Срещу незаконното отглеждане на русенските мечки

  До Главния прокурор на Република България

  До Министъра на околната среда и водите

  До Кмета на община Русе

  До всички медии

 

 

  

   От години в местността „Липник“  край град Русе незаконно се отглеждат две мечки.  Животните са настанени в клетка подобна на концлагер. Мястото е изцяло сенчесто, без никаква слънчева светлина и с бетонен под. При няколкото посещения от наша страна мечките нямаха осигурена вода и храна. Нямаше и гледач. При последното ни посещение (25.12.2014г.) животните не бяха заспали зимен сън.

   Кафявата мечка е обявена за защитен вид у нас.

 

 

С подписването на тази петиция, настояваме:

Мечките да бъдат преместени на място, подходящо за отглеждането им и отговарящо на нуждите им.

Да бъдат разследвани обстоятелствата и условията, при които община Русе е настанила и отглеждала животните.

При установяване на закононарушение, виновните да понесат отговорност, както е предвидено в НК.

 
Чл. 278г.  (1) Който противозаконно унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

 

(2) Който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.

 

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

 

  Чл. 278д.  Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
 
 
Against the illicit bears captivity in Rousse

To the General Prosecutor of the Republic of Bulgaria

To the Minister of Environment and Water

To the Mayor of Ruse

To all media

 
   For years in the area called “Lipnik” near the city Rousse illegally are grown two bears. Animals are housed in a cage with concrete floor, which looks like a concentration camp. The place is completely shady without any sunlight. In several visits from our side, there were not any food and water for them. Also there was not a keeper. Our last visit was on the 25th of December this year and then the animals weren’t hibernating.
 
The brown bear is declared a protected species in Bulgaria.
 
By signing this petition, we demand:
 
Bears to be moved to a place suitable for their growing and meet their needs.
 
To investigate the circumstances and conditions under which the Municipality of Ruse is settled and reared animals there.

If violation is determined, the responsible parties should be penalised according to the laws in place.