Петиция за закриване на военен полигон край с. Црънча, общ. Пазарджик

                                               П Е Т И Ц И Я
                               за закриване на военен полигон,
                                      находящ се в с. Црънча,
                            общ. Пазарджик, област Пазарджик
    

 Жителите на с. Црънча, с. Паталеница и с. Дебръщица в общ. Пазарджик, след многократно обсъждане изразяваме своето силно възмущение, недоволство и несъгласие с последиците от действията, извършвани на военния полигон, намиращ се в землището на с. Црънча, общ. Пазарджик. Полигонът се намира на стотина-двеста метра в посока югоизток по шосейна линия от границите на село Црънча и на 2 километра в посока северозапад от границите на село Дебръщица, а по въздушна линия разстоянията са още по-малки. Считаме за абсолютно недопустимо разполагането и действието на стрелкови военни полигони на такова близко разстояние от жилищата на трите села. Изразяваме своето възмущение и недоволство от това, че ученията и провеждащите се там стрелби нарушават всички норми и правила, както и на правата ни на граждани на Европейския Съюз, като пренебрегват и основните ни човешки права.  
                              
                            Основанията за нашия иск са следните:

Първо – Нивото на звуковия фон констатирано при стрелбите надминава всякакви допустими граници, разрешени от съответното законодателство в Република България и Европейски съюз. Особено тормозещи са силните взривове от избухливи вещества, които разтърсват цялата носеща конструкция на сградите. Случаите на унищожена дограма по къщите и други конструктивни вреди по тях зачестяват. Взривната вълна се чува силно дори на повече от двадесет километра.    

Второ – Замърсяването на въздуха, растителността и почвата е увеличено многократно, вследствие на отровните химични вещества, отделящи се при взривовете и стрелбите. Почти ежегодните горски пожари причинявани от стрелбите нанасят също големи щети на флората и фауната, на здравето и живота на хората.

 Изключително притеснителен е и факта, че никой не знае какви точно отровни вещества се отделят и се разпространяват в Природата, тъй като обекта е военен, т. е. информацията е засекретена. Не е ясно и дали не се утилизира оръжие, или пък още по-страшно, дали не се отделят при това и някакви радиоактивни вещества от ползваните боеприпаси.

 Считаме, че животът и здравето на хората е човешко право номер едно и е недопустимо то да се нарушава по какъвто и да е начин за каквито и да било цели. Опазването на Природата ни чиста за нас и бъдещите поколения е не по- малко важен приоритет. Чрез Природата много от нас изкарват хляба си – отглеждат се плодове и зеленчуци, зърнени и бобови култури, билки, гъби и др. Малкото останал добитък – крави, овце, кози също излизат на паша. Не е известно дали замърсяването на почвата не води и до замърсяване на подпочвените води, предназначени за напояване на земеделските култури.  Отнета възможноста на хората за практикуване на биологично земеделие, за което много млади хора са ентусиазирани. Недоволството нараства и при пчеларите в нашия регион. Всяка година пчелните семейства намаляват, а загубите от добив и производство на пчелни продукти се увеличават. Както е добре известно, пчелите са най-точния барометър за чистотата на въздуха водата и растителността.

Не можем да забравяме най-важното – бъдещето на България – повече от сто деца и подрастващи в с. Црънча и не по малко в с. Дебръщица играят всеки ден на воля и дишат чистия родопски въздух . Има цели семейства заселили се тук, заради децата си само поради здравословни причини.Никой няма право да уврежда здравето на хората и бавно да убива един човешки живот.

Трето –Полигонът се намира в съседство с ловния район на ловната дружинка на селата Црънча и Дебръщица. Това поставя в сериозен конфликт осъществяването на двете дейности едновременно и застрашава пряко живота и здравето на местните ловци. Освен това животните, обект на ловната дейност са пропъдени далеч от техните предишни естествени местообитания. Хранителната верига е замърсена и в крайна сметка това се отразява негативно и на здравето на хората.

Ето защо със свое решение цялата местна ловна общност от трите села счита по-нататъшното съществуване на полигона в Црънча за недопустимо и подкрепя неговото закриване.

Четвърто –Района в съседство с военния обект – „Ланджова кория”, ”Червена могила” и местността „Влай” се използва и като туристически обект. Жителите и гостите на селата ни обичат да се разхождат сред прекрасните гори, да берат билки, гъби и диворастящи плодове и др. Много семейства излизат в околността на отмора и почивка от забързаното ежедневие да поиграят с децата и домашните си любимци. Сега това е изключително опасно и на практика възпрепятствано от военните и други любители на стрелбите.

Пето – Отнета е възможността района да се превърне  не само в обект за еко туризъм, каквато идея имат жителите на селото, като сградите на бившето основно училище и прилежащи към тях да се превърнат в образователен комплекс за екологично и духовно развитие. Отнета е от дейността на полигона  възможността и за други туристически дестинации до исторически, археологични и религиозни паметници в землищата на селата край полигона.

Шесто – Блокира се често движението и свободното преминаване по пътя от републиканската пътна мрежа между трите села, което затруднява свободното преминаване на хора и товари. Считаме за недопустимо също присъствието с оръжие на войскови части в самите села. Създават се предпоставки за непредвидени инциденти, дори неумишлени. Това определено извиква страх у хората, а най-вече у малките деца. Ниско прелитащите хеликоптери над и около селата също е една реална опасност за появата на неприятни инциденти, освен, че шума от прелитанията и кръженето на военната техника нарушава спокойствието и нормалния ритъм на живота на хората.    

Седмо – Не сме съгласни с евентуалното разширяване на обхвата на полигона чрез присъединяване към него  на селската гора „Ланджова кория” намираща се над него. Категорично сме против смяната на собствеността й от  публична общинска в частна такава от Общинския съвет в гр.Пазарджик. Настояваме Върховния административен съд да отмени този акт като незаконен, осъществен без да се отчита мнението на населението и противоречащ на неговите изконни интереси. Основание за това може да бъде приетата декларация от проведеното общоселско събрание от 09.11.2018 г., с която се отхвърля вземането на решения от ОбС-Пазарджик без допитване до населението в селото ни.

Осмо – Категорично отхвърляме отдаването на полигона за забавление срещу заплащане, /както и без такова/ за частни граждански мероприятия (стрелби и др.) , нямащи нищо общо с укрепването на отбранителните способности на страната ни.

Девето – Не сме съгласни стрелбите и взривовете да се осъществяват без всякакъв регламент най-арогантно и безцеремонно по всяко време, дори и в почивните дни и в късните вечерни часове. Този психически тормоз над населението на околността е вече недопустим тъй като не само, че не спира, ами зачестява все повече и повече.

Десето – В селото има работещи хора на три смени и след прибиране от работа по време на стрелбите не могат да спят и почиват нормално. Има ученици, малки деца, бебета , възрастни хора на легло , на които полигонът създава големи проблеми при подготовката на уроците, за нормалното отглеждане на децата и лечението на възрастните. Непрекъсната стрелба и взривове създават стрес , дискомфорт  и нервно напрежение.  Имаме чувството , че сме на война . Обстановката е не търпима и хората са лишени от нормални човешки условия на живот.                        
Вследствие на всичко горе изложено, жителите на с. Црънча, с. Дебръщица, и с. Паталеница                  

                                         Д Е К Л А Р И Р А М Е:

  1. Преставаме мълчаливо да търпим този терор върху нас и издигаме своя народен глас за закриване и преместване на друго по-подходящо място на стрелковия полигон на военната база в с. Црънча. Единствено, допустими в нея могат да останат дейности, не влизащи в противоречие на изложените по-горе мотиви (незастрашаващи живота и здравето на хората и животните, незамърсяващи Природата и неувреждащи сградния фонд и имуществото на жителите на околните села).
  2. Обръщаме се към всички държавни институции и тези на местната власт в България, ресорните институции на Европейски съюз, както и към неправителствени организации, електронни и печатни медии с цел да се огласи това поредно безумие и потъпкване на човешки права в Република България. Призоваваме да се възстанови гражданския контрол над дейността на обекта и незабавно се предприемат съответните мерки от компетентните органи за благоприятно разрешаване на настоящия изключително сериозен и  наболял проблем на жителите и гостите на трите села.
  3. Настояваме Министерството на отбраната да направи оценка и незабавно прекрати прахосването на народни пари от икономически нецелесъобразното ежедневно придвижване на войска и техника на 50-100 км и повече от базата на съответните обучавани подразделения. Загубата на време и разхода на материални ресурси за тях компрометират учебно-тренировъчната дейност и няма как да спомагат за подобряването отбранителните способности на българската армия.
  4. Приканваме жителите и другите живущи в съседните села Дебръщица и Паталеница на свои общоселски събрания със съответни решения за това да подкрепят подписката за закриване на стрелковия полигон в с. Црънча, Пазарджишко.
  5. Заявяваме, че сме готови да предприемем всякакви законови мерки, включително завеждането на колективни съдебни искове за нанесени щети и осъществен тормоз, гражданско неподчинение и блокиране на пътни артерии, както и да използваме всичките си сили и способности за да се преборим за ЖИВОТА И БЪДЕЩЕТО НА СЕЛАТА НИ И ЖИВУЩИТЕ В ТЯХ!!!

         ЗА ДА НИ ИМА НАС, ДЕЦАТА И ПРЕКРАСНАТА НИ ПРИРОДА !!!

Молим всички, родолюбиви българи да подкрепят тази справедлива кауза и да бъдат съпричастни на живущите в гореспоменатите села Дебръщица, Црънча и Паталеница! След подписване на петицията, моля потвърдете Вашия подпис като кликнете на линка, който ще получите във вашата електронна поща. Така гласът Ви, ще бъде отчетен като валиден.

Информация по темата: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/selo-obiavi-protestna-gotovnost-sreshtu-voenen-poligon-2160522?fbclid=IwAR2MJQQQvnYY6uLDS1RhMXZLFr3Q9tV7QE4s1JQhRPOtKk6LUKc2JLMHv7s

https://www.24chasa.bg/region/article/7408601?fbclid=IwAR3rLHBLrQ6at-XSNHe0LIcl0VNZcs9jWXQn73YrWETmPm4nEkpx1IQYPVs

https://www.monitor.bg/bg/a/view/selo-plashi-s-protest-zaradi-voenen-poligon-162881?fbclid=IwAR10AW0LpEDrvSX27Hyt5wzM7NaRwPrY9W9OofZ6mTHkBPk-EICDV3f-URg
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦРЪНЧА, ПАЗАРДЖИШКО    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦРЪНЧА, ПАЗАРДЖИШКО да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...