КОНКРЕТИКА И ДОБРОНАМЕРЕНОСТ СА НУЖНИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАДЪНЕНАТА УЛИЦА НА ОТНОШЕНИЯТА НИ С РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ/КОНКРЕТИКА И ДОБРА НАМЕРА СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЌОРСОКАКОТ ВО ОДНОСИТЕ СО РЕПУБЛ

КОНКРЕТИКА И ДОБРОНАМЕРЕНОСТ СА НУЖНИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАДЪНЕНАТА УЛИЦА НА ОТНОШЕНИЯТА НИ С РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Отворена гражданска позиция и петиция (на български и македонски)

Смятаме, че настоящата криза в отношенията между Република България и Република Северна Македония има в основата си две преки причини: 1) неизпълнението на Договора за приятелство и добросъседство и конкретно неговия чл. 8, ал. 2 относно Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси и 2) поставянето на допълнителни условия от страна на България, свързани с формулировката „език съгласно конституцията“. Последното противоречи на Договора предвид факта, че самият той е подписан „на официалните езици на Договарящите се страни – български език съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Македония“ (чл. 14).

Убедени сме, че без съживяването на Договора ще пострадат и двете държави – и Северна Македония, и България.

Основният проблем е преодоляване на явленията на национализъм и шовинизъм, както в междудържавните, така и в междуличностните отношения, наследени от периода на комунистическите управленияв България и Югославия. Този проблем може да се реши чрез защита на основното право на всеки човек на свободна мисъл, съвест и слово – понастоящем липсващи, поради наличието на забранени теми и факти, чието обсъждане води до силни шовинистични реакции. Този проблем е ключов за защитата на европейските ценности и пряко е свързан с членството на всяка една държава в Европейския съюз.

Поради  отсъствието на конкретика от страна на правителството на Р България, както в критиките към неизпълнението на Договора, така и по отношение на възможните решения, което отсъствие създава и основните проблеми,  предлагаме следните насоки за действие, за излизане от задънената улица:

·         Да се разпише ясно целта на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия. Тя би следвало да е установяване в пълнота на всички факти“ и на нищо друго. В никакъв случай Съвместната комисия не трябва да одобрява тълкувания и релативизации на фактите, както е понастоящем;

·         Да се подпише анекс към Договора с посредничеството на Европейската комисия, като ЕК също така бъде включена като посредник за изглаждане на разногласията при изпълнението на  договорните взаимоотношения; ·         Да се определи скорошен краен срок, в който Комисията ще подготви първата група от обсъдени събития и факти и в който срок страните ще включат резултатите (описаните исторически факти) в учебниците, университетските курсове в публичните университети и в публичните/държавните медии;

·         Съгласувано с двете страни и с ЕК да се включат в състава на Съвместната комисия независими международни експерти-арбитри (заедно с технически екип), така че да се улесни процеса на отсяване на реалните факти от измислените факти и от техните тълкуванията и за избягване  на некоректните обобщения. Целта на включването на тези „арбитри“ е да облекчат прекомерната обществена и политическа отговорност, с която са натоварени понастоящем учените, и която е постоянна пречка в работата на Комисията. Резултатите на Съвместната комисия да се одобряват и представят от арбитрите. Въпрос, тема или факт, посочен от индивидуален член на комисията да не може да бъде изключван от резултатите ѝ; ·         Работата на Комисията да стане изцяло публична, дейността ѝ да се интензифицира, като се определят ясни времеви и количествени критерии за изпълнение; ·        

·         Езиковият въпрос от историческа и лингвистична гледна точка да се разгледа в Комисията; ·        

·         В Анекса да бъде изрично посочено, че той представлява пътна карта за решаване на двустранните проблеми и че неговото изпълнение е условие за одобряване от България на присъединяването на Република Северна Македония към ЕС, но не и за започване на преговорния процес; ·        

·         В Анекса да се запише, че парламентите на двете държави одобряват съвместна декларация в която осъждат без изключение всички недемократични и антихуманни действия основани на нацистки или комунистически идеологеми в миналото и в двете държави, водещи до насилие над гражданите им в миналото,включително и до геноцид; ·       

Съвместната декларация на двата парламента да поиска забраната за намеса в работата на Съвместната Комисия от страна на всякакви политически, институционални, партийни или обществени активисти и от Македония, и от България, а институциите на двете държави стриктно да изпълняват и въвеждат получените резултати. Доколкото е позволена намеса, тя е отразена в Договора и в Анекса към него; ·        

При подписването на Анекса, България да оттегли своето вето за започване на преговори, както и условието за правно неизползване на термина „македонски език“.  

 

Искаме да посочим на всички българи, че водещото във взаимоотношенията ни с Република Северна Македония е желанието да допринесем за нейната добра перспектива и благоденствие.

България не може да иска нищо лошо за Македония.   30 Ноември 2020  

 ___________________________________________________________________

КОНКРЕТИКА И ДОБРА НАМЕРА СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЌОРСОКАКОТ ВО ОДНОСИТЕ СО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Отворена граѓанска позиција и петиција (на бугарски и македонски јазик)

Ние веруваме дека сегашната криза во односите меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се заснова на две преки причини: 1) неспроведувањето на Договорот за пријателство и добрососедство и конкретно неговиот член 8, ст. 2 за Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања и 2) наметнување дополнителни услови од Бугарија во врска со формулацијата „јазик според Уставот“. Вториот е во спротивност со Договорот со оглед на фактот дека тој самиот е потпишан „на официјалните јазици на договорните страни - бугарски јазик според Уставот на Република Бугарија и македонски јазик според Уставот на Република Македонија“ (член 14). Убедени сме дека без заживување на Договорот ќе страдаат и двете земји – и Северна Македонија и Бугарија.

Главниот проблем е надминување на феномените на национализмот и шовинизмот, како во меѓудржавните, така и во меѓучовечките односи, наследени од периодот на комунистичкото владеење во Бугарија и Југославија. Овој проблем може да се реши со заштита на основното право на секоја личност на слободно размислување, совест и говор - во моментов недостасува поради постоење на забранети теми и факти, чија дискусија доведува до силни шовинистички реакции. Овој проблем е клучен за заштита на европските вредности и е директно поврзан со членството на секоја земја во Европската унија.

Поради недостаток на специфики од страна на Владата на Република Бугарија, како во критиките за неисполнување на Договорот, така и во однос на можните решенија, кои отсуство ги создаваат главните проблеми, ние ги нудиме следниве упатства за надминување на ќор-сокакот:

·         Јасно да се опише целта на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија. Тоа треба да биде „утврдување во целост на сите факти“ и ништо друго. Во никој случај Мешовитиот комитет не смее да одобрува толкувања и релативизација на фактите во моментот;

·         Да се потпише анекс кон Договора со посредништво на Европејската комисија и ЕК исто така да биде вклучена како посредник да ги решава несогласувањата во имплементација на договорните односи;

·         Да се определи краток рок во кој Комисијата ќе ја подготви првата група на настани и факти за кои се дискутира и рок во кој страните ќе ги вклучат резултатите (опишани историски факти) во учебници, универзитетски курсеви на јавни универзитети и во јавни / државни медиуми;

·         Во договор со двете страни и со ЕК, да се вклучат во составот на Заедничката комисија независни меѓународни експерти-арбитри (заедно со технички тим), за да се олесни процесот на пребарување на вистинските факти од измислените факти и нивните толкувањата и да се избегнат неточни резимеа. Целта на вклучување на овие „арбитри“ е олеснување на прекумерната општествена и политичка одговорност што моментално им се налага на научниците, што е постојана пречка за работата на Комисијата. Резултатите од Мешовитиот комитет ги одобруваат и презентираат арбитрите. Прашање, тема или факт наведени од индивидуален член на комисијата не можат да бидат исклучени од нејзините резултати;

·         Работата на Комисијата треба да биде јавно објавена, нејзината активност треба да се интензивира со утврдување на јасно време и квантитативни критериуми за спроведување;

·         Јазичното прашање од историска и јазична гледна точка, треба да се разгледа во Комисијата;

·         Анексот треба експлицитно да наведе дека тоа е мапа на патот за решавање на билатерални прашања и дека неговото спроведување е услов за одобрување на Бугарија за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ, но не и за почеток на процесот на преговори;

·         Треба да се запише во Анексот дека парламентите на двете земји одобруваат заедничка декларација со која без исклучок се осудуваат сите недемократски и нехумани активности засновани на нацистички или комунистички идеологии во минатото и во двете земји, што доведува до насилство врз нивните граѓани во минатото, вклучително и геноцид;

·         Заедничката декларација на двата парламента за барање забрана за мешање во работата на Мешовитата комисија од страна на кои било политички, институционални, партиски или јавни активисти и од Македонија и од Бугарија, и институциите на двете земји строго да ги спроведуваат и спроведуваат резултатите. До колку е дозволено мешање, тоа се рефлектира во Договорот и во Анексот на истиот;

·         По потпишувањето на Анексот, Бугарија да го повлече ветото за почеток на преговорите, како и условот за законско неупотреба на терминот „македонски јазик“.  

Сакаме да им укажеме на сите Бугари дека водечки фактор во нашите односи со Република Северна Македонија е желбата да се придонесе за нејзините добри изгледи и просперитет. Бугарија не може да бара ништо лошо за Македонија.   

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Andrey Kovatchev да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...