ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЛАГЕРИ ЗА КУЧЕТА

ДО г-н Министър-Председателя на Република България

ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЛАГЕРИ ЗА КУЧЕТА
PETITION FOR CLOSING OF MUNICIPAL CONCENTRATION CAMPS FOR DOGS
(English text below)

Уважаеми г-н Борисов,

В последните месеци кметове на общини в цялата страна, с мълчаливото съучастие на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ - контролния орган, призван да прилага действащите Закон за защита на животните (ЗЗЖ) и Закон за ветеринарно-медицинска дейност (ЗВМД)), безогледно погазват и саботират заложените в законодателството мерки за ефикасно решаване на проблема с бездомните кучета.

След като от 2008 г. до сега, същите кметове на общини и БАБХ не предприеха изискваните по закон мерки за:
- задължителна идентификация и регистрация на домашни кучета, както и контрол върху изоставянето им;
- ограничаване на безконтролното развъждане и търговия с животни-компаньони;
- овладяване на популацията на безстопанствени кучета чрез прилагане на единствения законен, хуманен и доказано ефективен метод за ограничаване на популацията на бездомни животни – „Кастрирай и върни“, предписан от Световната здравна организация,
сега наблюдаваме следното:
Вместо кастрация и връщане по места, общинските власти прибират „до живот“ кучета в мизерни и неотговарящи на законовите изисквания общински бази, които наричат „приюти“.
Огромен финансов ресурс от данъците на гражданите безотчетно и безсмислено се излива в бездънната яма на тези съоръжения, където хиляди кучета, натъпкани в мизерни условия, живеят кратко и измират от глад, студ , болести. Само за София през 2014 година за тази дейност са отделени 3,5 милиона лева, а за 2016 са предвидени още милиони – средства, които ще потънат, без реално да спомогнат за решаване на проблема, за който са били предвидени – намаляване на популацията на безстопанствените кучета.

Шокиращите кадри и разказите на очевидци, отразени в многобройни журналистически материали, свидетелстват за садистичните условия в общинските приюти и немислимата мизерия, в която доскоро здрави и социализирани кучета измират от глад, студ, болести и липса на грижи.
Отново, както преди години, обществото ни настръхва от гледките на трупове на животни, умрели заради безхаберие, бездействие и жестоко отношение.
Отново, както преди години, в България се финансират и са недосегаеми за закона концлагери за животни.

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ, НАСТОЯВАМЕ ЗА:

1. Незабавно закриване и реорганизиране на всички общински приюти, които не отговaрят на изискванията на НАРЕДБА № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г., в сила от 17.04.2012 г.; изм. с Решение № 13774 от 2.11.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 43 от 14.05.2013 г.; изм. и доп., бр. 81 от 17.09.2013 г., в сила от 17.09.2013 г., доп., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.; изм. с Решение № 6686 от 8.06.2015 г. на ВАС на РБ; Решение 12637 от 25.11.2015 г. - бр. 100 от 18.12.2015 г.)

2. Възобновяване на работата на общинските структури за намаляване на популацията на бездомни животни по метода "кастрирай-върни" и прекратяване на неправомерното прибиране и задържане в приюти на кастрирани и маркирани кучета.

3. Маркиране, регистрация и стриктен контрол на животните-компаньони от страна на общинските структури, за да бъде прекратено захранването на уличната популация.

4. Залагане в Закона за защита на животните на незаобиколими задължения и наказания за общините относно изпълнението на горепосочените мерки.

5. Създаване на специализирана структура за хуманно отношение към животните, която да има координиращи и контролни функции по отношение на структурите на Министерство на земеделието и храните, БАБХ, Министерство на околната среда и МВР, за да бъдат санкционирани нарушителите и да бъдат предотвратявани безсмислените и общественоопасни жестокости, вместо да се прикриват.  

 *Снимките са от общинските приюти в София, Стара Загора, Варна, Ямбол, Разград...

 

To the Prime Minister of the Republic of Bulgaria

PETITION FOR CLOSING OF MUNICIPAL CONCENTRATION CAMPS FOR DOGS

Dear Mr. Borisov,

In recent months mayors across the country, with the tacit complicity of the Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) – the control body responsible for enforcment the existing AW legislation– Law of Protection of animals and Law on Veterinary Activities - indiscriminately override and sabotage legislative measures to effectively solve the problem with stray dogs.

Since 2008 the same mayors and BFSA still have not taken the statutory legislative measures:

- Compulsory identification and registration of dogs and control over their abandonment;
- Limiting the uncontrolled breeding and sales of companion animals;
- Controlling the population of stray dogs by implementing the only lawful, humane and proven effective method of limiting the population of stray animals - "Neuter and Return" prescribed by the World Health Organization  

The observations:
Instead, neuter and return, local municipal authorities incarcerate "for life" castrated and socialized dogs in miserable conditions in municipal bases called "shelters" which do not meet any animal welfare requirements.
Huge amount of financial resources from the tax payers unaccountably and pointlessly are poured into the bottomless pit of these facilities, where thousands of dogs crammed in squalid conditions, die soon of hunger, cold, diseases.
Only in Sofia in 2014 for this activity are allocated over 3.5 million leva (around 1 750 000 Euro), but for 2016 are allocated even more millions - resources that will sink without actually contribute for solving the problem for which they have been provided - reduction the population of stray dogs.
The shocking footage and eyewitness statements reflected in numerous journalistic articles bear witness of sadistic conditions in municipal shelters and unthinkable squalor in which previously healthy and socialized dogs die of hunger, cold, disease and neglect.

Again, as several years ago, our society is shocked from the view of the dead corps of animals died because of carelessness, inaction and cruel treatment.
Again, as before, in Bulgaria the concentration camps for animals are still funded and are beyond the reach of law.

We, the undersigned, demand:


1. Immediate closure and reorganization of all municipal shelters that do not meet the AW requirements and in particular those of Order 41 from 10 December 2008 for the requirement for facilities which kept, bred and/or offer pets for sale, animal hotels and animal shelters (SG 1 from 6 January 2009, entered in force 01.07.2009, amended SG 81 from 17 September 2013).

2. Resumption of the work of municipal structures to reduce the population of stray animals using the "neuter - return" method and termination of the unlawful gathering and incarcerate in shelters of neutered, marked and socialized dogs.

3. Marking, registration and strict control of companion animals by municipal structures in order to limit the source of stray population.

4. Amendments in the Law for protection of animals with strict obligations for municipalities on the implementation of the above measures and penalties in case of failure.

5. Establish of a specialized structure for animal welfare responsible for coordination and control over the structures of the Ministry of Agriculture and Food, Food Safety Agency, Ministry of Environment and the Ministry of Interior in order to ensure prevention of animal abuse and socially unacceptable atrocities and punishment for violators rather than hiding them.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сдружение "На Ти с Природата"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение "На Ти с Природата" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...