Промяна на съществуващите ЗПУО, наредби и ДОС

 

До Президента на Република България, 

До Министъра на образованието,

 До: Омбудсмана на Република България,

 

До Председателите 

на СБУ и  Синдикат "Образование"

към КТ "Подкрепа"

до медиите: БНТ, БТВ и Нова телевизия 

 

    Уважаеми Г-н Президент, 

    Уважаеми  Г-н Министър,

    Уважаеми  Г- н/ г- жо Омбудсман на Република България,

    Уважаеми Председатели на СБУ и Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа",

    Уважаеми представители на медиите,

 

   

      Ние, Учителите на България и всички заинтересовани лица,

Съобразно съвременните приоритети и очаквания на българските учители и българските родители и потенциала на българските деца.

Настояваме за незабавно преразглеждане на новия Закон за предучилищно и училищното образование (ЗПУО) и произтичащите от него наредби и държавни образователни стандарти, тъй като не беше взета предвид позицията на учителите и техните предложения както по закона, така и по наредбите. 

1. Настояваме за незабавна промяна на Наредба №1 от 16.01.2017 г., обнародвана в ДВ бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017г., за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите  в системата на предучилищното и училищното образование, защото изразява дискриминационна политика към учителите специалисти, работещи в различни населени места. Настояваме  терминът „малки населени места” с до 30 000 жители категорично да бъде отменен, а заплащането на транспортните разходи да бъде безусловно за всички пътуващи учители. В тази връзка анексът към КТД за системата на народната просвета от 16.12.2016 г. – нов член 49а (1) за междуселищните пътувания за педагогическите специалисти, които не попадат в обхвата на чл. 219, ал. 5 от ЗПУО, гласящ, че транспортните разходи могат да се възстановяват за сметка на бюджета на институцията, е неприложим, тъй като бюджетът на повечето образователни институции не позволява изплащането на подобни разходи.

2. Настояваме за промяна на нормативната уредба, за нормата на преподавателска заетост в училищата! Настояваме за нормативно определяне числеността на персонала и видовете персонал в детските градини,  като се конкретизира необходимия брой педагогически специалисти и помощно-обслужващ персонал. 

3. Настояваме за промяна на Наредба №10 за приема в училищата, защото не конкретизира точни и ясни аргументи за осъществяване на подходящ подбор и на Наредба № 11 от 01.09.2016, защото в този си вид е деструктивна за българското образование. 

 4. Настояваме за основна промяна на Наредбата за приобщаващото образование и държавните образователни стандарти за приобщаващото образование, като последните да бъдат съобразени в балансирано съотношение спрямо брой деца и учители в групата . Осигуряване на допълнително целево финансиране по компонент " Подкрепа за личностно развитие", чрез който да се спомогне за създаване на екипи от специалисти, които да са на щат в ДГ и училището. Настояваме за промяна и защото в този си вид задължава учителите повече да работят с документация, отколкото с децата и учениците, а изисква от учителите несвойствени за квалификацията им задължения и отговорности.

5. Настояваме за преразглеждане политиката на финансиране чрез делегирани бюджети,  защото този начин на финансиране се оказа деструктивен за образованието в България и необходимо да се разпишат нови правила за използване на делегираните бюджети,  съобразно капацитета на образователната институция и качеството на образованието в нея,  без възможност общините да редуцират тези средства предназначени за образованието на децата. Настояваме и да се отдели поне 5% от БВП за образованието. 

6. Настояваме за промяна на Наредба №15 от 08.12.2016г. за инспектирането на детските градини и училищата. Смятаме за редно детските градини да минат към МОН и да бъдат финансирани по еднакъв начин, както училищата. 

7. Настояваме за промяна на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в частта, отнасяща се за предучилищното образование, като заложеното образователно съдържание да бъде интегрирано в съдържанието по образователни направления в Наредба №5,  по която се осъществява обучението и възпитанието в детските градини, като се балансира според интересите на децата и професионализма на учителя.

8. Настояваме за промяна на Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, защото реално не обхваща  и не дава равен шанс на всички педагогически специалисти. Считаме, че реализацията на правото на квалификация е лично решение на самия педагогически специалист, а не задължение, произтичащо от наредба. Предвид това настояваме изготвянето на учителските и детските портфолиа да се отмени, защото допълнително утежнява дейността на учителите,  а всяка придобита квалификация се удостоверява с документ пред институциите и се съхранява в личното досие. Предлагаме създаване на инициативен комитет от учители, който заедно с МОН, РУО, общините и университетите да разработи подходяща система за квалификация на педагогическите специалисти, която да не зависи от региона.

9. Настояваме за промяна на Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование - чл. 24(1) Минималният брой педагогически ситуации за постигане на компетентности по чл.27, ал.2  да се замени изразът "минимален брой" с "максимален брой" педагогически ситуации. Да се систематизират и преформулират ключовите компетенции, като основа за творчество в играта, обучението и приложно - практическата дейност на децата.

10. Настояваме за отмяна на психотестовете и задължителните прегледи на педагогическите специалисти, защото всеки един учител при постъпването си в системата на образованието е представил документ, удостоверяващ правото да работи в тази сфера. Настояваме да се отмени Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети,защото по този начин се делегират права на хора без необходими компетенции.


12. Настояваме законово да се уреди сключването на Колективен трудов договор с директорите на училищата и детските градини, при наличие на синдикална организация, защото явно не навсякъде това е уредено.

13. Настояваме при наличие на над 50% лекторски часове в училищата да се открива нов щат.

14. Настояваме нормативно да се уреди форматът на олимпиадите в 7 и в 12 клас, като последният бъде обвързан с този на изпитите от националното външно оценяване (НВО).

15. Настояваме нормативно да се уреди използването на платен отпуск на педагогическите специалисти за времето на участието им в изпитни комисии по оценяване на матурите след 7 и 12 клас, при условие наличие на заповед за извършване на проверка.

Тук сме посочили една малка част от своите искания за поправки в новата нормативна уредба в системата на образованието. Нужен е сериозен дебат и съществени корекции в цялата нова нормативна уредба, тъй като ЗПУО и свързаните с неговото приложение наредби водят до противоречия и конфликти в системата между всички участници в образователния процес.

Отказът от съдействие от Ваша страна ще е белег за недоверие към учителската гилдия и ще бъдем принудени да приемем, че това е целенасочено действие срещу цялото ни съсловие.

Готови сме с всички законови средства да защитим достойнството и правото на българския учител да работи в спокойна подкрепяща среда и правото на качествено заплащане на учителския труд!