Отворено писмо относно избирателните права на българите в чужбина

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ДО ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ
ГОСПОЖА МАРГАРИТА ПОПОВА

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”

Уважаеми господин Президент

Уважаема госпожо Вицепрезидент

Като имаме пред вид краткото време до предстоящите избори 2013 и стъпвайки на основните принципи и международни стандарти за професионализъм, прозрачност, независимост и равнопоставеност, както и стриктно следване на препоръките от последния доклад на ОССЕ, намираме за логично незабавното приемане на поправки в изборното законодателство и Конституцията на Р България.
Припомняме, че като страна – членка на ЕС имаме ангажименти, които забраняват каквато и да било дискриминация на основание гражданство (чл. 18 от ДФЕС) и смятаме, че всяко друго поведение носи вреди както на властта, така и на обществото. Насочваме Вашето внимание към следните проблеми:
Господин Плевнелиев,
Госпожо Попова,
Подписването на указ за парламентарните избори през 2013 година ще бъде в нарушение на Конституцията на Р България и нелегитимен без конкретни промени в нея. Позоваваме се на чл.9 от Лисабонския договори чл. 65 ал.1 от Конституцията на Р България.
Според чл. 9 от ДЕФС „…всяко лице, което притежава гражданство на държава – членка, е гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза СЕ ДОБАВЯ КЪМ, А НЕ ЗАМЕНЯ националното гражданство.” Т.е.всички български граждани имат ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО - второ европейско.
Според чл. 65 ал.1 от Конституцията на Р България „ За народен представител може да бъде избиран български гражданин, КОЙТО НЯМА ДРУГО ГРАЖДАНСТВО, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода”.
Съпоставяйки двата члена (чл. 9 от ДФЕС и чл. 65 ал.1 от КОНСТИТУЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ) попадаме в парадокса, че всички български граждани, имат второ гражданство и не могат да бъдат избирани за народни представители съгласно чл. 65 ал 1 от Конституцията на Р България.
Тази архаичен текст от 1991 година, целящ да игнорира и дискриминира българската емиграция, сега се явява непреодолима пречка за провеждането на парламентарните избори през 2013 година.

Уважаеми господин Президент,
Уважаема госпожо Вицепрезидент,
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА Р БЪЛГАРИЯ НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЕТО ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА НЕЙНАТА СПЕШНА ПОПРАВКА В ЧЛ. 65, АЛ. 1 . АПЕЛИРАМЕ ЗА НЕЗАБАВНА НАМЕСА ОТ ВАША СТРАНА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВИ КОМПЕТЕНТНОСТ И ОЧАКВАМЕ КОНКРЕТНА ПРОМЯНА.
Липсата на самостоятелен избирателен район за българите в чужбина нарушава принципа за равно и пряко избирателно право, залегнало в българската Конституция и всички европейски документи. Гласуването от чужбина е бланкетно за партии, а не за личности и има допълващ, а не пряк избирателен характер – грубо нарушение на Конституцията. Това е причината за незабавното въвеждане на самостоятелен многомандатен избирателен район – Чужбина.
Никъде в Конституцията на Р България няма текст, който привързва гражданските избирателни права към наличието на конкретен брой гласоподаватели 20, 100 и т.н. Напротив, съгласно чл. 26 ал.1 от Конституцията на Р България, не може да има разлика в правата, включително изборното право на българските граждани, където и да се намират те. Равното избирателно право е основополагащ принцип в Конституцията на Република България (чл.10). Затова настояваме за премахване ограничението от 20 желаещи за разкриване на секции в мисиите и 100 извън тях, като настояваме да се вземат необходимите мерки за улесняване гласуването на българите зад граница чрез алтернативни методи :
Електронно гласуване, гласуване по пощата или гласуване в едноседмичен срок преди изборния ден.

Уважаеми господин Президент,
Уважаема госпожо Вицепрезидент,
Отчитайки Вашето желание за водене на политики спрямо българите зад граница, правото на Президентската институция на законодателна инициатива, вярваме че ще вземете отношение по спешното приемане на поправки, които да гарантират конституционното пасивно и активно избирателно право на българите, живеещи в чужбина.

Изразявайки нагласите на сънародниците ни в чужбина, апелираме за Вашата спешна намеса за :
Промяна в чл. 65 ал.1 от Конституцията – отпада текста „ и няма друго гражданство”
Обособяване на многомандатен самостоятелен район Чужбина
Въвеждане на алтернативни методи за гласуване на българите зад граница – по пощата, електронно или гласуване в мисиите в едноседмичен срок преди изборния ден
Премахване на ограниченията за наличието на определен брой гласоподаватели за разкриване на секции в мисиите или извън тях
За провеждане на легитимни избори е необходима най-вече политическа воля, защото законите се правят за хората, а не хората за законите.
Не приемаме извинения, че няма време.
Приемаме, че или сме част от Европа и имаме второ европейско гражданство или сме извън нея и оставаме една изоставаща държава, която не зачита нито СОБСТВЕНАТА СИ КОНСТИТУЦИЯ, нито Договора за функциониране на Европейският Съюз.

Това ще бъдат първите избори след 44 година, проведени в условията на Демокрация, които ще бъдат както в нарушение на Конституцията, така и в нарушение на гражданските права легитимирани от нея и не на последно място на Лисабонския договор и съпътстващите го документи.