Да спрем наглата продажба на гората на с.Црънча в Родопа планина!

                         ОТ ВСИЧКИ ПОДКРЕПЯЩИ КАУЗАТА ЗА БЪДЕЩЕ НА                                                                       ЦРЪНЧА, ПАЗАРДЖИШКО! 
                 
                   ДА ОПАЗИМ ЦРЪНЧАНСКАТА ГОРА ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА!            

От древни времена нашите предци са възприемали природата и гората като тяхна и свещена обител. Днес сме изправени лице в лица, пред алчността и наглостта на местните управници, да продават на парче Родопа планина! Във времена, когато природата бива все повече оценяна и пазена, част от белите дробове на община Пазарджик са обявени за продан на таен търг, продавайки гората над с. Црънча, общ. Пазарджик.  

Село Црънча, Пазарджишко е изцяло българско село разположено в полите  на Родопа планина, там където тя се среща с равна Тракия, с благодатен климат и завидна чистота на атмосферния въздух. Селото е наследник на древни поселища с непроучена хилядолетна история на древните му предци. В своето развитие селото достига етап на обособяването му като самостоятелен общински център на околните 5 села. През 1988-1989 г. се разработват планове за превръщането му в град сателит на Пазарджик, с развитие  в областта на технологиите в рамките на СИВ.

С настъпилите демократични промени и последвалия разпад на общността започва неговия упадък. Црънча се превръща в умален образ на случващото се в България. Безработица, разпад на селското стопанство, емиграция, висока смъртност и тук съпътстват живота на хората в прехода към днешното настояще. Но това, което предопределя липсата на очаквания за по-добро бъдеще не са само обективните процеси, които протичат, а провежданата от общината политика през последните години спрямо него.  

Първо се закрива основното училище през 2012 г. в него макар и да е с най- добра материална база в общината от селските училища, както и, че има достатъчно на брой деца за създаване на смесени паралелки. Умишлено, или несъзнателно се оставя безстопанствено базата да се разграби и руши. После се закрива Социалният патронаж в селото, въпреки че той е създаден по европейски проект, конкретно за възрастните хора от селото. Оборудването закупено с европейски средства е изнесено, и опитите досега да бъде върнато функциониращо нямат успех.
 Следва опит през 2018 г. за продажба на имотите на училището спрян засега от местните хора през 2019 г. Но мълчаливо са отказани проектите за по-доброто стопанисване на материалната база на бившето училище. А от 2017 г. се прави всичко възможно да бъде продадена и Црънчанската гора. След двугодишни съдебни битки, последно Висшия административен съд решава, че Црънчанската гора, не е гора по дадени показания, че тя е загубила предназначението си, и може да й бъде сменен характера на собствеността от публична на частна такава. Половин година по-късно с Решение на Общинския съвет гр.Пазарджик от 29.04.2020 г.

Црънчанската гора е сложена вече на тезгяха за продан. Не са уважени нито подписката от 2019 г. от над 600 жители срещу продажбата , нито отрицателните становища на кмета на селото, обществения съвет за развитие на Црънча, както и на фондацията за бъдеще на Црънча. Не са допуснати за разглеждане на заседанието на Общинския съвет нито съответните становища по същество, нито са запознати общинските съветници с изложените мотиви против продажбата на гората. А те са:

1. Селската общност е категорично против смяната на собствеността и, продажбата на селската гора на Црънча за което свидетелствува подписката  внесена по делото във ВАС през 2019 г. и Решение на Общоселско събрание на жителите и живущите в Црънча. Хората от селото считат за неверни твърденията, че гората е загубила значението си за неговите жители като такава. Не отговарят на реалността и твърденията , че няма пътища и гората е непригодна за ползване и опазване. Невярна е информацията  за същността на гората и добива  на съответни дървесни видове в нея и с това  са подведени и съд и и общинските съветници.
2. Ловната общност на с. Црънча и с. Дебращица чрез свое решение на общо събрание на Ловно-рибарска дружинка с.Црънча също е категорично против това намерение, тъй като гората се явява основен ловен терен на дружинката. Евентуалното й продаване, заедно с действащата концесия на държавния горски фонд във високото над нея ще остави дружинката без никакъв ловен терен за едър дивеч в поземлището на Црънча.
3. На територията на обявения за продан имот се намират паметници на културата не само от древната история на поселищата на бесите-планинци и следи от тяхното последно въстание срещу империята на Рим, а и от ранното християнство и средновековието по нашите земи. Предаването им в частни ръце може да попречи на тяхното опазване, проучване и социализиране.
4. Тъй като през продавания имот минават основните пътища и пътеки към природни забележителности, древни поселища и паметници на културата продажбата ще попречи на всякакъв туризъм в т.ч. на такъв с културно-историческа и религиозна насоченост. Това ще обезсмисли намерението за създаване общо туристическо дружество за общо развитие на туризма в землищата на Црънча, Дебръщица и Паталеница.
5. Намерението за продажба на посочения имот, касае по своята същност Црънчанската гора, която е била общоселска собственост на неговите жители от вехти времена. Когато Црънча е била общински център е записана като общинска такава. Но винаги е била на жителите и техните предци проливали кръвта си по нея и за нея по бойните полета на България.
6. Не е съобразено в решението и изискването решенията  за продажба на терен с площ над 2/5 от настоящите строителни граници на прилежащото населено място  да се вземе само след широко обществено обсъждане, обществен консенсус и предварително планиране за развитието на местността. Към настоящия момент липсват и трите.Отказано бе решението да бъде отложено  за разглеждане след обсъждане на намерението за продажба от селската  общност. Вместо това е направен опит тя да бъде манипулирана чрез обещания за комисионна в полза на селото в рамките на определен процент от приходите от продажбата на гората над селото.
7. Игнорирани са и правните становища на други структури на гражданското общество от страната и призивите им за опазване на природата и историческото наследство като се спре намерението за продажба. Вместо това се приема решение позволяващо гората да бъде  продадена със символичната  начална цена от 2 лв. на кв.м. Продажбата на 368 684 кв.м. гора над с. Црънча, вече ще бъде продавана чрез търг с тайно наддаване. Макар че, сделката се готви от години от администрацията, бъдещият купувач и неговите намерения за използването на този парцел и гора – остават също в тайна и неяснота. Изхождайки от всичко гореизложено предлагаме чрез настоящата петиция да подкрепите нашето искане за:


     1. Определяне взетото решение за неморално, прието в условия на извънредно положение  при ограничени права за протест и защита на обществения интерес и интересите на селската общност.
     2. Да бъде върнато решението за преразглеждане като незаконосъобразно с оглед  неспазените изисквания посочени по-горе, даденото отрицателно становище от кмета на селото и другите структури на гражданското общество и несъгласието на жителите за смяна на собствеността и продажбата на Црънчанската гора.
     3. Обществения съвет за развитие на Црънча да предприеме действия насочени към опазването и по-добро стопанисване на публичната собственост в село Црънча, Пазарджишко и опазване на културно-историческото му наследство.      
 
         След подписване, моля да проверите вашия емайл и кликнете на  линка  за потвърждение, така че подписът Ви да бъде зачетен!                                                         
Допълнение:

ВАС потвърди че гората над с. Црънча, Родопите вече не е гора 

Мазнинка в община Пазарджик няма, кметът ще я търси в црънчанската гораКой реши да продаде горите на Родопа, горите на Црънча

Кой реши да продаде горите на Родопа, горите над с. Црънча

https://youtu.be/hWmWhuAsLZU


Обществен съвет за развитие на с. Црънча    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Обществен съвет за развитие на с. Црънча да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...