РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ИСКАТ ГАРАНЦИИ ЗА СПРАВЕДЛИВ СЪД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,  

 

Изразяваме своето недоволството от приетите изменения в Гражданския процесуален кодекс, с които да се премахва възможността гражданските дела за родителски и свързаните с тях права, както и част от трудовите такива да бъдат ограничени в разглеждането и произнасянето по тях само до 2 съдебни инстанции, без участието на третата – ВКС.

Такова решение е противоконституционно, несправедливо, крайно неморално и увреждащо интереса и правата на огромна обществена група, каквато са родителите и техните деца. Тази обществена група по Конституция се ползва с особена защита, поради което държавата следва да е готова да й предоставя такава в максимален обем и при най-внимателен подход и грижа.

В тази връзка бихме искали да обърнем внимание на следната действаща от години основна нормативна уредба:

● Според чл.14 от КРБ „Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.“;

● Според чл.119, ал.1 от КРБ „Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.“;

С приетите от НС законови промени в ГПК, тотално се дерогира както принципа за триинстанционност на съдебните производства по семейни и трудови дела, но и ангажимента за особена грижа и закрила на правата на семейството, родителите и децата, заявена от държавата в българската Конституция.

Триинстанционността на тези дела е традиционна и дългогодишна за българските национални правоотношения и отмяната й в съвременните безспорно трудни и объркани времена, е лишена от каквото и да било разумно или обективно оправдание. Като граждани на тази държава, данъкоплатци и избиратели, настояваме да се отговори на следните въпроси:

1. Какво налага промени в ГПК, които засягат правата и достъпа до правосъдие на огромна група граждани (съпрузи, родители и деца) да бъдат извършени без широко обсъждане и отчитане на мнението на обществото.

2. Кое за държавата и обществото ни е приоритет – гаранцията за пълноценното и ефективно упражняване на правата на родители, деца и семейства или интереса на определен кръг заинтересовани съдии от ВКС? Нали съдебната реформа се извършва и с цел осигуряване на справедливо и достъпно правосъдие. Определено считаме, че комфортът на съдиите от ВКС не следва да бъде поставян над бъдещето на България, каквото бъдеще са децата и техните семейства. Дали е справедливо правата на човека да излязат от компетентността на касационната инстанция, а тя да остане да се занимава предимно с имуществени спорове от разнообразен характер?

Защо сме против приетите поправки в ГПК?

Известно е, че върховните съдии на първо място са съдиите с най-голям житейски и професионален опит в рамките на съдебната власт и второ – ВКС е съдът, който е оправомощен да извършва ревизия на решенията на предходните инстанции и с това да създава задължителна за тях практика по тълкуване и прилагане на правото.  Преграждането на достъпа до касационно правосъдие ще означава невъзможност за създаване на задължителна практика. Рискът от възникване на разнообразна практика на второинстанционните съдилища е огромен, като имаме предвид сегашната ситуация, което може да доведе до съдебен туризъм, избор на съд и прочие незаконни практики. Резултатът ще бъде ограничен достъп до правосъдие за огромна група граждани.

От тази гледна точка, изискуемата по Конституция особена грижа и гаранция за правилното, ефективно и пълноценно упражняване на гарантираните от законите и КРБ права и свободи на децата и семействата, е гарантирана с триинстанционното производство. Обратно, лишаването от защита пред третата съдебна инстанция в гражданското производство по семейните и част от трудовите дела, автоматично ще ограничи правата на децата и техните семейства и ще ги лиши от възможността да се ползват от най-добрата съдебна защита в сферата на правораздаването. Това означава, че тази толкова уязвима и специфична обществена група лица ще бъде лишена от иначе уж гарантираната от КРБ особена грижа. Това означава проява на дискриминация и отнемане на законни права.

Ако тези промени на ГПК останат в сила, Европейският съд по правата на човека ще се превърне в трета съдебна инстанция. Делата завеждани от български граждани, срещу българската държава ще се увеличат. Кой има интерес от това? Едва ли са гражданите и държавата.  

Във връзка с гореизложеното, НАСТОЯВАМЕ ДА УПРАЖНИТЕ КОНСТИТУЦИОННОТО СИ ПРАВО НА ОТЛАГАТЕЛНО ВЕТО И ДА ВЪРНЕТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГПК, ПРИЕТ НА 19 ЮНИ 2015 Г.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Карло Луканов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook