Подписка за размера на възнаграждението за степента „доктор“

До Председател на Народното събрание

     Министър председател  

За преодоляване на сериозните проблеми, свързани с кадрите във висшето образование и науката и негативните последици, които те пораждат в обществото, ние, работещите в академичната сфера правим следното предложение за законодателно решение:

Допълнителното трудово възнаграждение за образователната и научна степен „доктор“ на работещите по основен трудов договор на академична длъжност в държавните висши училища и организациите по чл.47  е с размер не по-малък от една минимална работна заплата.  

Тази законодателна мярка ще съдейства за:  

·         Гарантиране, че допълнителните средства за Висше образование и наука ще бъдат насочени към тези, които наистина преподават и работят наука, а не за административен персонал или за  други странични разходи.  

·         Преодоляване на  липсата на интерес от страна на качествени кандидати за обучение в степента „доктор“.  

·         Повишаване на  мотивацията на младите хора за академична кариера; Повишаване на привлекателността на работата на академични длъжности във висшите училища, БАН, ССА и др. Стимулиране на докторантите да защитят докторска дисертация и да постъпят на работа във ВУ, БАН, ССА и др.  

·         Повишаване на успеваемостта при кандидатстване за европейски научни проекти по програмата „Хоризонт 2020“.  

·         Формиране на кадри с висок професионален капацитет, способни да подпомагат вземането на полезни и правилни управленски решения за България.  

·         Връщане на авторитета на учените и преподавателите във висшите училища, от страна на обществото и на обучаемите, което ще повлияе и за повдигане на духа на българското общество и за позитивен мироглед на децата и младежите.  

Долуподписаните граждани.

 


доц. д-р инж. Галя Маринова    Свържете се с автора на петицията