Закон за социално подпомагане

Уважаема ,

 г-жо Мая Манолова , 

Омбудсман на Р България !

 

          Ние, гражданите на РБългария и всички заинтересовани лица,

 

Настояваме за незабавно преразглеждане на Закона /ЗСП/ и произтичащите от него разпоредби, тъй като в по-голямата си част противоречат на основния закон - Конституцията на РБългария. 

 

 

         Нас ни тревожи въпроса свързан с ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за социално подпомагане в

РБългария. След като се има предвид, че в Конституцията на държавата, по

  

"Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право."  и ,че

"(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд." , ни навежда на мисълта , че има немалко различия и разминаване между Конституция и правилник за прилагане на ЗСП .

 

В правилника за прилагане на ЗСП пише , че 

 

 "Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г.) Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г.) Лицата по ал. 1 полагат общественополезен труд за срок 14 дни по 4 часа дневно.

 

Г-жо Манолова,

14 работни дни в месеца, са приблизително три седмици , в които безработния е задължен да полага.

Въпросът е:

Съобразен ли е този закон /ЗСП/ с трудово-правните норми и защо тези работни дни не се зачитат като трудов стаж ?

По какъв начин се изплащат тези пари от дъжавата и имат ли те включен данък добавена стойност /ДОД/ ?

Според Вас , закона в този му вид , има ли правно издържан вид ?

 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 2, изм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г., предишна ал. 4, бр. 43 от 2010 г.) При отказ на лицата по ал. 1 за полагане на общественополезен труд месечната помощ се спира за срок два месеца считано от 1-во число на месеца, през който е направен отказът.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г., предишна ал. 5, доп., бр. 43 от 2010 г.) При повторен отказ за полагане на общественополезен труд, независимо кога е направен отказът, месечната помощ на лицата по ал. 1 се прекратява за срок две години." ,

 

а Конституцията РБ  гласи,че

 

"(4) Никой не може да бъде заставян да извършва ПРИНУДИТЕЛЕН труд."

 

Това според нас е сериозно разминаване, третиране и нарушаване на основни права на хора от българското общество,

с което желаем този Правилник за прилагане на ЗСП , да бъде подложен на преразглеждане и съответно доведен в съгласие

с Конституцията на Р България .

 

В същото време бихме искали да бъде дадена точна дефиниция на: - Обществено Полезен Труд - /ОПТ/ .

Този труд беше категоризиран като принудителен труд ,

който служеше като наказание спрямо лице/лица, извършил/ли престъпление по времето на тоталитаризма ?

 

 За тези нередности бихме желали да заемете позиция и оспорите по горните решения взети от :

 Народно Събрание 

 Министерският Съвет

 Министърът на труда и социалната политика

 Агенция за социално подпомагане

 

ОРГАНИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ (Загл. изм. - ДВ, бр. 120 от 2002)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Министерският съвет определя държавната политика в областта на социалното подпомагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Министърът на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.

 

 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) (1) За изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане се създава Агенция за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.

(2) Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, и е юридическо лице със седалище София.

 

 

          Благодарим ВИ предварително !                        

          С уважение : Граждани на РБългария