ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ПЛОВДИВ

Тази петиция е за събиране на подкрепа за ПРЕДЛОЖЕНИЯ във връзка с общественото обсъждане на
проекта на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С
РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, приет с Решение № 250, взето с Протокол № 12 от 28. 06. 2012 г. на Общински съвет – Пловдив, изм. с Решение № 285, взето с Протокол№ 13 от 12. 07. 2012 г., изм. с Решение № 397 от 2014 г.

 

Становището с всички предложения можете да видите тук:

https://drive.google.com/file/d/173YcKfwg7hoHrVtG6K2HB4KqrGhXKEZq/view?usp=sharing

 Правилникът, който искаме да бъде ПРОМЕНЕН, вижте тук:

https://www.plovdiv.bg/announcements/pna/?fbclid=IwAR2tLaKoEKkMdol190lG5TJyQCz3Eez3oWf2ZwNkbu3T_bgCoM4VnXpAd04

 

На кратко: 

Предлаганият проект на Правилник в определени части не е разработен в съответствие с Европейското законодателство и противоречи на норми от по-висока йерархия в националното, респективно европейско законодателство.

С настоящото становище, отправяме към Вас следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Да отпадне „географският принцип“, заради който финансиране се предвижда да се отпуска само при избор на местно лечебно заведение в гр.Пловдив

2. Да бъде премахната необходимостта от кандидатстване за „сътрудничество“ и сключване на договори между Община Пловдив и клиники за асистирана репродукция. Това е абсолютно ненужно, с оглед на факта, че клиниките не са страна по това взаимоотношение. Също така, част от предвидените за заплащане по настоящия Правилник изследвания не се извършват в клиники по асистирана репродукция, а в други специализирани лаборатории.

3. В списъка от лицата, които имат право на финансиране съгласно Правилника, да бъдат включени и жените без партньор с постоянен и настоящ адрес на територията на община Пловдив.

4. Изключително важно е да бъдат добавени за финансиране в настоящия Правилник и операциите, като считаме за удачно това да бъде направено в нова точка номер 12 на чл.3, ал.3, която да гласи: „Операции – гинекологични при жената - лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, комбинирана лапаро- и хистероскопия, както и операции, които са необходими за подобряване на репродуктивната функция при мъжа (като например при наличие на варикоцеле или други състояния, налагащи оперативна намеса).“

5. Наложително е допълнение и на чл.3б от проекта на Правилник като в случаите на т.нар. „неизяснен фактор“ бъдат предвидени да се заплащат до 4 (четири) вътрематочни инсеминации, защото толкова са необходими за одобряване от ЦАР на 4 (четири) цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI). Няма никаква причина двойките да бъдат лишавани от подкрепа, за да достигнат до финансирането, предоставяно от ЦАР.

6. Срока за използване на финансовата помощ да бъде определен на поне 12 месеца след решението на ОС Пловдив , касаещо одобрението на съответния кандидат.

7. Предлагаме в чл.2 да се добави нов текст, който да позволява вписването на кандидатите в листа на чакащите, когато бюджета на Община Пловдив бъде изчерпан преди изтичане на бюджетната година и не бъде гласувана актуализация на същия от ОС Пловдив. Молим да имате предвид, че след като се предвижда увеличаване на размера на помощта от 1000 лева на 2000 лева, то е много вероятно средствата, заложени по Програмата, да се окажат недостатъчни.

8. Да бъдат облекчени кандидатстващите за финансиране лица като бъдат освободени от представянето на документи, до които Община Пловдив има достъп и които са свързани с данъчни задължения, осигуряване, адресна регистрация и др., като същите бъдат прилагани по служебен път.

9. Считаме за уместно да се коригира чл.20.ал.1, като се удължи срока за използване на финансирането до 12 месеца след решението на Общински съвет – Пловдив относно съответния кандидат. От друга страна е важно да се допълни отново в чл.20,ал.1., че фактурите като първични счетоводни документи следва да бъдат придружавани от касов бон /при плащане в брой/ или от банково бордеро /при плащане по банков път/.

10. Следва да се коригира чл.7 по повод състава на Временната комисия и по-специално нейния 9-ти член, като според нас, следва да бъде включен като постоянен член и с пълноправен глас представител на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве или независим експерт по същите въпроси /такъв участник в момента е предвиден със съвещателен глас в чл.12, ал.1/.

11. Да се предвиди нова бланкова декларация за уведомяване на Общината за настъпване на бременност и раждане при ползващите финансова помощ, като се даде възможност същата да бъде изпращана в Община Пловдив по електронен път.

12. Да се въведе изискване за изчерпателно съдържание на етапната епикриза, която да бъде основен и водещ документ за медицинската документация на кандидатите. Във въпросната етапна епикриза следва да бъде описана подробно медицинската история на пациентите, статута към момента и за какво се очаква да бъдат използвани средствата.

13. Считаме, че е необходима добавка и в чл.3б, т.4 като текстът следва да се допълни и да включва и всички други полагащи се изследвания, манипулации и медицински услуги, изброени във въпросния Правилник.

14. В проекта некоректно и ненужно се използва чуждицата „инфертилитет“ с наклонена черта след думите съответно „безплодие“ и „стерилитет“ (например в чл.4.т.7). Според тълковния речник на българския език, тази дума има следното значение: „мед. Безплодие, намалена или липсваща способност за създаване на потомство.“ Позволяваме си да предложим редакция на член 4, т.7, тъй като намираме същия за важен:
Чл.4.т.7.Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), при наличието на поне една от индикациите, посочени в Чл. 3.(1)., като същите се удостоверяват с представяне на следните медицински документи: етапна епикриза, епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники, с отразяване факта на лечението и прогнозата от това лечение на пациентите при тях, както и извършените манипулации. Медицинската документация да удостоверява обстоятелствата за доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии, както и че липсват контраиндикации, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбите за нейното изменение и допълнение, респ. според актуалната версия на медицински стандарт „Асистирана репродукция“ и следва да е подготвена от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 16/25.04.2007г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция.“

Оставаме с надежда, че ще вземете предвид направените предложения.


Вера Георгиева Вулджева и СНЦ "Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Вера Георгиева Вулджева и СНЦ "Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook