Да спрем своеволията на "Агенция социално подпомагане", Агенция "Закрила на детето" и съдействието на ЧСИ за принудително вземане на дете от родител, които действия са против личността на децата ни

    ДО

    МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

    НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

   ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

   Обръщаме се към Вас с молба да бъдат предприети мерки за проследяване компетентността и качеството на работа на всички Дирекции и Агенции за социално подпомагане, и в частност Агенциите за закрила на детето, в които зачестяват случаите на своеволие на Вашите служители.

   Молим да направите справка дали всички назначени кадри в Дирекции, Агенции и Офиси, имат необходимото образование, квалификация и опит за работа в съответните отдели, както да направите справка за подавани жалби от граждани и взети мерки по жалбите им.

Молим също да направите справка дали всеки Отдел на "Закрила на детето", разполага с квалифициран персонал, в частност специалисти - Психолози или Психотерапевти, с необходимия опит, които да са компетентни в работата си с деца, и в частност с такива преживели насилие и такива, които са подложени на емоционално, психическо или физическо насилие към момента на свързване с отдела.

Все по-често се случва служители да си позволяват да не спазват или да прекрачват "Закона за закрила на детето", по незнайно или знайно какви прични, в които случаи се нарушават правата на децата ни, и след  които нарушения, децата ни претърпяват психо-емоционални травми.                               След всяка една такава травма, всеки специалист е запознат, че с детето настъпват промени, които не са положителни за неговото правилно личностно израстване, и на фона на проблемите поради които се обръщаме към "Отделите за закрила на детето", това допълнително допринася за несправянето с проблема, а напротив, допълнително води до стрес на децата ни и усложнява тяхното състояние.

 

                                         ЗА НАС Е НЕДОПУСТИМО:

1. Недопустимо е поради неизвестни или измислени причини да се отнемат деца от любящи родители, които се грижат за децата си. Родители, които обичат децата си, както и децата им, които имат силна връзка с тях, което е съвсем ествествено и нормално. Едно такова отнемане от родителите, с които едно дете има най-силна емоционална връзка, довежда до трайно увреждане на психо-емоционалното му здраве!;

2. Недопустимо е отдели на закрила на детето, да не разполагат с необходимите квалифицирани специалисти за работа с деца!;

3. Недопустимо е да се допуска Частни съдебни изпълнители да имат права срещу заплащане, да вземат деца на сила, като това довежда до увреждане на психо-емоционалното здраве на децата!;

4. Недопустимо е да се укриват случаи от подадени сигнали, с цел да се запази работното място на дадено лице поради нечии интереси!;

5. Недопустимо е служители да си позволяват да не спазват етичния кодекс и да се държат неетично с гражданите на нашата държава, които се обръщат към тази служба, която трябва да работи именно в тяхна помощ!;

6. Недопустимо е служители на агенцията да си позволяват да бъдат груби или дори да си позволяват да упражняват насилие срещу граждани - майки, в името на нечий интерес!;

 

Във връзка с гореизложеното споделяме Принципите, на които се основава закрилата на децата в Република България.

 

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАКРИЛА:

 

Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи:
 
1. зачитане и уважение на личността на детето;
2. отглеждане на детето в семейна среда;
3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване най-добрия интерес на детето;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) специална закрила на дете в риск;
5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
7. временен характер на ограничителните мерки;
8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) незабавност на действията по закрила на детето;
9. (нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) грижа в съответствие с потребностите на детето;
10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) насърчаване на отговорното родителство;
12. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) подкрепа на семейството;
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
14. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 38 от 2006 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) контрол по ефективността на предприетите мерки.
 
 
 

Във връзка с гореизложеното, споделяме какво гласи чл. 12 от Закона за закрила на детето:

 

Право на изразяване

Чл. 12. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.
 
 
 
За нас е недопустимо да се допускат нарушения от Закона за закрила на детето!
 
Децата ни са нашето бъдеще, нашата българска национална гордост и ако ние дори с институциите, които трябва да ги защитават, допълнително ги увреждаме, след време няма да имаме уверени в себе си личности, защото още на крехка възраст ще са изгубили доверие не само в институциите, но и в хората, които работят за тях и от които очакват подкрепа.
 
 
Молим Ви,
 
ако нашата Република България има нужда от нашите деца, и това е в интерес на цялото ни общество,
да потърсите отговорност от всички Ваши служители за извършени нарушения по неспазването и нарушаването на "Закона за закрила на детето", както и да следите за спазването му в бъдеще, по най-добрия начин, в най-добрия интерес на детето, с изразено негово лично желание/нежелание - ако има възможността да изрази своето такова, и спрямо неговата емоционална показана и видима близост, когато детето все още не може да изкаже своята гледна точка и своето желание/нежелание, като за целта да бъдат осигурени квалифицирани кадри във всички агенции, които да се водят от най-добрия интерес на детето, а не от лични пристрастия и нечии чужди интереси.
 
 
 
 
ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ ЗАГРИЖЕНИ ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ!
 
 
БЛАГОДАРИМ ВИ!
 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам К. Д. да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...