За нормализиране на размера на групите в детските заведения още от следващата учебна година

Петицията е плод на съвместните дискусии на група загрижени майки, живеещи в гр. София по повод на нашата обезпокоеност от претъпкаността на групите в детските заведения в гр.София. Това е проблем, който започва от яслата и продължава и в училище. Особено тежко е положението в яслите.

Изключително обезпокоени сме от факта, че в град София групите от над 30 деца са масово явление. Смятаме, че при такива огромни групи е изключително трудно да се опази физическото и психическото здраве на децата. Липсата на адекватен и достатъчен сграден фонд и недостигът на персонал допълнително допринасят за изострянето на проблема.

ЕСТЕСТВО НА ПРОБЛЕМА

Съществува нормативна база с ясни изисквания за минимална площ на дете, както и максимално допустим брой на деца в група по норматив, но поради недостатъчен брой на детски заведения и недостиг на квалифицирани кадри, практиката е да се отпускат допълнителни бройки над позволените по наредби по предложение на директора на детското заведение и с одобрение на Министъра на Образованието. Възможността за отпускане на допълнителни бройки извън норматива е и предпоставка за корупционни практики. Не съществува и контролен орган извън МОН и СО, който да следи за надплановият прием.

Директорите на градините допускат повече бройки в групите от една страна, за да се презастраховат, че в случай на болни деца, броят на децата, които посещават няма да падне под необходимият минимум и това да налага да разформироват групи, от друга страна, поради факта, че получават финансиране на база на дете, а понякога и просто влизат в положение на затруднени семейства приемат допълнително деца над норматива.

Поради желанието на родителите за определени детски заведения, групите в тях, се раздуват и в някои случаи надвишават близо два пъти позволеният максимален брой по норматив. Това, от своя страна води до намаляване на качеството на услугата, както и провокира прояви на агресия и тревожност сред децата. Изключително обезпокоени сме от факта, че в град София групите от над 30 деца са масово явление. Смятаме, че при такива огромни групи е изключително трудно да се опази физическото и психическото здраве на децата.

Също така бихме искали да обърнем вниманието Ви на факта, че препълнените групи са в разрез с изискванията за минимална площ за дете, според изискванията на чл.10 ал.5 на Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, както и с изискванията за максималният допустим норматив съгласно чл.57 на НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и на Приложение 7 към нея. 

ИСКАНИЯ:

с цел нормализиране на броя на децата в групите в яслите и детските градини до допустимия максимален норматив още от следващата учебна година предлагаме следното:

1. Да се анализира надплановият прием по райони от СО до края на годината. Да се проучат възможностите за разширяване и надстрояване на съществуващите детски заведения до края на първото тримесечие на 2018г. Където това е възможно, те да бъдат извършени през летния сезон, така че да се позволи откриването на поне още една група за всеки набор с надпланов прием още от следващата учебна година. Където разширяване или надстрояване се окажат невъзможни, да се изготви план за строителство на нови детски заведения.
2. Надплановият прием със Заповед от МОН да бъде сведен до нула още от следващата учебна година.
3. Да се създаде контролен орган, който да следи за размера на групите и за липсата на надпланов прием, който да е външен и независим от структурата на МОН и СО.
4. Да се инициират програми за преквалификация под формата на безплатно вечерно образование за безработни или работещи, които биха искали да сменят попрището от МОН и МТСП от следващата учебна година, за да се спомогне за липсата на квалифициран персонал.
5. Да се изисква назначаването на един допълнителен кадър (възпитател или помощник-възпитател за градина и сестра или детегледачка за ясла) за всеки брой надпланов прием, съответстващ на минималния за сформирането на група(8 за ясла и 12 за градина).
6. Разформироването на групи да се случва не при слизане под определения минимален брой деца в група, а при някакъв разумен толеранс от няколко деца например.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Ivalina Salabasheva да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook