НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ, БЛС

От името на долуподписаните,

които сме омерзени от поредният в рамките на няколко дни опит на д-р Иван Маджаров да настрои лекарите срещу обществото, който вече стигна до призиви за неспазване на законите на България и Конституцията на България, в която изрично е забранена дискриминацията на база политически убеждения или интелектуални възможности

untitled27.png
 

А П Е Л И Р А М Е

 

Председателят на съюза

  • който преди всичко е договорил лекарските заплати и условия на труд с правителството
  • който е отговорен да представлява лекарското съсловие пред обществото
  • който е отговорен да санкционира лекарите, които си позволяват аргоантно, "нехуманно" и непрофесионално поведение спрямо Етичния кодекс
  • който говори за бърнаут при лекарите и всички съсловия, в които нивата на стрес са високи, и въпреки това активно призовава за насилие и незачитане на основното човешко право на здравеопазване и на протест на други хора, които също са в бърнаут, поставени пред мисълта, че за втори път в рамките на година ще изгубят препитанието си за неопределен период от време и умаловажи над 2700 смъртни случаи на българи, които може би също са загинали, докато упражняват своята професия
  • който си позволи да заплашва българите, че самият лекарски съюз щял да осигури транспорт, за да закара българските лекари да лекуват други народи (където между другото има много по-големи протести от тук)

Да бъде незабавно отстранен от поста и съден по Чл. 162 от Наказателния кодекс:

Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел извършването на деяния по ал. 1 и 2 или системно допуска извършването на такива деяния, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и с обществено порицание.
(4) Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Граждани за по-добро здравеопазване    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Граждани за по-добро здравеопазване да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...