ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

19 ноември 2019 г.  

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (БОЛД)  

На 9-и ноември 2019 Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) проведе серия от панелни дискусии на тема „Следизборно: Гражданското участие в месното самоуправление“. Въз основа на дискусиите и направените предложения отправяме следното Обръщение към всички новоизбрани кметове и общински съветници:     

Гласът на гражданите в приключилите на 3 ноември 2019 г. местни избори създаде много по-разнообразно политическо представителство в значителен брой общински съвети. Макар това да съдържа определени рискове за ефективността на управлението поради трудностите за постигане на мнозинство, ние виждаме в него и възможност за повишена диалогичност между общинските съветници  и възможност за по-широк кръг защитени интереси на гражданите.

Изборите показаха също подкрепа за кандидати, които отстояват последователно гражданския интерес, не толкова в предизборните кампании, колкото между изборите – в разнообразни инициативи в защита на значими потребности, заявени от местното гражданство. Тази заявка от страна на гражданите ни насърчава да отправим следните свои очаквания и предложения на вниманието на всички новоизбрани представители на местната власт:

  1. Всички политики, провеждани на местно ниво, да утвържадават човешките права и основните свободи на гражданите, регламентирани с ратифицираните от България международни договори, с Конституцията и законите на страната.
  2. При изпълняването на задълженията си, кметовете и общинските съветници да насърчават гражданското участие и да  привличат демократичните граждански организации и движения, като прилагат утвърдените на европейско ниво принципи и стандарти за добро управление.
  3. Взаимодействието с представители на местните общности да се осъществява във всички етапи на правенето на политики – планиране, провеждане, мониторинг и оценка. Политиките да отчитат по справедлив и недискриминационен начин цялото разнообразие на местните общности и необходимостта от адекватна комуникация с всеки техен сегмент. Особено трябва да се насърчава участието на по-изолираните и невидими в обществения живот групи, вкл. малцинства, хора с увреждания, младежи.
  4. Необходимо е общините да предоставят пълен и прозрачен достъп до информация на гражданите, както и да спазват правото на свободно изразяване и събрания. Разнообразяването на формите на взаимодействие с гражданите трябва да бъде приоритет. При наличната в  много общински съвети политическа фрагментация, за постигането на мнозинство при работата им да се търсят такива обединения, които ще зачитат правата на всички групи в местната общност чрез провежданите секторни политики (образование, жилищна политика, здравеопазване, екология, комунални услуги и пр.)
  5. Очакваме новоизбраните кметове и общински съветници да заявят ясна политическа воля и, в диалог с цялата местна общност, да дадат силен тласък на политиките в сферата на интеграцията и приобщаването на малцинства и групи в неравностойно положение. Общините и населените места не са само инфраструктура, но преди всичко социални общности, чиято интеграция, съвместното им живеене, е от решаващо значение за качеството на живот. Не трябва при никакви обстоятелства да се допуска едни или други местни политики да стават причина за междуетническо противопоставяне, за всяване на безпочвени страхове и объркване у гражданите.
  6. Като граждани, очакваме сред приоритетите на новите общински съвети и общински администрации да намерят място най-значимите проблеми в местните общности:
  • нерешени местни екологични и еко-социални проблеми – сред които чистотата на въздуха, горенето на отпадъци, градския транспорт, липсата на безопасни велосипедни алеи, намаляването на въглеродните емисии и капацитет за адекватна реакция на бедствия, породени от глобалните промени на климата.
  • проблеми в политиките към малцинства и групи в неравностойно положение – сред които преодоляването на сегрегираното образование на ромски деца и приобщаването им в мултикултурна образователна среда;  лошите жилищни условия, инфрастрктура и комунални услуги в ромските квартали,  осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания.
  • проблеми в политиките по отношение на детето и семейството – сред които планирането, разкриването и управлението на социални услуги за деца и подкрепа на семействата, както и активно партньорство с неправителствени организации като доставчици на услуги; осъществяването на политиките на деинституционализация на децата; насърчаване на детското участие на местно ниво.

Надяваме се изразените от нас граждански очаквания и предложения да подпомогнат действията на новоизбраните кметове и общински съветници, да ги насърчат към конкретни мерки и дейности за утвърждаване на човешките права и основните свободи на гражданите, на устойчивото развитие на местните общности и екосоциалната справедливост.


БОЛД Българска общност за либерална демокрация    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам БОЛД Българска общност за либерална демокрация да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook