За НЕЗАБАВНА ЗАБРАНА на геоинженерството в България!

КЪМ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ  

Призоваваме Ви да забраните геоинженерните експерименти в България незабавно, докато не се докаже категорично и недвусмислено полезността му за човечеството и планетата ни.НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ!
 

Прочитайки следната обширна статия https://bestpreference.com/пролетно-почистване/?lang=bg и правейки собствено проучване ние – гражданите на света – сме загрижени за геоинженерните и нано технологични експерименти, извършвани над нашата планета, които могат да имат сериозни отрицателни последствия върху здравето на всички биологични видове, включително и човечеството.

С настоящето Ви призоваваме да:

 

1. Забрана на стратосферното аерозолно геоинженерство, модификацията на климата, производството на облаци и умишленото пръскане на химически аерозоли във въздушното пространство над България, докато не се докаже категорично и недвусмислено полезността му за човечеството и планетата ни с незабавна промяна в Конституцията, която да бъде обявена на българския народ посредством всички официални и алтернативни медии.

2. Без никакво отлагане да се започнат анализи на въздуха, почвата и водата на територията на България и резултатите да се оповестят - както текущи така и окончателни, във всички медии - официални и алтернативни.

3. Да се започне програма за изчистване на токсичните вещества от почвата, водата и телата на хора и животни. Стартирането и хода на програмата да бъдат оповестявани периодично във всички официални и алтернативни медии.

Експериментите се правят без нашето знание, съгласие или разрешение и следователно са незаконни. Силата на всяко правителство произтича от нас – 99,99% от човешкoтo население и ние настояваме за отговори. 

Въпроси към българският парламент


1. С какво точно ни пръскат самолeти летящи на големи височини (не-пътническите)? 
2. Какво е най-вероятното въздействие върху екосистемата на нашата планета: води, почви, въздух, растения, животни и човешкото здраве? 
3. Кой е упълномощил летенето на тези самолети и освобождаването на техния товар над България? 
4. Кой ръководи тази операция в България? 
5. Каква бе основата за позволяване провеждането на геоинженерни експерименти в страната? 
6. Кой финансира проекта геоинженерство
7. От къде излитат кемтрейлните самолети? 
8. Каква е началната и крайна дата на този проект? 
9. Кой има полза от геоинженерни експерименти в България? 

Спешно е да се предприемат действия за спиране на умишленото унищожаване на природата ни и за връщане на синьото ни небе сега! Въпреки това, СТРАХ обикновено е основният фактор, когато хората са изправени пред решение. Следните откъси, взети от опростения справочник на “Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността във вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда”, имат за цел да ви покажат как тя Ви защитава

“Орхуската конвенция признава правото на всеки човек на здравословна околна среда – както и неговото задължение да я защитава. Конвенцията цели да гарантира, че всеки човек живее в една среда, подходяща за неговото здраве и благосъстояние. Това важи не само за тези от нас, които живеем днес, но също и за бъдещите поколения.” 

“Конвенцията включва правителствена отчетност, прозрачност и готовност за реакция. Тя определя минимални стандарти – една основа за, а не ограничаване, на правата на гражданите в областта на вземането на решения свързани с околната среда. Генералният секретар на ООН, Кофи Анан, е описал това като амбициозно начинание в ‘екологичната демокрация‘.” 

Властите не бива да наказват, гонят нито тормозят, по какакъвто и да е начин, коeто и да е лице, което упражнява своите права по Конвенцията. Конвенцията преследва своята цел за здравословна околна среда за всички, като утвърждава правото на всеки човек да има достъп до информация за околната среда. Тя поставя ясни задължения на държавите да гарантират по-голямо участие на обществеността в процеса на вземането на решения свързани с околната среда. Тя също така насърчава лесен и ефективен достъп до правосъдие, ако тези права са отказани, като по този начин дава възможност на обществеността да оспорва по-общи нарушения на екологичното законодателство.” 

“Всеки може да поиска всякаква информация за околната среда, притежавана от всяка правителствена агенция или всяка частна организация на обществена или държавна служба. Лицето предявяващо искането, не трябва да бъде гражданин или постоянно пребиваващ в държавата и дори не трябва да предостави причини за интереса си. НПО могат да изискват информация, независимо от това къде са юридически регистрирани.” 

“Кой има достъп до правосъдие в рамките на Конвенцията? Всеки – включително отделни граждани, неправителствени организации, държавни служители и фирми – могат да заведат дело в съда, за да упражнят правото си на достъп до информация. Например, всеки, който поиска информация и не получи адекватен отговор може да съди.” 

“Конвенцията е правно обвързваща за тези държави, които са избрали да станат страни по нея. В момента те са както следва: 
1. Албания 
2. Армения 
3. Австрия 
4. Азербайджан 
5. Беларус 
6. Белгия 
7. Босна и Херцеговина 
8. България 
9. Хърватия 
10. Кипър 
11. Чехия 
12. Дания 
13. Естония 
14. Европейския съюз 
15. Финландия 
16. Франция 
17. Грузия 
18. Германия 
19. Гърция 
20. Унгария 
21. Исландия 
22. Ирландия 
23. Италия 
24. Казахстан 
25. Киргизстан 
26. Латвия 
27. Лихтенщайн 
28. Литва 
29. Люксембург 
30. Монако 
31. Черна гора 
32. Холандия 
33. Норвегия 
34. Полша 
35. Португалия 
36. Република Молдова 
37. Румъния 
38. Сърбия 
39. Словакия 
40. Словения 
41. Испания 
42. Швеция 
43. Швейцария 
44. Таджикистан 
45. Бивша югославска република Македония 
46. Туркменистан 
47. Украйна 
48. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.” 

Следва списък на Конвенциите за правата на човека нарушени от Геоинженерните програми
 

1. “Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността във вземането на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда”; 48 страни по споразумението; Тя признава нашият дълг към бъдещите поколения с нейния акцент върху публичната отчетност. Изтеглете конвенцията и на други езици. 

2. “Виенската конвенция за защита на озоновия слой” [документът е на руски] и наръчник на Монреалския протокол [документът е на английски]; 196 страни по споразумението; Уместност: Инжектиране на сулфатни или алуминиеви аерозоли в стратосферата се очаква да навреди на озоновия слой. 

3. “Конвенция за забрана на оръжията и всякакво друго враждебно използване на техники за модификация на околната среда” [документът е на английски] (или ENMOD, Конвенция за модификация на околната среда); 73 страни по споразумението; Уместност: Забранява умишленото използване на модификация на околната среда на една страна срещу друга за враждебни цели. Тя категорично забранява Времето да се използва за военни цели. 

4. “Конвенция за биологичното разнообразие” [документът е на английски]; 193 страни по споразумението; Уместност: Установен е де факто мораториум върху океанското наторяване. Дискусии са в ход за въздействието на геоинженерството върху биологичното разнообразие. 

5. “Конвенция за далечни разстояния трансгранично замърсяване на въздуха” [документът е на английски] (Europe); 53 страни по споразумението; Уместност: трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния се определя като човешко въвеждането на вещества и енергия във въздуха, които нанася вреди върху човешкото здраве, околната среда и материалните ценности на друга държава, и за които приносът на отделните източници на емисии или групи от източници не могат да бъдат разграничени. 

6. “Международна конвенция за икономически, социални и културни права” [документът е на английски]; 160 страни по споразумението; Уместност: Защита на правото на прехрана, здраве и адекватен стандарт на живот в рамките на общия принцип за “прогресивна реализация.” 

7. “Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото” [документът е на английски]; 192 страни по споразумението; Уместност: Основният договор цели решаването на проблема с изменението на климата. Тя установява принципите като общи, но диференцира отговорностите. 

8. “Конвенцията на ООН за морското право” (UNCLOS) [документът е на английски]; 160 страни по споразумението; Уместност: възприема се широко като Конституция на океана. Тя е натоварена със задачата да контролира замърсяването на океаните от всякакви източници. Член 195 посочва, че “Страните не трябва да предават преки или косвени вреди или заплахи от една област в друга или да трансформират един вид замърсяване в друг.” 

9. “Договор за космоса” [документът е на английски]; 99 страни по споразумението; Уместност: Този договор определя небесните ресурси като Световно наследство на човечеството и да бъдат използвани за мирни цели. Той дава на всички страни правата на консултации с държава, която планира експерименти в космоса. 

10. “Кодексът на Нюрнберг“. [документът е на английски] 

11. “Директива 2001/42 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета” от 27 юни 2001 година. [документът е на английски] 

12. “Харта на основните права на Европейския съюз“. [документът е на английски] 

САЩ, Великобритания, Италия, Франция, Кипър и други страни вече демонстрират и настояват за забрана на геоинженерните експерименти на открито. Да се присъединим към тях!