Промяна на съществуващите ЗПУО, наредби и ДОС

 

До Президента на Република България, 

До Министъра на образованието,

 До: Омбудсмана на Република България,

 

До Председателите 

на СБУ и  Синдикат "Образование"

към КТ "Подкрепа"

до медиите: БНТ, БТВ и Нова телевизия 

 

    Уважаеми Г-н Президент, 

    Уважаеми  Г-н Министър,

    Уважаеми  Г- н/ г- жо Омбудсман на Република България,

    Уважаеми Председатели на СБУ и Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа",

    Уважаеми представители на медиите,

 

   

      Ние, Учителите на България и всички заинтересовани лица,

Съобразно съвременните приоритети и очаквания на българските учители и българските родители и потенциала на българските деца.

Настояваме за незабавно преразглеждане на новия Закон за предучилищно и училищното образование (ЗПУО) и произтичащите от него наредби и държавни образователни стандарти, тъй като не беше взета предвид позицията на учителите и техните предложения както по закона, така и по наредбите. 

1. Настояваме за незабавна промяна на Наредба №1 от 16.01.2017 г., обнародвана в ДВ бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017г., за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите  в системата на предучилищното и училищното образование, защото изразява дискриминационна политика към учителите специалисти, работещи в различни населени места. Настояваме  терминът „малки населени места” с до 30 000 жители категорично да бъде отменен, а заплащането на транспортните разходи да бъде безусловно за всички пътуващи учители. В тази връзка анексът към КТД за системата на народната просвета от 16.12.2016 г. – нов член 49а (1) за междуселищните пътувания за педагогическите специалисти, които не попадат в обхвата на чл. 219, ал. 5 от ЗПУО, гласящ, че транспортните разходи могат да се възстановяват за сметка на бюджета на институцията, е неприложим, тъй като бюджетът на повечето образователни институции не позволява изплащането на подобни разходи.

2. Настояваме за промяна на нормативната уредба, за нормата на преподавателска заетост в училищата! Настояваме за нормативно определяне числеността на персонала и видовете персонал в детските градини,  като се конкретизира необходимия брой педагогически специалисти и помощно-обслужващ персонал. 

3. Настояваме за промяна на Наредба №10 за приема в училищата, защото не конкретизира точни и ясни аргументи за осъществяване на подходящ подбор и на Наредба № 11 от 01.09.2016, защото в този си вид е деструктивна за българското образование. 

 4. Настояваме за основна промяна на Наредбата за приобщаващото образование и държавните образователни стандарти за приобщаващото образование, като последните да бъдат съобразени в балансирано съотношение спрямо брой деца и учители в групата . Осигуряване на допълнително целево финансиране по компонент " Подкрепа за личностно развитие", чрез който да се спомогне за създаване на екипи от специалисти, които да са на щат в ДГ и училището. Настояваме за промяна и защото в този си вид задължава учителите повече да работят с документация, отколкото с децата и учениците, а изисква от учителите несвойствени за квалификацията им задължения и отговорности.

5. Настояваме за преразглеждане политиката на финансиране чрез делегирани бюджети,  защото този начин на финансиране се оказа деструктивен за образованието в България и необходимо да се разпишат нови правила за използване на делегираните бюджети,  съобразно капацитета на образователната институция и качеството на образованието в нея,  без възможност общините да редуцират тези средства предназначени за образованието на децата. Настояваме и да се отдели поне 5% от БВП за образованието. 

6. Настояваме за промяна на Наредба №15 от 08.12.2016г. за инспектирането на детските градини и училищата. Смятаме за редно детските градини да минат към МОН и да бъдат финансирани по еднакъв начин, както училищата. 

7. Настояваме за промяна на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в частта, отнасяща се за предучилищното образование, като заложеното образователно съдържание да бъде интегрирано в съдържанието по образователни направления в Наредба №5,  по която се осъществява обучението и възпитанието в детските градини, като се балансира според интересите на децата и професионализма на учителя.

8. Настояваме за промяна на Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, защото реално не обхваща  и не дава равен шанс на всички педагогически специалисти. Считаме, че реализацията на правото на квалификация е лично решение на самия педагогически специалист, а не задължение, произтичащо от наредба. Предвид това настояваме изготвянето на учителските и детските портфолиа да се отмени, защото допълнително утежнява дейността на учителите,  а всяка придобита квалификация се удостоверява с документ пред институциите и се съхранява в личното досие. Предлагаме създаване на инициативен комитет от учители, който заедно с МОН, РУО, общините и университетите да разработи подходяща система за квалификация на педагогическите специалисти, която да не зависи от региона.

9. Настояваме за промяна на Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование - чл. 24(1) Минималният брой педагогически ситуации за постигане на компетентности по чл.27, ал.2  да се замени изразът "минимален брой" с "максимален брой" педагогически ситуации. Да се систематизират и преформулират ключовите компетенции, като основа за творчество в играта, обучението и приложно - практическата дейност на децата.

10. Настояваме за отмяна на психотестовете и задължителните прегледи на педагогическите специалисти, защото всеки един учител при постъпването си в системата на образованието е представил документ, удостоверяващ правото да работи в тази сфера. Настояваме да се отмени Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети,защото по този начин се делегират права на хора без необходими компетенции.


12. Настояваме законово да се уреди сключването на Колективен трудов договор с директорите на училищата и детските градини, при наличие на синдикална организация, защото явно не навсякъде това е уредено.

13. Настояваме при наличие на над 50% лекторски часове в училищата да се открива нов щат.

14. Настояваме нормативно да се уреди форматът на олимпиадите в 7 и в 12 клас, като последният бъде обвързан с този на изпитите от националното външно оценяване (НВО).

15. Настояваме нормативно да се уреди използването на платен отпуск на педагогическите специалисти за времето на участието им в изпитни комисии по оценяване на матурите след 7 и 12 клас, при условие наличие на заповед за извършване на проверка.

Тук сме посочили една малка част от своите искания за поправки в новата нормативна уредба в системата на образованието. Нужен е сериозен дебат и съществени корекции в цялата нова нормативна уредба, тъй като ЗПУО и свързаните с неговото приложение наредби водят до противоречия и конфликти в системата между всички участници в образователния процес.

Отказът от съдействие от Ваша страна ще е белег за недоверие към учителската гилдия и ще бъдем принудени да приемем, че това е целенасочено действие срещу цялото ни съсловие.

Готови сме с всички законови средства да защитим достойнството и правото на българския учител да работи в спокойна подкрепяща среда и правото на качествено заплащане на учителския труд!

 

 

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Ирена Иванова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook