Да спрем репресиите срещу адвокатите и да им осигурим независимост и свобода за защита на гражданските права и свободи

Предложения до Народното събрание от НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА РЕФОРМА В АДВОКАТУРАТА Адвокати за свободна България с решение от 14.08.2019 г.  

1. Пряк избор чрез електронно гласуване от всички адвокати в страната за органите на адвокатските колегии, Висш адвокатски съвет, Контролен съвет и Висш дисциплинарен съд.

2. За изменения в Наказателния кодекс, като бъде добавен „и адвоката” в чл. 116, ал.2 - убийство, 131, ал.2 – телесна повреда и 143, ал.3 – принуда;

3. Право на свободно сдружаване на адвокатите. При 100/сто/ адвоката без значение от кой район са те, да имат право свободно да се сдружават и да образуват адвокатска колегия, която да се регистрира при Висшия адвокатски съвет;

4. Обособяване на адвокатурата, като юридическо лице, което да носи отговорност по реда на ЗОДОВ за вреди причинени на адвокати от актове, действия и бездействия на органи на адвокатурата;

5. Определянето на адвокати за служебни защити и особени представителства да се извършва от адвокатските съвети при спазване на принципа на случайния избор, публичност и ежемесечна пълно отчетност чрез електронна система;

6. Избирателните комисии при избори да не се избира от адвокати, които ще бъдат кандидати при изборите за органи.

7. Всеки адвокат да има право да обжалва изборите пред съд.

8. Законово регламентиране на принципа, че Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) е най-висшия орган в адвокатурата с участие на адвокатите и отпадане на делегатите. Пред него да се отчитат председателите на Висш АС, Висш ДС, Висш КС, Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет, Висшия дисциплинарен съд. ОСАС да определя бюджета за следващата година на Висш АС, ДС и КС. ОСАС да може да прекратява предсрочно мандатите на всеки един от органите в адвокатурата с обикновено мнозинство от присъстващите. ОСАС да се провежда публично със стенографски протокол на всички изказвания и аудиозапис. По искане с посочен дневен ред на 1/10 от адвокатите от страната да може да се свиква ОСАС, като броя се определя съобразно последния обнародван списък в ДВ. Право на ОСАС да взема решения по всички въпроси, които да бъдат задължителни за органите в адвокатурата и адвокатите.

9. Законово регламентиране на принципа, че Общото събрание на адвокатската колегия (ОС) е органът, пред който се отчитат председателите на АС, ДС, Адвокатския съвет, Контролния  съвет, Дисциплинарния съд. ОС да определя бюджета за следващата година на органите в колегията. ОС да може да прекратява предсрочно мандатите на всеки един от органите в съответната адвокатска колегия с обикновено мнозинство от присъстващите. ОС да се провежда публично със стенографски протокол на всички изказвания и аудиозапис. По искане с посочен дневен ред на 1/10 от адвокатите да може да се свиква ОС, като броя се определя съобразно последния обнародван списък в ДВ. Право на ОС да взема решения по всички въпроси, които да бъдат задължителни за органите в адвокатската колегия.

10. Всички решения и актове на органите на адвокатурата да подлежат на съдебен контрол по реда на Административно-процесуалния кодекс.

11. Висшият адвокатски съвет и адвокатските съвети в страната да бъдат задължени да провеждат дейността и заседанията – 1/ при пълно прозрачност и отчетност; 2/ да обявяват подробен дневен ред най-малко една седмица преди заседанието; 3/ заседанията да бъдат открити за адвокатите; 4/ да предоставят на адвокатите неограничен достъп до всички материали по всеки един от въпросите от дневния ред преди и след всяко заседание; 5/ да публикуват пълен протокол в 7-дневен срок от заседанието на основание официален звукозапис.

12. Да се забрани заемането на изборна длъжност в орган на адвокатурата на адвокат, който е бил част от бившата Държавна сигурност.

13. Съдебен контрол на решенията на Висшия адвокатски съвет, с които отказва образуване на дисциплинарно производство срещу адвокати, които са част от органите на адвокатурата;

14. Въвеждането на трета касационна инстанция за дисциплинарните дела спрямо адвокати, провеждана пред Върховния касационен съд по реда на НПК или пред Върховния административен съд по реда на АПК. Въвеждане на производство за възобновяване.

15. Случаен избор при определяне на всеки един от членовете на дисциплинарния съдебен състав за всяко дело;

16. Въвеждането на конкретно, ясно и изчерпателно определение на необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия;

17. Конкретно, ясно и изчерпателно посочване на дисциплинарните нарушения и съответстващите им дисциплинарни наказания.

18. Пълен достъп за всички адвокати до всички дисциплинарни актове на дисциплинарните съдилища;

19. Да се приеме, че дисциплинарното наказание „лишаване от право за упражняване на адвокатска професия” е срочно и не води до загуба на качеството на адвокат, поради което не се отписва от регистъра на адвокатите.

20. Изпитът за младши адвокати да се подготвя и провежда от комисия определена от общото събрание на адвокатите от страната, в която да не участват адвокати за да няма конфликт на интереси. Изпитът да е писмен под формата на тест. След провеждане на изпитът да се публикуват верните отговори от теста, да се дава достъп на кандидатите до писмените им работи и да се предвиди ред за оспорване.

21. Адвокатите да имат право да извършват реклама на дейността си.

22. Въвеждане на годишен отпуск за адвоката, с оглед спиране на сроковете за движение на делата, както и по време на официални празници и почивни дни.

23. При осъществяване на дейността си в органите на адвокатурата, членовете на адвокатските съвети, дисциплинарните съдилища, Висшия дисциплинарен съд и Висшия адвокатски съвет да носят наказателна, гражданска и дисциплинарна отговорност за техните действия и постановените от тях актове.

Видео от учредяването на Национална гражданска инициатива за реформа в адвокатурата Адвокати за свободна България, 14 август 2019 г., 10.00 ч. в БТА, гр.София https://www.youtube.com/watch?v=eUCKqjI2III&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gYpu-WEbTSqx7ti83fHVjpVhthRshowWDlDpLDsUZQN2qqLclJZ9Xud8&app=desktop


Владислав Янев, гр.София, бул.Д.Петков 111, офис 2, тел.0888315424    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Владислав Янев, гр.София, бул.Д.Петков 111, офис 2, тел.0888315424 да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

kysytään!-- Large modal -->