Петиция за правото на качествено образование на децата със СОП

Тази петиця е за правото на децата със специални образователни потребности да получат качествено образование, съобразено с техните способности за учене, а не с диагнозата им и е против реформите, касаещи ресурсното подпомагане, заложени в проекта на Закон за предучилищното и училищното образование, внесен от Милена Дамянова и група народни представители от ГЕРБ в 43-то Народно Събрание. 

1.       Заявяваме, че сме против предложената реорганизация и преструктуриране на ресурсните центрове в т. нар. центрове за личностно развитие (чл. 48(1), чл.48(5) и чл. 196 от проектозакона)

В проектозакона е предвидено центровете за личностно развитие да изпълняват едновременно и ролята на ресурсен център, на педагогическа стая, на бюро по труда, на терапевтичен и диагностичен център, на ученическо общежитие и на специално училище. Тъй като е предвидено, тези центрове да бъдат общинска собственост, изникват реални опасения за готовността и възможността на всички общини да инвестират в изграждането и поддържането на такива центрове. Проектозаконът не задължава общините да изградят или поддържат такива институции. Вместо това, кмета на общината може да реши да възложи дейностите по подкрепа на личностното развитие на юридически или физически лица, регистрирани по търговския закон, или да ползва услугите на друга община, която разполага с център за личностно развитие. В този случай, ресурсните преподаватели ще продължат да пътуват от едно населено място на друго, за да посетят учениците си, т.е. от гледна точка на разполагаемостта на децата с ресурсен преподавател, в най-добрия случай, нищо не се променя. В момента ресурсните центрове работят на регионален принцип и подкрепят деца със специални потребности в училищата и детските градини във всички населени места, включително в такива в които няма квалифицирани специалисти.  В тях работят 1500 ресурсни учители и специалисти, които подпомагат 15 000 деца със специални потребности в страната. При реализацията на предложените реформи много училища, особено в малките общини, ще останат без ресурсно подпомагане.

 

Вместо това, настояваме областните ресурсни центрове да продължат да бъдат държавни обслужващи звена - извънучилищни педагогически учреждения в сферата на образованието под пряко подчинение на Министерството на образованието и науката и да бъдат разкрити техни филиали във всяка една от общините на съответните области.  Да се осигурят парапедагози (помощник-учители) за всяко дете със специални образователни потребности, нуждаещо се от непрекъсната подкрепа докато е в училище/детска градина. Парапедагозите да бъдат обучени за работа с деца със специални образоватлни потребности от ресурсните центрове или други акредитирани институции или организации, а работата им да се подпомага, наблюдава и коригира от ресурсни преподаватели.  

2.       Настояваме диагнозата „разстройство от аутистичния спектър“ да отпадне от чл. 192 (1),  тъй като е предпоставка за дискриминация по признак увреждане.

 

3.       Терминът „интелектуални затруднения“ е твърде общ. С него се бележат както наличието на твърде леки и специфични познавателни дефицити, така и случаите на тежка умствена изостаналост. Към леките и умерените интелектуални затруднения се причисляват дислексия, синдром на Даун, разстройство от аутистичния спектър, езиково-говорни нарушения, психологически задръжки и пр. Една голяма, част от децата с тези увреждания могат и трябва да учат е масови училища/детски градини.   Поради това настояваме в чл. 192 и чл. 193 , преместването на децата със специални образователни потребности в отделни групи или паралелки в училище или други институции  да става, не въз основа на това, че тяхната диагноза формално се приема за интелектуално затруднение,  а на база на експертна оценка на способността им да се обучават в масово училище/детска градина 


Защита на правата на хората с аутизъм в България    Свържете се с автора на петицията