Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11

 

ДО Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ,

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

КОПИЕ: ДО Г-Н ВАЛЕНТИН БОЖКОВ ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА

АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МОСКОВСКИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н БОЖКОВ,

 

Като представители на товарните превозвачи бихме искали да Ви запознаем с проблем, който ни тревожи и тепърва ще ескалира. Българските автомобилни превозвачи протестират против късно публикувания Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11/31.10.2002 г.

Смятаме, че след като се публикува окончателният вариант на Наредбата, технологичното време е крайно недостатъчно да изпълним новите изисквания. Според сега съществуващите условия трябва да сме получили подновените лицензи и заверените копия поне две седмици преди края на 2011 г.. Ако това не стане, превозвачите ще претърпят трудно изчислими загуби от временно спрени превози и неизпълнени договори по вече поети задължения. Това ще затрудни и българските търговци и производители.


Във връзка с горното настояваме ИААА да приема документи и да издава лицензи по условията на сега действащата Наредба, а на превозвачите да се даде гратисен период от 6 /шест/ месеца да представят нужните документи в съответствие с предвижданите промени.

В допълнение смятаме, че Наредба 11, чл. 7, параграф 1 от регламента на ЕС налага спешно преразглеждане на предвидените промени в действащата Наредба. Вярваме, че ще обърнете особено внимание на така изложените проблеми. В  мотивите за промяна е цитирано непълно и избирателно Наредба 11, чл. 7, параграф 1 от регламента на ЕС , че финансова стабилност се доказва чрез годишни финансови отчети, заверени от одитор. В Директивата на ЕС чл.7, ал.1 пише:  " За целта предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице.

Освен това Наредбата е подзаконов нормативен акт и не трябва да противоречи на ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ !

С този си проект ИААА  нарушава :

- Закона за счетоводството / в чл.38 ясно е записано кой подлежи на финансов одит/
и  отчасти:

- Закона за Търговският регистър / чл 23(4) / “Ако е посочен ЕИК , съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление... включително и банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър” /
От написаното по-горе става ясно, че с промените на наредбата  ИААА  НАРУШАВА ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЕ ОПИТВА ДА НИ ВМЕНИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ!

 

БСТП