Благоевград диша!

ДО

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА –

БЛАГОЕВГРАД

КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ: ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ - ОКОЛНА СРЕДА

КОПИЕ: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

   С И Г Н А Л

 

 

От: Злата Бориславова Ризова, с адрес гр. Благоевград,  zlatarizova@abv.bg

 

 

Относно: дейността на дружество „РУБИН – 08“ ООД и експлоатацията на ТЕЦ „РУБИН“ – гр. Благоевград, с оглед преценката за извършено престъпление по чл. 352 и сл. от НК

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

Моля, след като анализирате представените доказателства и извършите задълбочена проверка по настоящия сигнал, да предприемете следващите се по закон действия в насока защита гражданите на Община Благоевград и ангажиране на отговорността на виновни лица. Фактите, породили необходимостта на намеса на прокуратурата са следните:

 

През 2011 год. в Промишлена зона № 1 – гр. Благоевград, дружество „РУБИН – 08“ ООД, представлявано от г-н Илиян Георгиев Личев, е изградило инсталация за изгаряне на биомаса /слънчогледови люспи/ и производство на ел.енергия, за което има издадено Разрешение за ползване № ДК-07-Бл-17/02.2012 год. Инсталацията е разположена в котелно помещение, в производствената база на „ЗЛАТЕН ЛЪЧ“ ООД /чийто собственици са идентични с тези на „РУБИН – 08“ ООД/, в която се бутилира слънчогледово олио. На практика, въпросната инсталация за изгаряне на слънчогледови люспи оползотворява остатъчния продукт от производството на олио, като в резултат на горенето се произвежда ел. Енергия, която дружеството продава на електроразпределително предприятие.

Още през първите няколко месеца след въвеждането на инсталацията в експлоатация се оказа, че отледените в атмосферата газове и фини прахови частици водят до системно обгазяване и замърсяване на целия район и западната част на гр. Благоевград. В РИОСВ – Благоевград постъпиха множество сигнали на граждани и инициативен комитет, в резултат на които бяха извършени множество проверки на обекта за контрол по качеството на атмосферния въздух. През времевия период 2014 год. - 2018год. бяха извършени редица контролни замервания на вредните емисии, в резултат на които се установи, че отделяните при работата на инсталацията „прах“ и „въглероден оксид“ неколкократно превишават пределно допустимите стойностти. Всички проверки на РИОСВ – Благоевград и резултатите от тях бяха отразени в съответните Протоколи за изпитване.

При така констатираните нарушения, РИОСВ – Благоевград състави Наказателни постановления на дружеството – нарушител, с които бяха наложени предвидените съгласно ЗООС глоби в минимален размер.

За съжаление обаче, въпреки извършените проверки, дадените изрични предписания и наложените санкции, управителите и собственици на въпросното съоръжение отказват да преустановят дейността му или да извършат необходимите действия по прекратяване на замърсяванията. Във всеки от случаите, дружеството без особени затруднения заплаща наложените му санкции и продължава необезпокоявано да замърсява въздуха в района. Дори и към настоящия момент, въпреки огромния брой сигнали и оплаквания на граждани, „РУБИН – 08“ ООД продължава изгарянето на остатъчната биомаса. В случая е очевидно, че при всички извършени от РИОСВ – Благоевград контролни замервания на качеството на атмосферния въздух в района се канстатират завишени нива на фини прахови частици и въглероден оксид, което прави въздуха опасен за здравето на хората, в близост до инсталацията. Налице е трайно установено положение, което налага спешна намеса на правоохранителните органи, с цел предотвратяване на замърсявания в бъдеще и ангажиране на отговорността на лицата, допуснали замърсяване  на атмосферния въздух.

Отделно от горното по мои сигнали, бяха алармирани няколко институции за отделни нарушения, за които също бяха издадени предписания и наложени санкции. Въпреки това обаче и към настоящият момент дружеството продължава да извършва голяма част от нарушенията. Последното оставя у мен и гражданите на Благоевград съмнението за безнаказаност и липса на институционалност. При последния подаден от мен сигнал до РИОСВ, бяха извършени замервания и замърсяване не бе установено. Непосредствено преди подаването на сигнала същият бе огласен публично с цел дружеството да очаква проверката и да приведе процеса в позволените норми. Последното замерване категорично показва, че инсталацията може да работи на мощности, които не замърсяват въздуха. За съжаление последното се случва, само, когато проверката е очаквана, във всички останали случаи, показателите са над нормата и се отчита замърсяване.

Налице е фактическия състав на чл. 352, ал. 1 от НК, в каквато насока са представените към сигнала ми доказателства.

 

 

 

УВАЖЕМИ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

Моля, да извършите незабавна проверка на изложените данни и с оглед дадените Ви правомощия да предприемете необходимите законови мерки за да установите дали при гореизложените факти не е осъществен състава на престъпление от НК и в случай, че установите такова да ангажирате отговорността на виновните лица.

 

За нуждите на проверката прилагам:

1. Писмо изх. № Ж-2 /1/ от 09.09.2016 год. на РИОСВ – Благоевград.

2. Писмо изх. N КД-06-24/1/ от 05.06.2018г. на РИОСВ - Благоевград.

3. Множество сигнали и отговори.

 

 

С уважение: ....................................

                            /Злата Ризова/

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Злата Ризова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...