Петиция за закриване на военен полигон край с. Црънча, общ. Пазарджик

                                               П Е Т И Ц И Я
                               за закриване на военен полигон,
                                      находящ се в с. Црънча,
                            общ. Пазарджик, област Пазарджик
    

 Жителите на с. Црънча, с. Паталеница и с. Дебръщица в общ. Пазарджик, след многократно обсъждане изразяваме своето силно възмущение, недоволство и несъгласие с последиците от действията, извършвани на военния полигон, намиращ се в землището на с. Црънча, общ. Пазарджик. Полигонът се намира на стотина-двеста метра в посока югоизток по шосейна линия от границите на село Црънча и на 2 километра в посока северозапад от границите на село Дебръщица, а по въздушна линия разстоянията са още по-малки. Считаме за абсолютно недопустимо разполагането и действието на стрелкови военни полигони на такова близко разстояние от жилищата на трите села. Изразяваме своето възмущение и недоволство от това, че ученията и провеждащите се там стрелби нарушават всички норми и правила, както и на правата ни на граждани на Европейския Съюз, като пренебрегват и основните ни човешки права.  
                              
                            Основанията за нашия иск са следните:

Първо – Нивото на звуковия фон констатирано при стрелбите надминава всякакви допустими граници, разрешени от съответното законодателство в Република България и Европейски съюз. Особено тормозещи са силните взривове от избухливи вещества, които разтърсват цялата носеща конструкция на сградите. Случаите на унищожена дограма по къщите и други конструктивни вреди по тях зачестяват. Взривната вълна се чува силно дори на повече от двадесет километра.    

Второ – Замърсяването на въздуха, растителността и почвата е увеличено многократно, вследствие на отровните химични вещества, отделящи се при взривовете и стрелбите. Почти ежегодните горски пожари причинявани от стрелбите нанасят също големи щети на флората и фауната, на здравето и живота на хората.

 Изключително притеснителен е и факта, че никой не знае какви точно отровни вещества се отделят и се разпространяват в Природата, тъй като обекта е военен, т. е. информацията е засекретена. Не е ясно и дали не се утилизира оръжие, или пък още по-страшно, дали не се отделят при това и някакви радиоактивни вещества от ползваните боеприпаси.

 Считаме, че животът и здравето на хората е човешко право номер едно и е недопустимо то да се нарушава по какъвто и да е начин за каквито и да било цели. Опазването на Природата ни чиста за нас и бъдещите поколения е не по- малко важен приоритет. Чрез Природата много от нас изкарват хляба си – отглеждат се плодове и зеленчуци, зърнени и бобови култури, билки, гъби и др. Малкото останал добитък – крави, овце, кози също излизат на паша. Не е известно дали замърсяването на почвата не води и до замърсяване на подпочвените води, предназначени за напояване на земеделските култури.  Отнета възможноста на хората за практикуване на биологично земеделие, за което много млади хора са ентусиазирани. Недоволството нараства и при пчеларите в нашия регион. Всяка година пчелните семейства намаляват, а загубите от добив и производство на пчелни продукти се увеличават. Както е добре известно, пчелите са най-точния барометър за чистотата на въздуха водата и растителността.

Не можем да забравяме най-важното – бъдещето на България – повече от сто деца и подрастващи в с. Црънча и не по малко в с. Дебръщица играят всеки ден на воля и дишат чистия родопски въздух . Има цели семейства заселили се тук, заради децата си само поради здравословни причини.Никой няма право да уврежда здравето на хората и бавно да убива един човешки живот.

Трето –Полигонът се намира в съседство с ловния район на ловната дружинка на селата Црънча и Дебръщица. Това поставя в сериозен конфликт осъществяването на двете дейности едновременно и застрашава пряко живота и здравето на местните ловци. Освен това животните, обект на ловната дейност са пропъдени далеч от техните предишни естествени местообитания. Хранителната верига е замърсена и в крайна сметка това се отразява негативно и на здравето на хората.

Ето защо със свое решение цялата местна ловна общност от трите села счита по-нататъшното съществуване на полигона в Црънча за недопустимо и подкрепя неговото закриване.

Четвърто –Района в съседство с военния обект – „Ланджова кория”, ”Червена могила” и местността „Влай” се използва и като туристически обект. Жителите и гостите на селата ни обичат да се разхождат сред прекрасните гори, да берат билки, гъби и диворастящи плодове и др. Много семейства излизат в околността на отмора и почивка от забързаното ежедневие да поиграят с децата и домашните си любимци. Сега това е изключително опасно и на практика възпрепятствано от военните и други любители на стрелбите.

Пето – Отнета е възможността района да се превърне  не само в обект за еко туризъм, каквато идея имат жителите на селото, като сградите на бившето основно училище и прилежащи към тях да се превърнат в образователен комплекс за екологично и духовно развитие. Отнета е от дейността на полигона  възможността и за други туристически дестинации до исторически, археологични и религиозни паметници в землищата на селата край полигона.

Шесто – Блокира се често движението и свободното преминаване по пътя от републиканската пътна мрежа между трите села, което затруднява свободното преминаване на хора и товари. Считаме за недопустимо също присъствието с оръжие на войскови части в самите села. Създават се предпоставки за непредвидени инциденти, дори неумишлени. Това определено извиква страх у хората, а най-вече у малките деца. Ниско прелитащите хеликоптери над и около селата също е една реална опасност за появата на неприятни инциденти, освен, че шума от прелитанията и кръженето на военната техника нарушава спокойствието и нормалния ритъм на живота на хората.    

Седмо – Не сме съгласни с евентуалното разширяване на обхвата на полигона чрез присъединяване към него  на селската гора „Ланджова кория” намираща се над него. Категорично сме против смяната на собствеността й от  публична общинска в частна такава от Общинския съвет в гр.Пазарджик. Настояваме Върховния административен съд да отмени този акт като незаконен, осъществен без да се отчита мнението на населението и противоречащ на неговите изконни интереси. Основание за това може да бъде приетата декларация от проведеното общоселско събрание от 09.11.2018 г., с която се отхвърля вземането на решения от ОбС-Пазарджик без допитване до населението в селото ни.

Осмо – Категорично отхвърляме отдаването на полигона за забавление срещу заплащане, /както и без такова/ за частни граждански мероприятия (стрелби и др.) , нямащи нищо общо с укрепването на отбранителните способности на страната ни.

Девето – Не сме съгласни стрелбите и взривовете да се осъществяват без всякакъв регламент най-арогантно и безцеремонно по всяко време, дори и в почивните дни и в късните вечерни часове. Този психически тормоз над населението на околността е вече недопустим тъй като не само, че не спира, ами зачестява все повече и повече.

Десето – В селото има работещи хора на три смени и след прибиране от работа по време на стрелбите не могат да спят и почиват нормално. Има ученици, малки деца, бебета , възрастни хора на легло , на които полигонът създава големи проблеми при подготовката на уроците, за нормалното отглеждане на децата и лечението на възрастните. Непрекъсната стрелба и взривове създават стрес , дискомфорт  и нервно напрежение.  Имаме чувството , че сме на война . Обстановката е не търпима и хората са лишени от нормални човешки условия на живот.                        
Вследствие на всичко горе изложено, жителите на с. Црънча, с. Дебръщица, и с. Паталеница                  

                                         Д Е К Л А Р И Р А М Е:

  1. Преставаме мълчаливо да търпим този терор върху нас и издигаме своя народен глас за закриване и преместване на друго по-подходящо място на стрелковия полигон на военната база в с. Црънча. Единствено, допустими в нея могат да останат дейности, не влизащи в противоречие на изложените по-горе мотиви (незастрашаващи живота и здравето на хората и животните, незамърсяващи Природата и неувреждащи сградния фонд и имуществото на жителите на околните села).
  2. Обръщаме се към всички държавни институции и тези на местната власт в България, ресорните институции на Европейски съюз, както и към неправителствени организации, електронни и печатни медии с цел да се огласи това поредно безумие и потъпкване на човешки права в Република България. Призоваваме да се възстанови гражданския контрол над дейността на обекта и незабавно се предприемат съответните мерки от компетентните органи за благоприятно разрешаване на настоящия изключително сериозен и  наболял проблем на жителите и гостите на трите села.
  3. Настояваме Министерството на отбраната да направи оценка и незабавно прекрати прахосването на народни пари от икономически нецелесъобразното ежедневно придвижване на войска и техника на 50-100 км и повече от базата на съответните обучавани подразделения. Загубата на време и разхода на материални ресурси за тях компрометират учебно-тренировъчната дейност и няма как да спомагат за подобряването отбранителните способности на българската армия.
  4. Приканваме жителите и другите живущи в съседните села Дебръщица и Паталеница на свои общоселски събрания със съответни решения за това да подкрепят подписката за закриване на стрелковия полигон в с. Црънча, Пазарджишко.
  5. Заявяваме, че сме готови да предприемем всякакви законови мерки, включително завеждането на колективни съдебни искове за нанесени щети и осъществен тормоз, гражданско неподчинение и блокиране на пътни артерии, както и да използваме всичките си сили и способности за да се преборим за ЖИВОТА И БЪДЕЩЕТО НА СЕЛАТА НИ И ЖИВУЩИТЕ В ТЯХ!!!

         ЗА ДА НИ ИМА НАС, ДЕЦАТА И ПРЕКРАСНАТА НИ ПРИРОДА !!!

Молим всички, родолюбиви българи да подкрепят тази справедлива кауза и да бъдат съпричастни на живущите в гореспоменатите села Дебръщица, Црънча и Паталеница! След подписване на петицията, моля потвърдете Вашия подпис като кликнете на линка, който ще получите във вашата електронна поща. Така гласът Ви, ще бъде отчетен като валиден.

Информация по темата: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/selo-obiavi-protestna-gotovnost-sreshtu-voenen-poligon-2160522?fbclid=IwAR2MJQQQvnYY6uLDS1RhMXZLFr3Q9tV7QE4s1JQhRPOtKk6LUKc2JLMHv7s

https://www.24chasa.bg/region/article/7408601?fbclid=IwAR3rLHBLrQ6at-XSNHe0LIcl0VNZcs9jWXQn73YrWETmPm4nEkpx1IQYPVs

https://www.monitor.bg/bg/a/view/selo-plashi-s-protest-zaradi-voenen-poligon-162881?fbclid=IwAR10AW0LpEDrvSX27Hyt5wzM7NaRwPrY9W9OofZ6mTHkBPk-EICDV3f-URg
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦРЪНЧА, ПАЗАРДЖИШКО    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦРЪНЧА, ПАЗАРДЖИШКО да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...