ДА СПАСИМ ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Обединени в общата ни кауза за качествено образование и реализация на обучаващите се студенти изразяваме дълбокото си притеснение от факта, че сме поставени пред предизвикателството да оцеляваме като институция в условия на крайно рестриктивен подход и субективни индикатори на оценяване, прилагани без да се взема под внимание спецификата и характера на конкретните висши училища.

Споделяме гледната Ви точка за необходимостта от реформи в сферата на висшето образование, но те следва да бъдат ефективно целесъобразни. Агресивният подход, целящ обединяване или закриване на висши училища, в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на нас-студентите и специфичните потребности на бизнеса и институциите. Действията в тази насока трябва да бъдат регулирани от страна на отговорните институции, които с внимание да се отнесат към водената в последните 20 години политика за увеличаване броя на висшите училища и подчиняването им на пазарните принципи.

Във връзка с изложеното ние, студентите, заедно с нашите преподаватели, настояваме МОН да преосмисли политиката си спрямо еднозначното прилагане на правната норма спрямо всички висши училища.

Не смятаме, че политиката трябва да бъде прилагана на принципа „проба – грешка“ и вярваме, че с настоящата декларация ще надделее разума сред Вашите експерти, за да дадат възможността на неприоритетните професионални направления да се развиват адекватно на потребностите на пазара на образователни услуги и на потребностите на бизнеса.

Определянето от правни норми на приоритетни и неприоритетни направления обижда както нас - студентите, които сме вложили време и средства за обучението си, така и нашите преподаватели, които десетки години са надграждали знанията и компетентностите си в съответните професионални направления. Нелогично е с правни норми, приети “пост фактум” да се създава дискриминация на едни области от науката и приоритезиране на други, защото обществените отношения се нуждаят от всякакъв вид специалисти. Поради това, настояваме за едногодишен мораториум върху прилагането на ПМС 64 от 25.03.2016 г.( изм. и доп. ДВ. Бр.10 от февруари 2019 г.)  за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности, с което образователната система и много висши училища се обричат на колапс.

Още повече, че намираме за неетично, приемането на изменения в това важно за цялата образователна система постановление на 19 февруари 2019 година и прилагането на същото едва месец след приемането им, с което висшите училища се поставят в своеобразна безизходица по отношение на вземането на антикризисни мерки.Водени от общите ни интереси, ние – студентите, заедно със своите преподаватели, сме решени да приложим всички позволени от закона мерки, да отстояваме своите права и интереси, като за целта при необходимост ще информираме държавните институции по компетентност, както и европейските такива, ще организираме незабавни протестни действия, към които ще привлечем всички наши партньори и обществото.


Висше училище по телекомуникации и пощи    Свържете се с автора на петицията