и подмладяване в системата, а старшите учители ще получат възнаграждението си за наставничество, което в момента извършват безплатно.   

2.  Ако е невъзможно да се реализира т. 1, тогава е наложително да се намали броят на децата в групите, тъй като от психологическа гледна точка не е възможно един човек да разпредели вниманието си  върху повече от 15 различни обекта. Ако става въпрос за деца е още по-сложно. Затова с цел опазване живота и здравето на децата и за по-високо качество на образованието, настояваме за постепенно намаляване на децата в групите според пространството, в което се помещават – 14-18 деца в група. Спешността на тази реформа още по-ярко се видя през последните месеци предвид епидимиологичната обстановка, в която все още сме.  

3.  Във връзка с т.1 или т.2, да се увеличи единния разходен стандарт /ЕРС/ за дете според възрастовата група.  

4.  За да се реализира ефективно приобщаващо образование за децата със специални образователни потребности (СОП) настояваме, те да се приемат в група по 1, а не до 3 и то според спецификата на диагнозата им. В зависимост от диагнозата и по необходимост, към децата със СОП да се прикрепи асистент. Да се осигури ежедневното присъствие и работа на всички необходими специалисти /ресурсен учител, психолог, логопед/, за да се постигне реалното развитие на децата със СОП, а не само да се симулира дейност - с дете със СОП в момента се работи само 2 пъти седмично по 30-45 минути - това е крайно недостатъчно и неефективно. Да се намали административната тежест на учителите и другите педагогически специалисти, работещи с деца със СОП.  Да се осигури адекватно заплащане на координаторите на екипи за подкрепа за приобщаващо образование  във всяка ДГ.  

5.  Да се категоризира учителската професия като изключително натоварваща и стресова, като трудовия учителски стаж бъде приравнен на първа категория труд. Човешката физиология не позволява след определена  възраст да се вършат дадени дейности, които детският учител се налага да извършва.  

6.  Да не се пести от бюджета, като децата се лишават от специалист по основно направление, какъвто е учителят по музика – в много детски градини от известно време, поради липса на финансови средства, не се назначава учител по музика. Учителите по музика, работещи с деца със СОП, също да получават съответстващо за това заплащане.  

7.  Да се осигурят реални възможности за преодоляване на стреса и „прегарянето“ в професията, които са едни от най - тежките  въобще.  

8.  Да отпаднат атестацията и свързаното с нея изготвяне на портфолио на учителите, тъй като сме убедени, че не портфолиото определя професионализма, а реалната педагогическа дейност и показаните високи резултати в развитието на децата. Има достатъчно много други форми за проверяване качеството на учителския труд и те се прилагат целогодишно.  

9.  Във връзка с въведеното извънредно положение/извънредна противоепидемична обстановка/, да се установи правото на 10 дни допълнителен отпуск за 2020 календарна година на всички детски учители в детските градини и в предучилищните групи в училище, както и на останалите педагогически специалисти в детските градини като компенсация за времето на извънредното положение и извънредната епидимиологична обстановка, когато педагогическите специалисти са изразходвали полагаемият си платен годишен отпуск, а доста са ползвали и неплатен отпуск. Засега сме свидетели на разделение в това отношение, с привкус на дискриминация по месторабота. Възхитени сме, че обърнахте внимание на непедагогическия персонал, както и на медицинския персонал, когато имаше опасност хората да се принудят да ползват неплатен отпуск. Очакваме същото разбиране да проявите и към учителите и специалистите в предучилищния сектор.

10. Да се оцени подобаващо с достойно заплащане учителския труд и трудът на другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал. В момента увеличението на заплатите в предучилищния сектор е догонващо, а не изпреварващо, а учителската заплата е под размера на средното трудово възнаграждение, обявено за страната. Това е в сила осбено много за младите новопостъпили учители с минимален или без никакъв стаж. Неблагоприятните условия на труд, както и ниското заплащане на заетите в предучилищния сектор, правят тази сфера непривлекателна за младите хора, което води до застаряване на работещите в детските градини и яслите, до недостиг на качествени кадри и сред педагогическия, и сред непедагогическия персонал. Разбираме, че в училищата е постигнато по-високо заплащане на учителския труд в сравнение с трудът на учителите в предучилищната сфера, които остават почти винаги на договорения в КТД минимум или малко над него.  

11. В КТД да се определи недвусмислено размерът на допълнителното трудово възнаграждение, разделено на 3 плащания в годината – то да е в размер на една брутна заплата за съответната категория персонал.  

12. Да се прекрати практиката детските учители да работят на разпокъсано работно време, тъй като тези, които работят в друго населено място или в големите градове и губят време и разходи за път, се оказва, че са принудени да останат на работното си място по 12ч. По този начин се отнема времето за почивка и пълноценно възстановяване на учителите.

13. Да се осъществяват проверки на директорите във връзка със спазването на условията по КТД и да се прилагат административни мерки при установяването на нарушения.  

14. Да се формулират нови карти за оценяване при определяне на диференцираното заплащане за детските учители и за учителите по музика, съобразени със спецификата им на работа, а не да се оценяват по картите, изработени за учителите в училище. 

15. На детските учители да се заплаща същата сума за водене на документация, както на учителите от начален етап в училище. Административната тежест на детските учители е същата, а получават почти 2 пъти по-ниска сума за това.

16. Настояваме от новата учебна година, да се обмислят и въведат  адекватни мерки за опазване живота и здравето на децата, на педагогическия и непедагогическия персонал и в детските градини /както това се прави за училищата/, с оглед на удължената епидемична обстановка и предвид това, че доста от персонала в детските градини е в рискова възраст и с много хронични и други придружаващи заболявания, което ги поставя в непосредствена опасност. Децата в предучилищна възраст не умеят да пазят дистанция, нито е възможно да ползват предпазни средства – това допълнително пречи на осигуряването на здравословна работна среда, на каквато учителите и останалите, работещи в сферата на предучилищното образование имат право. Затова настояваме да се осигури пространство и персонал и/или да се регулира по схема броя на децата в групите, така че да не се стига до това да се работи с 25-30 и повече деца в група в затворени помещения. Едно предложение в тази посока е да се стимулират родителите, които имат възможност да си задържат децата вкъщи, а учителите и другите педагогически специалисти да им подават по електронен път материали за работа с децата в домашни условия. Тези занимания от дома да се признават за присъствена форма на децата в ПГ, предвид задължителния характер на ПО за 5-6 и 6-7 – годишните.        

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Дияна Русева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...