Да спасим Средна гора от добива на злато в района

Уважаеми дами и господа,

С Решение на Министерски съвет, описано в протокол № 40 от 02.10.2019 г., е издадено Разрешение № 524 от 13.12.2019 г., за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ “Свети Никола“, разположена на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел Баня и Братя Даскалови, област Стара Загора и община Брезово, област Пловдив.
Разрешението е за срок от 3 години и е издадено на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД, а площта терена е 155.75 кв. км.
Ние, жители, временно пребиваващи и симпатизанти на с. Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив, се организирахме, създадохме подписка, проведохме информационни срещи с местните власти и представители на отговорните институции. Общински съвет при Община Брезово, заедно с администрацията на Община Брезово, подкрепя исканията ни, като декларират готовност да направят всичко необходимо Решение № 524 от 13.12.2019 г. да бъде отменено.
Евентуално разрешение за добив на подземни богатства, пряко застрашава живота и здравето на всички жители, временно пребиваващи и гости на засегнатите общини и би нанесло непоправими щети на околната среда, природата и водите в района.
От изключителна важност е да запазим историята и археологията на тази уникална част от България.
Много спорен е и икономическия ефект от подобни концесии, които позволяват изнасяне на национално богатство срещу символично концесионно възнаграждение.

Това е петиция за:

1. Отмяна на Разрешение № 524 / 13.12.2019 г. на Министъра на енергетиката, с което се разрешават търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – полезни богатства в площ от 155.75 кв. км., наречена „Свети Никола“ и разположена на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел Баня, Братя Даскалови - Област Стара Загора и Община Брезово – Област Пловдив.
2. Налагане на мораториум върху дейности по търсене, проучване и добив на метални и неметални полезни изкопаеми по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за подземните богатства, в Сърнена Средна гора.


Георги Кеменчеджиев    Свържете се с автора на петицията