Против драстичното увеличение на данъци и такси в Сливен

                                                 ДО КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН    

СТЕФАН РАДЕВ    

копие до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

ДИМИТЪР СЯРОВ

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ   И НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

 

    УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Във връзка с публикуване на проект за бюджет на община Сливен за 2016 година и планирано драстично увеличение, с повече от 50 %, на местните данъци и такси, както и с 12-15 % данък МПС , заявяваме нашето категорично несъгласие поради следните причини:

1.     При определяне на данъчната оценка на имотите в Сливен, върху която се определя налога, не е взето под внимание правилната стойност на коефициент инфраструктура. Разделянето на Сливен на зони е некоректно и много от тях се третират като имоти с по- висока категория. Поради тези причини данъчната оценка на имотите в Сливен значително надвишава пазарната.

2.     Част от инфраструктурата в града и индустриална зона е в окаяно състояние и вдигането на данъка върху МПС е крайно неоснователно.

3.     При направен анализ за едни и същи по размер и предназначение имоти в градове като Бургас и Стара Загора, общият данък сгради и смет е много по- малък от този в Сливен.  

4.     Не сме съгласни и с организацията на община Сливен за събиране на неплатените данъци и такси на фирми и граждани от минали години. Напълно неприемливо е данъчната тежест да пада само върху редовните платци. Изключително неморално и в разрез със закона е да не се събират данъците в пълня им размер от живущите в кв. „ Надежда“.

           Ние сме за един по - красив, удобен и уреден град за живеене , който става такъв с данъците, които плащаме. В тази връзка не сме против плавно увеличаване на налога, а против начина на неговото формиране и разпределение. Предлагаме общинска администрация да обсъди и организира и други методи и механизми за подобряване на финансовото състояние на община Сливен:  

-         Преразглеждане на вече сключени договори за сметосъбиране и сметоизвозване, озеленяване и други договори,непосилни за изпълнение от община Сливен пред вид тежкото й финансово състояние.

-         Съкращение на разходите за администрация.

-         Оптимизиране работата на общинските фирми.

-         Преразглеждане договорите за аренда на общинска земеделска земя с арендаторите

-         Създаване на приходи от паркинги и гаражи

-         Други

         Ние, долуподписаните, твърдо заставаме зад идеята предложеното увеличение да се разгледа още веднъж преди внасяне за гласуване и да не бъде повече от 5 % спрямо сегашните стойности за данък сгради, МПС и такса сметосъбиране.

  Бизнес сдужение ” Работим за Сливен”

  Настоящото писмо ще бъде предоставено за подпис на всички съгласни с неговото съдържание и внесено официално преди гласуването на бюджет 2016 година от ОС- Сливен.  


БС "РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам БС "РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook