Срещу изгонването на конете от пасищата и унищожаването на коневъдството в България.

До: Председателя на 44то Народно събрание 
До: Президента на Република България 
До: Министър Председателя на Република България
До: Обществените медии

Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОТ КОНЕВЪДИ И СОБСТВЕНИЦИ НА РЕГИСТРИРАНИ КОНЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 27.09.2017 в Деловодството на 44то Народно събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Само 8 месеца по-рано този закон отново беше на масата на Законодателя за поредното кърпене. На 18 Януари 2017 тогавашния вносител – проф. Иван Станков заплаши, че ще оттегли законопроекта ако остане предложението на депутата Мария Белова за премахването на конете от дефиницията за пасищни животни. Вносителката на неуместното предложение прояви достатъчно разум и го оттегли.

Новият законопроект, внесен на 27.09.2017 отново съдържа предложение за изключването на конете от дефиницията за пасищните животни. Мотивите за това предложение са повече от нелепи и показват, че вносителите слабо познават ситуацията както с пасищните животни, с регистрацията на животновъдните обекти, така също и с регистрацията на всяко едно еднокопитно животно.

Като оставим настрана емоционалния елемент, че днешна България е създадена от конниците на Аспарух и дълго време конската опашка е водила победоносните битки на българските владетели, обръщаме сериозно внимание на абсурдното твърдение, че конете не са пасищни животни и тяхното присъствие по пасищата на държавата спъва отглеждането на други видове произвеждащи мляко и месо.

Напълно уместна е забележката на депутата Абазов, че това предложение обслужва точно определено населено място, а не е проблем от национално значение. Т.е. – налице е текст, който е с недопустимо лобистко значение. И, може би ако текста остане, то ще бъдем свидетели на активни мероприятия към коневъди в конкретни български общини. Тогава отново ли ще кърпим закона за земите??!!

Посочваме, че от общо около 800 000 (осемстотин хиляди) пашуващи животни в страната, конете не надхвърлят и 1%. Е, този ли процент „бръкна в очите” на млеко и месопроизводителите, за да се стигне до нелепото предложение на вносителите на законопроекта?! 
Мотивите на вносителите не съдържат нито едно състоятелно твърдение, за да остане предложението им в окончателните текстове на закона, защото: 
1. Конете са тревопасен биологичен вид, който се отглежда преимуществено на пасища. Биологията на останалите пасищни животни е такава, че те не са директни конкуренти при изпасването на тревостоя. В този смисъл, ползата от пашуването на конете е още по-силна заради облагородяващата роля върху тревния състав на пасищата, тъй като те най-дълго пребивават на пасищата.
2. Последните пазарни тенденции наложиха и отглеждането на тежки породи, които също се ползват за производство на месо и пазарният дял постоянно се увеличава. 
3. Идентификацията на конете е материя, която единствено за този вид животни, е предмет на отделен регламент на ЕК (Регламент 262/2015) и това гарантира уникалността на всяко едно животно регистрирано в системата ВетИС на БАБХ. Няма животно от друг вид с толкова подробно описание и доживотна идентификация посредством мускулен електронен имплант.
4. Няма селскостопанско животно, регистрирано във ВетИС на БАБХ, което да е регистрирано само във временен животновъден обект. Очевидно вносителите не са се консултирали с експерти от БАБХ, за да знаят, че при всички селскостопански животни се провежда годишна профилактика, за което са нужни минимални условия в постоянен животновъден обект.
5. Намаляващият брой говедовъдни и овцевъдни ферми в България е функция от дългогодишни неадекватни държавнически решения в животновъдството и освобождаването на нови пасищни пространства съвсем няма да стимулира стопаните да увеличават поголовието си от говеда и овце, каквито може би са утопичните надежди на вносителите. Останалото е чист популизъм.
6. Никъде в света няма практика млечни животни да ползват естествени пасища. Това е самоубийствено за фермера, чиито приходи се формират от млечна продуктивност. Но тези фермери очевидно имат нужда от още обработваема земя, която да ползват за фуражна база, както и за придобиване на още субсидии за земя. Съвременните технологии в месопроизводството също не разчитат на целогодишно пасищно отглеждане. Тук изобщо няма да сравняваме нашите климатично-почвени условия и тревен състав на некултивираните общински и държавни пасища, които задължават всеки съвестен фермер да подхранва допълнително животните си. 
7. Вносителите на законопроекта не са представили никаква оценка по какъв начин ще повлияе освобождаването на пасищните терени, както и с колко ще се повишат приходите на държавата и общините след провеждането на отделни търгове за наемане на тази земя. Към настоящият момент коневъдите също заплащат наем на общините и държавата, за да ползват пасищата. 
8. Законопроектът не отчита, че досега ползваните пасища са срещу сключени редовни договори със средносрочни ангажименти на коневъдите и не посочва какво ще се случи при тяхното прекратяване. 
9. Вносителите изобщо не отчитат факта, че коневъдите са регистрирани земеделски производители, които са редовни данъкоплатци и отнемането на пасищата им ще ги лиши от поминък, съответно и от трудова заетост. Иска ли държавата да превърне около 1000 работещи в безработни?
Изложените по-горе аргументи показват несъстоятелността на предложението на депутатите вносители, което почива както на непознаването на различните аспекти на пасищното животновъдство, но и съвсем умишлено заблуждават останалите членове на Комисията по земеделие, че тази промяна ще стимулира едва ли не бурното развитие на останалите животновъдни сектори.

Уважаеми господа,
С това писмо декларираме нашето твърдо несъгласие с направеното от н.п. Запрян Янков и група депутати предложение и настояваме да проявите държавническо мислене и поведение, като не допуснете промяна в определението за „пасищни животни” в ЗСПЗЗ. 
Не се съмнявайте, че ще продължим да отстояваме своите интереси с всички законодопустими средства, тъй като се чувстваме силно дискриминирани и е заплашен поминъка ни!
18 Октомври 2017
Карлово


Редки местни породи    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Редки местни породи да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook