Дела в Съда на Европейския Съюз за освобождаване от монопола на "Топлофикация".

veriga.jpgПозиция на гражданите по съединени дела с-708/17 и с-725/17 на Съда на Европейския Съюз    

Подкрепяйки Петицията пострадалите от Топлофикация български граждани ще изразят становището си по съединени дела С-708/2017 и С-725/2017 на Съда на Европейския Съюз, с цел да бъде постановено Решение, което освобождава българските граждани от пожизнени, непрекъснати, нежелани, непоискани услуги без подписан договор от Топлофикация и ще доведе до решаване в полза на гражданите на всички съдебни дела в България по искове на Топлофикация.

Моля Съдът на Европейския Съюз да реши:

1. Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че НЕ ДОПУСКА национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, етажните собственици са длъжни да участват в разходите за отопление на сградата, макар и индивидуално да не са поръчвали доставката на централно отопление и включително ако не го използват в своя апартамент.

2. Член 13, параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета, както и член 10, параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО и точка 1.1 от приложение VII към Директива 2012/27 трябва да се тълкуват в смисъл, че НЕ ДОПУСКАТ национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, определена част от разходите за използваното в сградата отопление, съответстваща на топлоенергията, отдадена от сградната инсталация, се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на апартаментите им, независимо какво количество от тази топлоенергия е реално отдадено във всеки апартамент“.

3. Моля да постановите, че се дължи заплащане на топлофикацинни услуги само при изрично подписан договор с и от всеки  потребител. При липса на изрично подписан договор топлофикацинните услуги се считат за непоискани и НЕ се дължи заплащането им.

4. МОЛЯ ДА ПОСТАНОВИТЕ РЕШЕНИЕ В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС И В ЗАЩИТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО. Противното би върнало Европейския континент в ерата на Феодализма и ще се равнява на най-ритуалното самоубийство на ЕС и на всички общочовешки ценности, които ЕС представлява за народите по целия свят.

4.1 ИСКАНЕ ЗА ОТВОД НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ H. SAUGMANDSGAARD ØE поради груби пропуски и грешки в Заключение от 30.04.2019г. и изразено съмнение в безпристрастността му.  

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Fotovoltaik Perkov да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook