Петиция срещу решение на Педагогическия съвет на 125 СУ „Боян Пенев“ от 13.05.2020 г. относно приема в V клас паралелки с разширено изучаване на математика и математика и природни науки

Настоящата петиция е насочена срещу Решение на Педагогическия съвет на 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици от 13.05.2020 г. относно приема на ученици в пети клас паралелки с разширено изучаване на математика и математика и природни науки.

С нея родителите на учениците от четвъртите класова на 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици изразяваме несъгласието си с така приетото решение.

Считам, че същото противоречи на изискванията за предвидимост, равнопоставаеност и недопускане на дискриминация в образователния процес и поради такова се явява незаконосъобразно и прието в нарушение на принципите, прогласени в чл.  3, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Недопустимо и незаконосъобразно е със задна дата да се поставят изисквания спрямо желаещите да участват в класирането за паралеките с разширено изучаване на математика и математика и природни науки. А именно да са участвали в общинския и областния кръг на олимпиадата по математи – събития, които са настъпили преди повече от пет месеца. Към датата на провеждането им никой не е бил в състояне и не е бил длъжен да предвиди, че резулатите от тях ще бъдат включени в методиката за класиране, както и че обичайният метод няма да бъде приложен.  В момента обективно невъзможно е ученик, който не е участвал в олимпиадата по математика, да се запише за участие в нея. По този начин на заинтересованите да участват в класирането се поставят неизпълними условия, което възпрепятсва възможността на всички да участват в класирането с точки по всички балообразуващи компоненти. Това противоречи на изискването за предвидимост на образованието, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Не е без значение, че заинтересованите лица биха се явили на олимпиада, която не е част от задължителната учебна програма, или биха проявили по-голямо внимание при участието си ако бяха своевременно уведомени, че в конкретния случай обичайният механизъм за прием ще бъде променен. Това обаче е невъзможно да се извърши към настоящият момент по обективните обстоятелства, посочени по-горе.

Предвид мотивите, изложени в посоченото решение, е необходимо да се отбележи, че обявените извънредни мерки не са основание за промяна на обичайните условия за прим. Няма пречка провеждането на математическия турнир „Доц. Руси Русев“ да бъде отложено по подобие на Националното външно оценяване.

Следва да се отбележи също, че за провеждане на общинския кръг на Националната олимпиада по математика във всяко училище се сформира отделна комисия. Тя съставя задачите и оценява писмените работи на участниците. Това е предпоставка за прилагане на разични критерии в различните училища. Така заинтересованите лица, които са ученици от училища, където са приложени по-строги правила биха били в неблагоприятно положение спрямо тези, към които са приложени по-облекчени. Това също представлява нарушение на принципа на чл. 3, ал. 2, т. 4 от ЗПУО.

Друг аргумент относно дискриминиционния характер на балообразуващите компоненти касае обстоятелството, че училищата сами избират учебниците, по които се обучават, записаните в тях ученици. Макар всички налични на пазара учебници да отговорят на изискванията на държавния образователен стандарт  и да имата сходно съдържание, темите в тях са подредени в различна последователност. Това създава предпоставка в средата на учебната година, когато се провежда олимпиадата по математика, участниците да не са изучавали един и същ материал. Това също създава неравнопоставеност между заинтересованите лица.

Същевременно съгласно чл. 75, ал. 4 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование методиките за извършване на класиранията следва да бъдат обявени до 15 януари на съответната година. В конкретния случай този нормативно установен срок не е спазен. А Решение на Педагогическия съвет на 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици от 13.05.2020 г. относно приема на ученици в пети клас паралелки с разширено изучаване на математика и математика и природни науки е прието четири месеца след изтичането му. Следователно същото се явява незаконосъобразно.

Предвид изложеното настояваме Решение на Педагогическия съвет на 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици от 13.05.2020 г. относно приема на ученици в пети клас паралелки с разширено изучаване на математика и математика и природни науки да бъде отменено като незаконосъобразно поради несъответсъвие с принципите в образованието и неспазаане на нормативно определените срокове за приемането му.


Марияна Василева Маньовска    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Марияна Василева Маньовска да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook