За здравословна Среда в Детските Градини и Училища в страната

Тази петиция е инициатива на група загрижени майки за здравословната среда в детските градини и училища в страната и като такава се явява последваща стъпка на петицията за нормализиране размера на групите в детските заведения още от началото на следващата учебна година, която срещна широка обществена подкрепа. 

На първо място, бихме искали да благодарим на г-жа Фъндъкова за проявената добра воля и своевременното откликване на искането ни за нормализиране на размера на групите в детските заведения още от следващата учебна година, което се вижда от Протокол №69 от 22.11.2017г. от заседанието на работната група, публикуван в ИСОДЗ в края на месец Декември 2017г. Оценяваме усилията на СО да се върви в посока на нормализиране размера на групите и бихме искали този процес да продължи и през следващите учебни години като желанието ни е в рамките на следващите 3-4 години плавно да се постигне размер на групите в съответствие с Държавния Стандарт без да се прави компромис с обхвата на децата в предучилищното и училищното образование.

Като резултат от кореспонденцията и отговорите на институциите на петицията и писмата ни по темата "Масов надпланов прием-огромно разминаване между норматив и реалност", успяхме да се запознаем в детайли с нормативната база по въпроса, и понеже открихме някои противоречия, които предполагат съществуването на надпланов прием, бихме искали да обърнем вниманието Ви върху тях, като се надяваме, че те ще бъдат преразгледани и коригирани, така че да стимулират здравословни по размера си групи в детските заведения и класове в училищата в страната. 

Настояваме за следните промени в нормативната база:

1. Преработване на текста в чл. 54 и чл.61 от :НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. ), които гласят, че

Чл. 54. (1) Броят на групите в детските градини се определя в началото на учебната година, като броят на децата в съответната възрастова група се раздели на норматива за максимален брой на децата съгласно приложение № 7.

(2) Втора и следваща група се образуват, при условие че предходната група или предходните групи са формирани с максималния брой деца и е налице остатък, равен на минималния брой деца в група съгласно приложение № 7.

(3) При определяне на броя на групите при условията на ал. 2 децата се разпределят равномерно в тях.

Чл. 61. (1) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година, като броят на учениците от съответния клас се раздели на норматива за максимален брой на учениците съгласно приложение № 7. (2) Втора и следваща паралелка се формират, при условие че предходната паралелка или предходните паралелки са формирани с максималния брой ученици и е налице остатък, равен на минималния брой ученици съгласно приложение № 7. (3) При определянето на броя на паралелките по реда на ал. 2 учениците се разпределят равномерно в тях с изключение на паралелките, в които се обучават ученици със специални образователни потребности, в които броят на учениците може да е по- малък от този в останалите паралелки. (4) При определянето на броя на паралелките броят на учениците в тях може да се завиши с до: 1. двама ученици в паралелките в начален етап, когато паралелките са повече от една в клас; 16 2. трима ученици в паралелките в начален етап, когато паралелката е единствена в класа; 3. трима ученици в паралелките в прогимназиален, в първи и във втори гимназиален етап. (5) В особени случаи при определяне на броя на паралелките броят на учениците в тях може да се завиши и над стойностите по ал. 4 след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение на директора на училището.

Смятаме, че този текст влиза в противоречие с максималният брой в група или клас, определен според Приложение 7 и бихме искали да го илюстрираме с табличката по-долу с конкретни цифри:

Tablica1-011.jpg

Нашето тълкувание на текста по начина, по който е формулиран води до извода, че допустимият списъчен състав на децата по групи или паралелки в една група е до 25 деца за ясла при маскимален норматив от 18, за групите в детски градини е 35 при максимален допустим норматив от 25( 23 + 2 по осмотрение на директора), за подготвителна група в училище е 35, при максимален допустим норматив от 25( 23 + 2  по осмотрение на директора.)

2. В текста в Приложение № 7 към чл. 53 Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини, да се укаже изрично и недвусмислено, че максималният брой на децата в групите или класовете се отнася до списъчния състав, а не до средномесечната посещаемост на децата. Това се налага поради двуякото тълкуване на норматива и поради факта,че практиката е да се тълкува като отнасящо се за средномесечната посещаемост.

3. ‎Преработване на текста на Чл.7 ал.5 в НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (Приета с Решение № 72 по Протокол № 28 от 9.02.2017 г.), който гласи:

(5) Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК, се приемат на място в детските градини съгласно действащата нормативна уредба, като броят им за всяка група не надхвърля 10.

Нашето разбиране е, че общият брой на децата в групата и класа по списъчен състав не би трябвало да надхвърля максималния норматив, указан в Приложение 7, като в този брой влизат и децата със СОП, ТЕЛК или хронични заболявания. Считаме, че това е коректно, понеже тези деца са част от групата и за тях се грижат същите педагози/възпитатели през деня, както и за всички деца от групата или класа. Според Протокол №69 от 22.11.2017г. от заседанието на работната група обаче този прием е допълнителен, и макар и решението този прием да се ограничава до 5 деца да е стъпка в посока намаляване размера на групите, това не променя факта, че този прием не би следвало да е допълнителен. Всички деца са в списъчния състав на групата и за тях се грижат целодневно ( или почасово) едни и същи педагози, възпитатели и други специалисти.

4. Отчитайки ограниченията на бюджета и недостига на кадри, желанието ни е от началото на учебна година 2019/2020, броят на децата в групи да бъде ограничен до позволеният максимален норматив от 25(23+2), а за яслите до 18, понеже тук наредбата не предвижда 2 допълнителни бройки както в градините и училищата, без това да води до компромис с обхвата на деца в детските заведения и училищата.

В тази връзка предлагаме и да се насочат усилия в областта на оптимизиране на сградния фонд и мрежата на детските заведения и училищата като всяка година Бюджетът за тази цел да се увеличава с поне 30% спрямо предходната в хода на следващите 4 учебни години, което би позволило плавен преход към здравословни по размера си групи, както и постигане на траен баланс между размера на групите и обхванатите деца от системата.

Също така смятаме, че показателят средномесечна посещаемост се използва неправомерно, за да се оправдае завишеният размер на списъчния състав на групата или класа и бихме искали това да се конкретизира и в самата наредба, тоест, изрично да се укаже, че максималният норматив касае списъчния състав, а не средномесечната посещаемост.

Позволяваме си по-долу да дадем и примери с извадки от Наредбите за прием в детските градини в някои други общини, където нормативната база е помислена малко по-добре.

I. Извадка от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново

Чл. 13. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 8, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в групи.

 

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 3, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.“

II. Извадка от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в обшинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив

Чл.27.     Общият брой на децата, класирани за прием по социални критерии, е до 30% от общия брой на приетите до капацитета на съответната група в детското заведение. В рамките на този процент само за детските градини влизат и децата със СОП (специални образователни потребности), които според нормативните разпоредби са до 3 в група. В случай, че дадено дете, ползващо социални критерии, не е класирано по първо желание за местата от квотата за тези критерии, то същото дете участва и в класирането за местата по общ ред по първо желание, като получените от социалните критерии точки се намаляват от общия брой точки, събрани от детето. Едва тогава се преминава към класиране по второ и следващи желания.

Чл.28.     Критерий 2.1 за децата със СОП (специални образователни потребности) се ползва само от децата над 3-годишна възраст, които кандидатстват за детска градина и имат оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата.“

Считаме, че състоянието на образователната система в страната е основен фактор при обмисляне на решението на сънародниците ни за оставане в страната или търсене на по-добро бъдеще за децата зад граница и вярваме, че с адекватни мерки, тенденцията може да бъде променена. Също така, мислим, че размера на групите е основен фактор за непривлекателните условия на труд, които полагат Българските учители и като цяло е основна причина за липсата на кадри в сферата. Надяваме се, че регулирането на нормативната база, съчетано с увеличение на Бюджета за оптимизиране на сградния фонд, ще увеличи привлекателността на професията, и ще допринесе за наличието на повече млади и мотивирани педагози и учители в бъдеще.

 

Подпишете тази петиция


Или

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook