Против драстичното увеличение на данъци и такси в Сливен

                                                 ДО КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН    

СТЕФАН РАДЕВ    

копие до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВЕН

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

ДИМИТЪР СЯРОВ

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ   И НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

 

    УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Във връзка с публикуване на проект за бюджет на община Сливен за 2016 година и планирано драстично увеличение, с повече от 50 %, на местните данъци и такси, както и с 12-15 % данък МПС , заявяваме нашето категорично несъгласие поради следните причини:

1.     При определяне на данъчната оценка на имотите в Сливен, върху която се определя налога, не е взето под внимание правилната стойност на коефициент инфраструктура. Разделянето на Сливен на зони е некоректно и много от тях се третират като имоти с по- висока категория. Поради тези причини данъчната оценка на имотите в Сливен значително надвишава пазарната.

2.     Част от инфраструктурата в града и индустриална зона е в окаяно състояние и вдигането на данъка върху МПС е крайно неоснователно.

3.     При направен анализ за едни и същи по размер и предназначение имоти в градове като Бургас и Стара Загора, общият данък сгради и смет е много по- малък от този в Сливен.  

4.     Не сме съгласни и с организацията на община Сливен за събиране на неплатените данъци и такси на фирми и граждани от минали години. Напълно неприемливо е данъчната тежест да пада само върху редовните платци. Изключително неморално и в разрез със закона е да не се събират данъците в пълня им размер от живущите в кв. „ Надежда“.

           Ние сме за един по - красив, удобен и уреден град за живеене , който става такъв с данъците, които плащаме. В тази връзка не сме против плавно увеличаване на налога, а против начина на неговото формиране и разпределение. Предлагаме общинска администрация да обсъди и организира и други методи и механизми за подобряване на финансовото състояние на община Сливен:  

-         Преразглеждане на вече сключени договори за сметосъбиране и сметоизвозване, озеленяване и други договори,непосилни за изпълнение от община Сливен пред вид тежкото й финансово състояние.

-         Съкращение на разходите за администрация.

-         Оптимизиране работата на общинските фирми.

-         Преразглеждане договорите за аренда на общинска земеделска земя с арендаторите

-         Създаване на приходи от паркинги и гаражи

-         Други

         Ние, долуподписаните, твърдо заставаме зад идеята предложеното увеличение да се разгледа още веднъж преди внасяне за гласуване и да не бъде повече от 5 % спрямо сегашните стойности за данък сгради, МПС и такса сметосъбиране.

  Бизнес сдужение ” Работим за Сливен”

  Настоящото писмо ще бъде предоставено за подпис на всички съгласни с неговото съдържание и внесено официално преди гласуването на бюджет 2016 година от ОС- Сливен.  


БС "РАБОТИМ ЗА СЛИВЕН"    Свържете се с автора на петицията