Провеждане на изпит за придобиване на юридическа правоспособност

      Уважаеми колеги юристи и стажант-юристи,

       Повод за настоящата петиция е „съобщението“ от 02.04.2021г. на министъра на правосъдието Десислава Ахладова относно отмяната на насрочения изпит за придобиване на юридическа правоспособност за 11.04.2021г. и отлагането му за 13.06.2021г. поради епидемиологичната обстановка в страната, свързана с COVID-19 и нарастване броя на заразените и болни лица, както и с оглед броя на подадените заявления от стажант-юристи – около 450.          
      Настояваме да бъде разгледано искането ни за насрочване на по-скорошна дата за изпит с прилагане на адекватни мерки срещу разпространението на COVID-19.  Считаме, че отлагането на изпита за юни месец в този му вид по никакъв начин НЕ гарантира възможността за провеждането му. Дали ще има заболели и каква ще бъде бройката на заразените и болни лица към юни 2021г. е въпрос на гадаене, а не на факти. Последното навява на мисълта, че изпитът може да бъде безкрайно отлаган във времето, което крайно да възпрепятства нашите по-нататъшни възможности за развитие.  Нещо повече - за много от нас изобщо началото на провеждане на стажа беше отложено с над 2 месеца, което от своя страна не бе компенсирано по никакъв начин. Не на последно място - голяма част от юристите с оглед насрочената дата са взели отпуски от работното си място, за да могат да се подготвят за провеждането на изпита  с оглед много по-големия обем на материала на изпита след влизане в сила на Наредба №  1 от 01.02.2019г. За същите би било крайно невъзможно при всяко насрочване и отлагане на изпита да взимат отново и отново отпуск.          
     Изпитът беше насрочен за датата 11.04.2021г. още на  05.03.2021г., като тогава обстановката във връзка с COVID-19 и броят на заболелите не бяха по-различни от сегашните.  С оглед затварянето на заведенията и приемането на по-строги мерки със Заповед на министъра на здравеопазването от 18.03.2021г. отново НЕ бе предприета отмяна на изпита. Едва когато следваше да бъде обявен списъкът с допуснатите стажант-юристи до първия етап на изпита, се установи, че същите сме около 450 човека и тогава на 02.04.2021г. - 10 дни преди изпита, министърът на правосъдието  г-жа Десислава Ахладова излезе със съобщението за отмяна на изпита. Нещо повече – към настоящия момент и към момента на съобщението за отмяна на изпита е налице предприемане на поетапни действия за разхлабване на мерките от страна на министъра на здравеопазването. Никой от нас не омаловажава сериозността на обявената пандемия във връзка с COVID-19, но считаме че липсва всякаква житейска логика изпитът да не бъде проведен или да бъде отлаган без да бъдат предприети нужните мерки.        
    Нашите предложения са следните:      
    1.  Насрочване на по-скорошна дата, алтернативно на повече дати за провеждане на изпита през по-кратък период от време.
    Възможно е и провеждане на изпита в няколко дати, непосредствено една след друга. Съгласно чл. 23(4) от Наредба № 1 от 01.02.2019г. за придобиване на юридическа правоспособност министърът на правосъдието може да насрочва изпит и по-често от два пъти годишно, когато подадените молби за явяване на изпит са повече от двеста и стажант-юристите отговарят на изискванията за допускане до изпит. Такъв безспорно е и настоящият случай с оглед приетото от министъра, че има подадени около 450 заявления. Важно е да се отбележи, че голяма част от заявленията са подадени още през м. ноември и м. декември 2020г.

   2.  Разпределяне на стажант-юристите  в различни зали, дори в различни сгради.
   Считаме, че към настоящия момент изпитът може да бъде проведен в множество зали с капацитет от 200-300 души, в които да бъдат настанени по максимум 50 човека на много повече от 2,5 метра разстояние. Университетите  към настоящия момент са една такава възможност, тъй като не се извършват присъствени занятия и има множество свободни зали.      
  3.  В случай че горепосоченото представлява трудност за Министерството на правосъдието, предлагаме предприемане на действия за провеждане на онлайн формат на  изпита.  Към настоящия момент в световен мащаб съществуват множество софтуери, които успешно се прилагат в голям брой държави за провеждане на изпити от сходно равнище, предоставящи възможността да се осигурят необходимите мерки за сигурност, така че да се запазят и изискванията за анонимност на изпита (генериране на специални идентифиакционни кодове). Включително тези програми  могат да изключват екрана, като забраняват използването на интернет, както и да се извършват други действия освен използване на мишката и/или клавиатурата. Могат да се засичат определени параметри като време, натискане на клавиши, използвани ресурси, което няма да даде възможност за преписване. Множество факултети и университети в страната провеждат вече онлайн изпити и такива платформи се прилагат и в Република Бългатрия.  
     При липса на възможност за някои стажант-юристи за осигуряване на компютърна техника Министерство на правосъдието може да осигури специални помещения, където тези студенти да проведат изпита си отново онлайн. На последните да бъде даден срок за подаване на заявления и да бъде обезпечена възможността им да се явят на изпита. 
   С оглед на изложеното настояваме да бъде проведен изпитът в по-скорошен период от време при предприемане на адекватни мерки срещу разпространението на COVID-19. Моля да имате предвид, че без придобиването на юридическа правоспособност за нас е невъзможно да продължим развитието си, да практикуваме професията, за която сме учили повече от 5 години и сме придобили степен магистър по право.  Отлагането на изпита създава пречка за нас да се явяваме на конкурсни изпити за придобиване на последващи квалификации, включително такива за съдии, прокурори, адвокати, както и да практикуваме професията си като юрисконсулти.         
   След събирането на подписите петицията ще бъде предоставена на вниманието на министъра на правосъдието и на вниманието на омбудсмана.                   

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Росица Силяновска да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...