Апел към Президента за налагане на отлагателно вето на ЗИД на ЗКН

  До Президента на Република България,

Господин Росен Плевнелиев  

ДЕКЛАРАЦИЯ

на експерти от ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (ФКН)  

ОТНОСНО: Приет на 23.06.2016 г. на второ гласуване в пленарна зала на НС (вх. № 653-13-7/21.06.2016) Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство по Доклад на Комисията по култура и медии, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08.07.2015 г. (сигн. 554-01-128/08.07.2015 г.), и приет на първо гласуване на 04.02.2016 г.  

По повод Доклада на ККМ за второ гласуване на ЗИД на ЗКН, след множество дискусии, събрания, изявления в средствата за масова информация и социалните мрежи, и за усъвършенстване на националната политика за опазване на културно-историческото богатство на страната ни, в съответствие с международните документи, принципите, методите и етиката на научната консервация и реставрация, и в защита на обществения интерес, изложени в Меморандума на ФКН от 29.05.2015 г. и в Декларация до Комисията по култура и медии в НС (писмо вх. № ПГ-539-00-112/ 31.07.2015 г.),

ние, експерти от ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО,

намираме за необходимо да заявим следното:

Реформа за оптимизиране на дейностите по опазване на недвижимото културно наследство е необходима. Такава следва да бъде предприета след задълбочен, внимателен и безпристрастен анализ на състоянието на недвижимото културно наследство (юридическа защита и техническо състояние) и нормативната уредба за усъвършенстването на националната система за по-ефективни координация, контрол, превенция и стимулиране на опазването му. Държавната политика на България през последните 20 години в тази специфична област е непоследователна, хаотична и кампанийна, с анахронично, неотговарящо на съвременните реалности законодателство. Липсва ясна визия за националните приоритети и програмна обвързаност с общоприета дългосрочна стратегия, задължаваща всяко правителство да я прилага, независимо от тясно-партийните си интереси.

Направените предложения за промени в ЗКН противоречат на обществения интерес за опазването и устойчивото управление на недвижимото културно наследство в РБългария. Пренебрегнати са основни принципи за разделяне на експертните от контролните функции на държавата и местните органи. С предложените изменения на закона се създават предпоставки за корупция и промени на културни ценности, без необходимата експертиза, което е заплаха за унищожаване на автентичността на отделни обекти и цели археологически и архитектурни ансамбли, и поставя цялото културно наследство на страната в риск!

  Господин Президент,

Надяваме се, че в израз на Вашето независимо и отговорно отношение към принципите на законността;

към международните документи за недвижимо културно наследство, ратифицирани от РБългария,

към опазването на недвижимото културно наследство като част от културната памет на страната ни,

и във връзка с правомощията Ви да упражнявате контрол върху законодателната дейност на Народното събрание ще наложите отлагателно вето на внесения за второ гласуване (№653-13-7/21.06.2016) Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство в неговата цялост.

Настояваме до формиране на консенсусна визия и национална стратегия за изграждане и развитие на модерна национална система за опазване на недвижимото културно наследство и в съответствие с директивите на международните документи в областта на културното наследство, които страната ни е ратифицирала (напр. Чл. 4 от Конвенцията за защита на архитектурното наследство на Европа, ратиф. от РБ с реш. на ВНС от 25.01.1991 г.; ДВ, бр. 13/1991 г.,  ДВ. бр.42/28.05.1991 г.), като една първа стъпка да бъде възстановена и укрепена националната, независима експертна институция, гарантираща професионалното, експертно научно изследване, опазване и представяне на недвижимото културно наследство (днес това е НИНКН).

За да може да отговори на високите обществени очаквания, експертният капацитет на НИНКН следва да се укрепи чрез увеличаване на числения и експертния му състав и създаване на негови териториални звена, в съотвествие със съществуващата разпоредба на Чл. 18, ал. 3 от ЗКН.

Едновременно с това децентрализацията на експертната дейност за опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) е търсена и желана посока за развитие на дейността, но при едновременна децентрализация и на административно-контролните функции и при ясното обвързване на правомощията на териториалните звена с определени категории НКЦ с цел реално облекчаване и стимулиране на собствениците за опазване на притежаваните от тях обекти. Съзнавайки сложността и неотложността на проблемите, недостига на финансов и експертен ресурс, предлагаме за тяхното решаване следния пакет от мерки, а именно:

незабавни мерки

- Връщане на съгласувателните правомощия от МК в НИНКН,

- повишаване на експертния и финансов капацитет на НИНКН, така че да могат да създадат предвидените в ЗКН, чл. 18 (3) териториални звена, които да подпомагат консултативно общинските администрации и гражданите по места.

- Бюджетно или целево осигуряване съгласно Чл. 3 (1), т. 1-3 от ЗКН на планомерен процес за актуализация на критериите за категоризация, уеднаквяване на информацията на общинско и национално ниво;

- допълване и дигитализация на РЕГИСТЪРА на недвижимите културни ценности, с цел закрила на културното наследство, устойчиво развитие на политиката по опазването му и гарантиран равен достъп на гражданите до културните ценности при спазване на принципите на равнопоставеност, децентрализация, публичност и прозрачност.

- Дигитализация на НАЦИОНАЛНИЯ ДОКУМЕНТАЛЕН АРХИВ на недвижимите културни ценности.мерки със средносрочна перспектива

- Създаване на интернет базирана информационна система за недвижимите културни ценности, осигуряваща степени на достъп за служители и граждани до базата данни за недвижимите културни ценности и режимите за опазването им.

- Създаване на Специализирана кадастрална карта на недвижимите културни ценности.

- Създаване на национална институция за недвижимото културно наследство - първостепенен разпоредител с бюджетни средства, със статут на Държавна агенция, с четири основни звена:   

информационно, което да създава и поддържа публичен регистър и база данни за недвижимите културни обекти;  

методологично (научно), което да разработи методологията за оценка на различните категории обекти и за различните видове консервационни намеси и режими на опазване;  

оперативно, което да прави оценките за определена категория обекти (тези, които ще се контролират на национално ниво);  

контролно (инспекторат), което да действа съвместно с ДНСК и да контролира изпълнението на задълженията на общините, собствениците и ползвателите на НКЦ и изпълнението на решенията на държавната агенция и нейните структури. 

Приложение:    

Предложение за създаване на Държавна Агенция за недвижимото културно наследство. 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Владо Руменов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook