За справедлив прием в първи клас

Създавам петицията, за да се предизвика промяна в НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Настоявам за промяна във формулировката на чл.43, който по настоящем гласи: 

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. (2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. (3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи: 1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; 2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; 3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението; 4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. (4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. (5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група. (6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: 1. дете с трайни увреждания над 50 %; 2. дете с двама починали родители; 3. други деца от семейството, обучаващи се в училището; 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

I. Предлагам прилежащ район да бъде заменен с административен район, което би дало право на избор на родителите къде да запишат детето си да учи. Това им право е залегнало в чл. 12 на Закона за предучилищното и училищното образование, който гласи: 

Чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго. (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.

II. Предлагам вместо да се разпределят в групи според годините уседналост на даден адрес, уседналостта да се доказва със собственост на жилище или договор за наем, като за всеки месец назад във времето да се дават определен брой точки.  По този начин, хората, които живеят най-отдавна в квартала ще имат предимство пред новодошлите, но в същото време фалшивите адресни регистрации с цел записване на първолак в елитно училище ще секнат. В същото време, системата ще третира еднакво хората, които са закупили жилище в района преди 11 месеца с тези, които са го направили месец преди това, и според сегашните критерии биха попаднали в друга група. 

Мотиви:

Свидетел съм на множество дискусии на тема прект на наредба за прием в първи клас на Столична Община, базиран на изискванията на Наредба №10, които са императивни и в този смисъл ограничаващи.  Редно е родителите да имат избор, както и е редно децата да не бъдат дискриминирани на база на уседналост, или райониране, или пък етническа принадлежност. 

Предварително благодаря за подкрепата!

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Ивалина Салабашева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook