За запазване на българската идентичност и традиции в образователната система

До Министерство на Образованието и Науката

 

Уважаеми г-н Министър,

 

Подписалите тази петиция български родители и представители на широката общественост се обединяват в несъгласието си с предложените от Министерство на Образованието и Науката (МОН) проекти на учебна програма по общообразователните учебни предмети  за I и за V клас през учебната 2016 – 2017 г. публикувани на официалния сайт на МОН http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63.

 

Обща оценка на програмите :

 

 • След като се запознахме с предложените на страницата на Министерството проекти, изразяваме възмущението си от това, че под натиска на неправителствени фондации и организации и под натиска на евробюрократите на Европейския Съюз, превръщате нашите деца и бъдещето на България в част от експериментална образователна програма с неизвестен резултат.

 

 • Предложениете програми са писани от хора, чиито основни цели са подмяната и обезличаването на българската нация, а не изграждането на критично мислещо подрастващо поколение.

 

 • Не е ясно какъв анализ е проведен при разработването на програмите, какви доказателства и източници на информация са използвани при разработване на предложенията. Кой е еталонът използван за да се оценят евентуалните положителни ефекти от нововъведенията?

 

Настояваме да се проведе прозрачен обществен дебат по предложените две учебни програми по общообразоватлните учебни предмети за I и V клас.

 

Обосновка

 

Министерството на Образованието и науката информира на своята интернет платформа, че с приемането на новия ЗПУО се реформират образователната система, актуализират се  целите на образованието, както се променят  и учебните планове.

 

В  общото представяне на проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас се твърди , че проектите на учебните програми за І и за V клас са разработени въз основа на проекта на държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка, на проекта на държавния образователен стандарт за учебния план , както са и съобразени с ключовите компетентности, заложени в чл. 77 от ЗПУО.

 

Запознавайки се няколко нормативни документи приети от МОН обаче, не откриваме в тях причини за промяна на досегашните планове за обучение в гореспосочените класове.

 

 • Според КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ И ИНОВАТИВНИТЕ МОМЕНТИ В ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ изготвен от МОН :

“ В новата образователна институция детето придобива :

 • умения за критично мислене
 • чувство за принадлежност и общностен интегритет “

 

 • Според вече приетия Закон за Предучилищното и Училищното Образование ( ЗПУО),  Чл.3(2)5., Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

 

В противоречие на заложените в ЗПУО принципи, в общото представяне на проектите на учебни програми за І и за V клас са обявени следните промени :

 

 • “По компонента литература … Преосмислени са тематичните модули,

съкратени са фолклорни и авторски текстове, илюстриращи фолклорния/традиционния календар. Запазен е мултикултурният акцент в обучението по литература в този клас. “

 

 • Използват се нововъдени неутрални термини като “фолклорна общност” , с този термин се обясняват различията във фолклорните празници на общностите , както и се изучава произведението “Хайдути” на Христо Ботев, което заменя изучаваната до сега народна песен, “ Даваш ли даваш Балканджи Йово?”

 

 • “ Разпознава тълкувания на основни ценности и норми на фолклорната общност в

„Хайдути“. Различава основни герои в „Хайдути“ и тълкува постъпките им, съотнасяйки ги с основни ценности и норми на фолклорната общност. Разпознава образи на народната песен, изграждани в „Хайдути“. Различава характерни особености на пространството и времето в „Хайдути“ “

 

Забележка : Терминът фолклорна общност е заместил думата българин, което даже от стриктно професионална перспеквтива е неправилно тълкуване и анализиране на идеите изразени от поета, който пишейки за страданията на българите под Турско Робство едва ли е разсъждавал в измервани с фолклорна общност единици.

 

Изненадващо обаче, гореизброените промени, несъответсващи на постановленията на българския закон за училищно образование, в същността си са в пълен синхрон с мерките и препоръките, които откриваме в докладите изготвени от неправителствени организации анализиращи „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование” в България.

 

Според анализа направен в това изследване се препоръчват следните промени :

 

 • Да бъде отстранено от учебниците по литература произведението “ Даваш ли даваш Балканджи Йово? “ Според изслeдователите в интерпретацията на тази народна песен е ситуиран конфликт, а противопоставянето между българищанта и турската вяра е остаряла тенденция от учебниците преди две десетилетия, съответно е стереотип и предразсъдък по етничекси признак и следва да бъде отсранен от програмата.

 

 • Текстовете на изучаваните произведения в новите програми следва да внушават не само етничекса търпимост, но и да не отделят другите етнически общности като външни спрямо българската нация. Споменаването на присъствието на етнически малцинства трябва да е по- често, а фокусирането върху  българската етническа общност трябва да отпадне, за да бъдат представени фолклорните общности в България като равни по значение.

 

Според подписалите тази петиция отговорни български родители, Министерството на Образованието и Науката неправилно и заблуждаващо посочва причините довели до промените в разискваните учебни планове. Промяната на тези планове е извършена под натиск на препоръките на неправителствени организации и са обосновани с преувелични аргументи за превенция и защита от дискриминация. Така предложените промени в образованието ще доведат до нашето обезличаване като народ, като култура, език и религия.


Народно Социално Движение    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Народно Социално Движение да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека. Ще рекламираме тази петиция на хора, които разглеждат други петиции на нашия уебсайт, но все още не са разгледали тази петиция.

Facebook