Безусловен базов доход за всеки български гражданин!

Свържете се с автора на петицията

БЕЗУСЛОВНИЯ БАЗОВ ДОХОД ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН - ЧОВЕШКО ПРАВО

2013-08-05 19:46:48
БЕЗУСЛОВНИЯТ БАЗОВ ДОХОД ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН - ЧОВЕШКО ПРАВО

От Тони Баждаров, гражданин на България и ЕС


Чели ли сте ВСEOБЩAТА ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA? Време ви е!
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg

Познаването на индивидуалните човешки права е важно, както за самите Вас, така и за околните. Въпреки, че Декларацията сама по себе си не е договор, тя изрично дефинира значението на думите „основни свободи“ и „човешки права“, които се намират в Хартата на Обединените нации, която е задължителна за всички държави-членки. Именно затова, Всеобщата декларация е основен документ на ООН. Също така, много международни адвокати смятат, че Декларацията е част от международното прецедентно право и че е мощен инструмент при извършване на дипломатически и морален натиск върху правителства, които нарушават който и да е член на Декларацията. Всеобщата декларация допълва Устава на ООН. Тя вече е съставна част на обичайното международно право.
Член 3 от Декларацията: 
Bсеки има право на живот, свобода и лична сигурност.
Именно от този текст произтича правото ни на безусловен базов доход (ББД). Без базов доход, никой не може да оцелее или да бъде свободен в днешното общество. От друга страна ББД е финансово постижим с преразпределение през бюджета. Щом гарантирането правата на човека е държавна функция, то съвсем естествено е да се прилага съответното преразпределение през бюджета с оглед изпълнение на ангажиментите на всяка държава към нейните граждани и резидентите от други държави.
Има различни варианти за постигане на преразпределението, но аз бих предложил на вниманието Ви един модел, който залага на плащане на единни ставки от всички и получаването на еднакъв данъчен кредит от всички, равен на социалния минимум по текущи цени, определен с приемането на закона за държавния бюджет. Този данъчен кредит от бюджета към всеки един гражданин наричаме безусловен базов доход (ББД). Премахваме всички видове осигуровки, данъците върху доходите на физическите лица, данъците върху даренията, данъците върху наследството, корпоративния данък и данък върху дивидента. Предлагам Ви данъчна система, основана главно на косвени данъци – данък върху добавената стойност (ДДС) с единна ставка за всички стоки и услуги, акцизи съобразени с държавната политика за стимулиране на здравословен и природосъобразен начин на живот и използване на възобновяеми енергийни източници, които да се начисляват последващо като при вътрешно общностните доставки (ВОД) на ЕС. Например при сделка за стока или услуга между две регистрирани по ЗДДС лица се осъществява с начисляване на 0% ДДС, като задължението за начисляване на ДДС в пълен размер и неговото внасяне при последваща сделка с нерегистрирано лице, липси и/или погиване на стоката, незавършеното производство, материала или актива е на регистрираното по ЗДДС лице купувач. С оглед минимизирането на риска за бюджета е задължително стоките на склад, незавършеното производство, материалите и другите активи да бъдат застраховани на стойност, включваща стойността на актива и пълния размер на ДДС. Когато сделката е между регистрирано по ЗДДС лице продавач и нерегистрирано лице купувач (търговец продава на краен клиент физическо лице или юридическо лице с нестопанска цел), ДДС се начислява в пълен размер и се внася в бюджета от регистрираното лице продавач. Когато имаме налице износ или вътрешно общностна доставка към друга страна членка на ЕС се начислява 0% ДДС и акцизи. Допустимо е прилагането на частичен данъчен кредит (50%) за определени активи на търговците, които служат и за представителни или лични нужди на управителите и/или собствениците. С оглед намаляване на корупционните практики следва да се прилага правилото 50/50 (петдесет на петдесет). Който желае пълен данъчен кредит за такива активи, следва да докаже ползването им за облагаеми по ЗДДС доставки.
В допълнение предлагам прилагането на символичен имуществен данък (до 1% на годишна база), който облага физическите лица за притежаваната от тях недживима собственост и моторни превозни средства (МПС), оценени по пазарна стойност или данъчна оценка, а юридическите лица се облагат върху размера на капитала по баланс към края на всяка година. Ставката е плоска, т.е. данъчното задължение е пропорционално на размера на капитала или имуществото. По този начин износителите и офшорните инвеститори, който не дължат ДДС и акцизи при осъществяване на своята дейност, доколкото не извършват доставки на територията на страната, ще дадат своята лепта за това, че използват юрисдикцията България за своята дейност.
Системата ББД по изложения от мене модел функционира стабилно поради няколко предпоставки:
1. Всеки гражданин навършил пълнолетие получава кредитна карта от БНБ в лева с кредитен лимит в размер на социалния минимум по текущи цени, определен със закона за държавния бюджет. Кредитните лимити на ненавършилите пълнолетие деца се добавят към кредитния лимит на единия родител по споразумение или към този на настойника/попечителя в останалите случи.
2. Всеки държател на кредитната карта ББД може да извършва с нея разплащания в лева само на територията на България в следните случаи: плащане на публични задължения и облагаеми по ЗДДС доставки на стоки и услуги.
3. В началото на всеки месец БНБ осъществява разплащането от бюджета към картодържателите, съответно към търговците и обратно към бюджета във връзка с осъществените транзакции през предходния месец. Всяка транзакция прави резервация на съответната брутна сума в рамките на кредитния лимит. Бюджетът погасява дебитните салда по картите на картодържателите до размера на кредитния лимит за сметка на данъчен кредит в размер на социалния минимум по текущи цени, определен със закона за държавния бюджет, който наричаме безусловен базов доход (ББД). ББД не се натрупва и наследява, а от друга страна е своеобразен дивидент от държавата.
4. Разчетите за размера на ДДС, акцизи и имуществени данъци следва да осигурят буфери за системата на базата на съответните прогнози за доставките, консумацията за лични нужди и приходите от данъци. Допустима е краткосрочна експозиция (кредитиране) на БНБ към бюджета при риск за системата ББД, която следва да се възстанови на БНБ от следващия бюджет при съответна корекция на ставките на данъците и правилата за тяхното прилагане, с реализиране на съответните икономии от държавните разходи или с цената на външен заем.
А ето и един конкретен пример за разчети за бюджета на България:
За да сметнем коректно, трябва да направим прогноза за БВП при условията на ББД за всеки гражданин, т.е. колко стоки и услуги допълнително ще трябва да се доставят от местно производство и/или от внос, да се сметне ДДС, акцизи и имуществен данък, да се отчетат държавните разходи при съкращение на администрацията примерно на 1/3 от сегашния брой и въвеждането на електронно правителство и т.н. Водещото са новите принципи – приходите трябва да покрият освен държавните разходи и ББД в брутен размер. БНБ следва да си върне суверенитета по отношение на паричната политика и да преминем към плаващ курс на лева, за да имаме и втори инструмент освен данъчната политика за стимулиране на местното производство в лицето на паричната политика и достигане на леко положително търговско салдо.
500 лева са ориентировъчната нетна сума на социалният минимум в България днес - без ДДС и други данъци на база човек в двучленно домакинство!!! Само от вдигането на ставката ДДС от 20% на 200% сегашните 7.88 милиарда лева ДДС, заложени в бюджет 2013, стават 78.8 милиарда лева. Като доставим стоки и услуги за базови пакет на 7 милиона жители, то икономиката ни става в пъти по-голяма! Тогава имаме допълнително ДДС. Върху 500 лева месечен нетен ББД, ДДС при 200% ставка е 84 милиарда, но трябва да се отчете частичното припокриване на сегашната икономика и новата във връзка с базовия пакет и тогава ще получим вярната цифра за ДДС. При нашите сегашни разчети имаме следния бюджет - приходите са около 162.8 милиарда от ДДС, акцизи и имуществени данъци, разходи за ББД 1500 (500 лева нето и 200% ДДС още 1000) лева месечно - 126 милиарда и остават за държавни разходи около 36,8 милиарда лева. По-прецизни сметки са по силите на МФ. Все пак да отбележим, че при нашите разчети не са отчетени приходите от акцизи, имуществени данъци, мита, такси и други приходи, които са резерв за системата ББД и държавните разходи.

ПОДКРЕПЕТЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНЦИАТИВА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД СЪС СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОНЛАЙН НА АДРЕСА И РАЗПРОСТРАНЕТЕ СРЕД ПРИЯТЕЛИ - НУЖНИ СА НИ ОЩЕ МНОГО ПОДПИСИ, ЗА ДА МОБИЛИЗИРАМЕ ЕК ПО ТЕМАТА ББД:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=bg

 


Тони Баждаров

Европейска инициатива за ББД

2013-07-08 14:02:18

Вижте тази страница и подкрепете европейската инциатива за ББД:
https://www.facebook.com/EGIBBD?fref=ts


Тони Баждаров

Интервю с милиардера Гьотц Вернер за ББД.

2013-07-06 22:31:51

Ето ви мнението на един немски милиардер - Гьотц Вернер за безусловния базов доход за всеки гражданин:
http://www.faz.net/themenarchiv/wirtschaft/arbeitsmarkt-und-hartz-iv/dm-gruender-goetz-werner-1000-euro-fuer-jeden-machen-die-menschen-frei-1623224.htmlЕто преводът на интервюто за тези, които не владеят немски език:
https://docs.google.com/file/d/0B0nMjtYgJ2DFeW5pYm9DblY3V3c/edit?usp=sharing

Тони Баждаров

БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН

2013-06-21 18:41:55

НУЖНА НИ Е ДАНЪЧНА И СОЦИАЛНА РЕФОРМА, ЗА ДА ИМАМЕ РЕАЛНИ ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ ЗА ЖИВОТА И СВОБОДАТА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН - НАРИЧА СЕ БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД (ББД). ЕТО КАК СЕ ФОРМИРА ЦЕНАТА (виж снимката: https://docs.google.com/file/d/0B0nMjtYgJ2DFMmYxOW1pa0VHTFE/edit?usp=sharing) НА ВСЯКА ЕДНА СТОКА И УСЛУГА КЪМ ДНЕШНА ДАТА И КАК МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ ВСИЧКО, ЗА ДА НЯМА БЕДНИ, ЗА ДА ИМА МЕСТЕН ПАЗАР, КОЙТО РАСТЕ С НАРАСТВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, А НЕ С ФОКУСИ КАТО ДОСЕГА.

Системата се подкрепя от председателя на Еврогрупата и тогавашен премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер от 2006 г., а също и от много граждани и икономисти от Европа и света, в това число милиардерът и собственик на дрогерии в Германия Гьотц Вернер. За Ваше сведение в Швейцария предстои референдум по темата ББД в размер на 2500 франка месечно тази есен.
http://www.grundeinkommen.ch/wie-kann-das-grundeinkommen-finanziert-werden-die-berliner-zeitung-berichtet-uber-die-schweizer-volksinitiative/;
http://detektor.fm/politik/112-fuer-die-schweiz-volksabstimmung-ueber-grundeinkommen/

Ето резюмето на системата ББД, последна редакция:

https://docs.google.com/file/d/0B0nMjtYgJ2DFa2xzOHhPX0oyeDA/edit?usp=sharing


Тони Баждаров

ЕВРОПЕЙСКА ИНИЦИАТИВА ББД - ПОДКРЕПЕТЕ

2013-03-29 00:11:27

Моля подкрепете европейската инциатива за Безусловен Базов Доход за всеки гражданин с онлайн-гласуване на адрес:https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?oct_path=%2Fsignup.do&initiativeLang=de&oct_system_state=OPERATIONAL&oct_collector_state=true&currentLanguage=de

Разпространете сред своите приятели, ако споделяте идеята!

А ето ви препратка към регистрационния номер на тази инициатива при ЕК: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000001.


Тони БаждаровСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook