Подписка в подкрепа искането на търсачите на трюфели да внесат допълнения и изменения в предложения Законопроект за Закон за трюфелите,внесен на 23.04.2019г. с вх.номер 954-01-31

Търсачите на трюфели в България

Предлагаме

Нашето мнение е че ловът на трюфели е удачно да се регулира със специална наредба или закон.Конкретните ни предложения, които смятаме че ще помогнат за решаване на част от проблемите в сектора.
Смятаме, че в предложения Законопроект за Закон за трюфелите с вх.номер 954-01-31 от 23.04.2019 г. има пропуски ,както и предложения, които биха довели до неефективност на закона ,ако бъде приет в този му вид. Молим при изготвянето на бъдещия закон,да бъдат взети под внимание и нашите предложения, които да заменят или допълнят ключови точки в предложения от народните представители проектозакон.
Предложенията ни са следните:
1. Право на ловуване на диворастящи трюфели да се придобива след като лицето е издържало квалификационен изпит.
Подготовката да се извършва по конспект, съдържащ свързани с наредбата за ловуване и търговия с трюфели и образователна част, съдържаща материали, запознаващи със хабитата, развитието, опазването на трюфелите и находищата им.
Изпитът да се провежда под формата на тест, във всяко РГС.
Конспекта да се изготви от квалифициран миколог.
2. След успешно издържан изпит, физическото лице да получава от юридическото лице, провело изпита, служебна бележка, че е придобило необходимата квалификация. На това основание след представяне на служебната бележка в РДГ по местоживеене в седем дневен срок да получава удостоверение за квалифициран ловец на диворастящи трюфели, което е безсрочно.
Удостоверението да представлява ламиниран документ с размери на лична карта по образец утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАГ. С придобиване на удостоверението лицето да добива правото да ловува на диворастящи трюфели в Република България. Удостоверението трябва винаги да се носи от лицето по време на ловуване и да се представя за проверка на контролните органи. При липса на удостоверение по време на ловуване да се счита, че лицето не е квалифициран ловец на трюфели и да се санкционира съгласно Закона.
3. Всеки квалифициран ловец на трюфели, да има право да получи разрешително за ловуване на трюфели от всяко горско стопанство, където желае да работи след заплащане на съответната такса.
4. Всяко ГС или ДЛС задължително да издава неограничен брой разрешителни, само на квалифицирани ловци на трюфели, с цел избягване на евентуални корупционни практики и дискриминация .
5. С оглед на стопанското значение на трюфелите, ловът на трюфели да е възмездна дейност, при която квалифицираните ловци трябва да заплащат такса на собственика на горските територии.
6. Финансовия размер на таксите в държавните и общински гори да бъде с един и същ размер за всички стопанства и да се определя в Постановление на Министерския съвет (отговарящ на стандарта на живот в България).
7. Ловуването на диворастящи трюфели да се извършва свободно във всички държавни и общински горски територии, на територията на всички ловни стопанства, като единствените ограничения да се предвиждат съобразно с режимите в защитените територии и защитените зони.
8. В наредбата да се впише изрична клауза за забрана за отдаване под наем или концесия на дейността по ловуване на трюфели в държавни и общински горски територии.
9. Когато дадена горска територия е отдадена на концесия за развиване на друга стопанска дейност, наемателят да няма право да ограничава ловуването на диворастящи трюфели, когато то е съобразено със закона и другите нормативи.
10. Разрешителното на квалифицирания ловец да е придружено с карта на съответното ГС или ДЛС, на която да са маркирани забранените зони за търсене (защитени територии, дивечовъдни участъци).
11. Единственият позволен начин за ловуване на трюфели е чрез обучено за целта куче или кучета.
Всеки квалифициран ловец на трюфели да има право да притежава неограничен брой обучени кучета, но да може да ловува максимално с четири (4) едновременно.
12. След отнемане от почвата над трюфела ,мястото да се заравнява от ловеца.
13. Срещу подадено заявление в административната сграда на държавното горско или държавното ловно стопанство и внесена определената такса ,всеки квалифициран ловец на трюфели получава заверено от директора на стопанството разрешително за ловуване на диворастящи трюфели, което е валидно за всички държавни горски територии в района на дейност на стопанството, с изключение на изброените случаи в точки 5 и 6 .
14. Разрешителното е по образеца който се издава по чл. 120, ал. 1, т. 3 от Закона за горите определено съгласно Заповед на Изпълнителния директор на ИАГ.
15. Разрешителни да се издават само на квалифицирани ловци на диворастящи трюфели и да са индивидуални. Разрешителни да не се издават на юридчески лица. Разрешителните да се ламинират и да са със срок до края на календарната година , в която се издават.
16. Изваждането на гъбата да се извършва от кучето. Ако се наложи помощ от страна на търсача, то действията му да са ограничени само около зоната, фиксирана от кучето.
17. При лов на трюфели да се използва само нож, с обща дължина 30 см и ширина 5см,или венгета с максимални размери на лопатката 10 на 10 см..
18. Сроковете за ловуване на диворастящи трюфели в Република България (Календар за събиране на трюфели),да са както следва
-- TUBER MAGNATUM PICO или ALBA– бял трюфел - от 15 септември до 15 януари
-- TUBER AESTIVUM VITT. или SCORZONE – черен летен трюфел – от 15-ти април до 31-ви август
-- TUBERR UNCINATUM или BURGUNDY – черен есенен трюфел – от 01 септември до 31 декември
-- TUBER BRUMALE VITT. – черен зимен трюфел – от 01 декември до 31 март
-- UBERR BORCHII VITT. или BIANCHETTO - бял зимен трюфел – от 01 януари до 30 април
-- TUBER MACROSPORUM VITT. – черен трюфел - от 15 септември до 15 януари
-- TUBER MELANOSPORUM VITT. или PÉRIGORD – черен зимен трюфел – 01 декември до 31 март

19. Ловците на трюфели да може да предадат на пунктовете събрания трюфел до 5 дни след изтичане на крайния срок за ловуване на всеки вид трюфел.
20. Търговия от изкупвачите с пресни или прясно охладени трюфели да може да се извършва до 10 дни след крайния срок на изкупуване на всеки вид трюфел.
21. Сроковете за търговия с диворастящи трюфели да не са валидни при търговия с трюфели в замразено или изсушено състояние, ако това количество е с доказуем от търговеца произход, спрямо календара за събиране на всеки вид трюфел.
22. Право да изкупува сурови трюфели имат юридически лица, регистрирани съгласно Наредба на БАБХ и Търговския закон.
При изкупуване на трюфели, изкупвачът да попълва в два екземпляра разплащателна бележка по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАГ. Оригиналът се предоставя на продавача, а копието остава в архива при изкупвача. При изкупуване на трюфели продавачът да попълва декларация по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАГ. Декларацията се съхранява за проверка при изкупвача. Юридическото лице, което изкупува сурови диворастящи трюфели задължително да води дневник за постъпващите и експедирани трюфели. Дневникът да се води по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
23. Експедирането и транспортирането на трюфели от юридическото лице, независимо от състоянието в което са, да се придружава задължително от превозен билет,получен със позволителното за извършване на стопанска дейност.
24. Считаме за удачно в наредбата да се включи глава с конкретни забрани.
-. Забрана да се ловува по рано от един час преди съмване и по късно от един час след залез.
- Забрана да се възпрепятства или ограничава ловуването на правоимащ ловец на трюфели по причини, непосочени в настоящата наредба.
- Забрана да се ловува с повече от 4 кучета едновременно.
- Забрана да се ловува, без лицето да притежава удостоверение за квалификация.
- Забрана да се ловува, без ловеца да притежава разрешително по образец
- Забрана да се унищожава подраст, дървесна или храстова растителност.
- Забрана използването на инструмент, различен от нож или венгета за изваждането на трюфела.
- Забрана да се нарушава почвения слой, да се вдига, разравя, отмества почвената настилка (шума, горен почвения слой), извън точката, фиксирана от кучето.
- Забрана изкупвателните пунктове да изкупуват трюфели от неквалифицирани ловци на трюфели.
- Забрана за търсене, събиране, покупка и продажба (всякакъв вид търговия) на трюфели, събрани от естествени находища или стопанства за добив на трюфели, извън сезона на всеки вид трюфел.
Производителите на трюфели в пригодени за това стопанства, са длъжни да ги обозначат с необходимия брой табели, така ,че те да са видими от всеки ъгъл на обекта.
Добива и търговията с трюфели, добити от стопанства и плантации за тази цел, да са обвързани със календара за събиране и търговия на всеки отделен вид. както тези, събирани от естествени находища.

25. В главата с наказателни разпоредби да се включат конкретни високи глоби при неизпълнение на всички разпоредби и неспазване на посочените забрани.
- Който ловува трюфели извън сезона да се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв или имуществена санкция.
При повторно нарушение в период от две години, санкцията да е от 3000 до 6000 лв или имуществена санкция.и отнемане на лиценза за срок от две години (ако лицето притежава такъв).
- Който ловува трюфели със помощта на инструменти, различни от позволените в наредбата, и в периметър, по-голям от фиксирания от кучето, да се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв и имуществена санкция.
При повторно нарушение в период от две години санкцията да е в размер от 3000 до 6000 лв или имуществена санкция и отнемане на лиценза (ако лицето притежава такъв), за срок от две години.
- Който отнема почвения слой, повдига, разравя или нарушава целостта на почвената покривка ( горен почвения слой, шума) с каквито и да е помощни средства да се наказва с глоба от 3000 лв или имуществена санкция.
При повторно нарушение в рамките на две години, да се наказва с глоба от 6000 лв или имуществена санкция, и отнемане на лиценза за срок от две години (ако има такъв)
При всяко констатирано нарушение да се конфискува трюфелите, помощните и превозни средства в полза на държавата.
Изкупуването на трюфели извън оказаните срокове в календара за ловуване на всеки вид да се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв или имуществена санкция.
При повторно нарушение, глобата да е от 6000 до 12000 лв или имуществена санкция и отнемане правото за изкупуване за срок от две години.
При всяко констатирано нарушение от страна на ловец или купувач, трюфела да се конфискува в полза на държавата.както и помощните и превозни средства.
Ловците на трюфели са длъжни при откриване на нарушение от трети лица (незаконна сеч, бракониерство и пр.), при констатиране на пожар и други подобни събития, незабавно да уведомят ГС и да сигнализират на телефон за спешни случаи 112.
Надяваме се да разгледате и удовлетворите така направените от нас предложения.


Администрация на група ,,Трюфели-актуални цени,,    Свържете се с автора на петицията
Facebook