Подписка на учените, служителите и докторантите от БАН

До Общото събрание на БАН

ПОДПИСКА

от учени, служители и докторанти от Българската академия на науките
Относно: диференциране на трудовите възнаграждения и разпределяне на бюджетната субсидия на БАН за 2016 г.Уважаеми членове на Общото събрание на БАН,

Министерското постановление за увеличаване на минималната заплата в България и несъответстващата на него бюджетна субсидия на Българска академия на науките за 2016 г. (фактически идентична с тази през 2015 г.) поставят институтите на БАН във финансов колапс. Въпреки неравноправното финансово положение, в което е поставена, БАН продължава да бъде основният национален център за научни изследвания в страната. Според Web of Science, БАН дава между 59.3 и 62.4% (2013-2015 г.) от научната продукция на България. Ние изпълняваме правителствени поръчки, европейски и други международни проекти, обучаваме докторанти, работим заедно с висшите училища по обучението на бакалаври и магистри.

При наличната бюджетна субсидия и начин на разпределение, през 2016 г. заплатите на редица ниско платени длъжности в БАН ще достигнат минималната заплата за страната. Това означава, че помощният и техническият персонал с основно и средно образование, както и специалистите с висше образование, ще получават еднакви заплати. Няма и намек за корекция в заплащането на следващите йерархични нива (главни асистенти, доценти и професори). Смятаме, че това е унизително и недопустимо! Обезценяването на придобитата образователна и научна квалификация и липсата на диференциация в заплащането ще демотивират напълно кадрите с висше образование, особено младите учени. Обезкървяването на БАН тече отдолу нагоре и в обозримо бъдеще бюджетната субсидия няма да има за какво и на кого да се разпределя!

С настоящата петиция, ние долуподписаните учени и служители от БАН, се обръщаме към Общото събрание, като апелираме за следните спешни стъпки за постигане на по-справедливо разпределение на бюджетната субсидия:

1) За бюджетната субсидия за 2016 г. да бъде прието следното диференцирано разпределение на основните заплати:
- помощен персонал с основно образование – 420 лв.
- персонал със средно образование – 450 лв.
- специалисти с висше образование и асистенти – 500 лв.
- главни асистенти – 600 лв.
- доценти – 700 лв.
- професори – 800 лв.

2) Предложените промени в т. 1) трябва да се разглеждат само като първа и компромисна стъпка в условията на настоящата финансова ситуация в БАН. Категорично настояваме при следваща корекция в бюджетната субсидия (второ полугодие на 2016 г. и 2017 г.), тези стъпки да продължат в същата посока, поне до изравняване на основната заплата на специалистите с висше образование в БАН с тази на начинаещите учители.

3) Считаме за крайно наложително незабавното алармиране на Правителството на Република България за тежкото финансово положение на учените и служителите в БАН, включително и с исканията на настоящата подписка. Апелираме за отпускане на целеви бюджет за корекция на бюджетната субсидия на БАН за втората половина на 2016 г. и осигуряване на оптимален бюджет за 2017 г., в който заплатите да бъдат приведени в съответствие с ръста им в образователната сфера.

4) Настояваме ОС на БАН да запази и следва стриктно принципа за диференцирано разпределение на бюджетната субсидия между институтите, основан на техните научни и научно-приложни постижения (публикации, цитирания, докторанти, патенти и привлечени средства от външно финансиране). Диференциалната компонента е неразривно свързана с мотивацията на академичния състав за провеждане на качествени научни изследвания, обучение на кадри и поощряване търсенето на допълнителни източници на финансиране.

Уважаеми членове на Общото събрание на БАН, докажете, че стоите зад вашите избиратели! Поемете вашата отговорност да задържите научния потенциал в националния академичен център на България!
Facebook